OBS: Detta är utgåva 2019.7. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut om skattereduktion för rot- och rutarbete får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ställas till domstolen, men ges in till Skatteverket.n

Överklagandeinstans

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (4 § HUSFL). Av lagen framgår att Skatteverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, och att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (24 § HUSFL). Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen, men ges in till Skatteverket.

Vilka beslut kan överklagas

De beslut som kan överklagas är beslut om utbetalning (11 § HUSFL), återbetalning (14 § HUSFL) och eftergift av kostnadsränta (22 § HUSFL).

Undantag

Tillgodoräknande av preliminär skattereduktion enligt (17 § HUSFL) och överlämnande av obetald återbetalning till indrivning enligt 23 § HUSFL är inte särskilda beslut och kan därför inte överklagas (prop. 2008/09:77 s. 93).

Avskrivningsbeslut

Skatteverket ska meddela ett avskrivningsbeslut om en utförare återkallar sin begäran om utbetalning. Avskrivningsbeslutet ska inte ha någon överklagandehänvisning eftersom beslutet inte gått utföraren emot. Det kan vidare ifrågasättas om köparen kan överklaga ett sådant avskrivningsbeslut, eftersom det endast är utföraren som kan framställa en begäran om utbetalning enligt 8 § HUSFL och köparen därför inte torde kunna få någon ändring av beslutet vid ett överklagande.

Avskrivs ett ärende av andra skäl kan beslutet normalt överklagas.

Avvisningsbeslut

Skatteverket ska pröva om en utförares begäran om utbetalning kommit in i rätt tid (22 § FL och lag om beräkning av lagstadgad tid). Har begäran inte kommit in i rätt tid fattas ett avvisningsbeslut som är överklagbart. Köparen ska underrättas om beslutet eftersom även han eller hon har rätt att överklaga beslutet (prop. 2008/09:77 s. 59).

Vem kan överklaga besluten

Utföraren kan överklaga Skatteverkets beslut att helt eller delvis avslå en begäran om utbetalning. Detsamma gäller om Skatteverket avvisar begäran för att den kommit in för sent. Utföraren kan också klaga på Skatteverkets beslut om återbetalning och beslut om eftergift av kostnadsränta.

Eftersom Skatteverkets beslut rörande en begäran om utbetalning har en direkt påverkan på köparens preliminära skattereduktion så kan även köparen överklaga ett beslut att helt eller delvis vägra utbetalning eller att avvisa en begäran om utbetalning (prop. 2008/09:77 s. 59).

Köparen kan även överklaga ett beslut om återbetalning, eftersom ett sådant beslut påverkar köparens preliminära skattereduktion om återbetalningen sker innan slutlig skatt har beslutats.

Sedan slutlig skatt har beslutats påverkar ett beslut om återbetalning normalt köparen indirekt genom en omprövning av beskattningen på initiativ av Skatteverket för det aktuella året. Köparen har då möjlighet att föra talan mot omprövningsbeslutet.

Ett beslut om kostnadsränta påverkar bara utförarens situation, varför köparen torde sakna klagorätt (se prop. 2008/09:77 s. 59–60).

Vad gäller beslut om återbetalning, som fattas efter att slutlig skatt har beslutats, så uttalas i ovannämnda förarbeten att en återbetalning normalt påverkar köparen indirekt och att köparen även har möjlighet att föra talan mot ett omprövningsbeslut av inkomstbeskattningen. Uttalandet utesluter dock inte en klagorätt på samma sätt som t.ex. vad gäller ett beslut om kostnadsränta där det uttryckligen uttalas att köparen inte har klagorätt. I propositionen uttalas även att lagstiftaren förutsätter att Skatteverket genom rutiner försöker hantera de fall där dubbla processer blir aktuella. Ett beslut om återbetalning påverkar även köparen på ett sådant sätt att denna torde ha rätt att överklaga, även om beslutet har fattas efter att köparens slutliga skatt har fastställts. Om köparen har rätt att klaga på ett beslut som innebär att en utbetalning godkänns i sin helhet framgår inte av ovanstående förarbetsuttalanden.

Av en kammarrättsdom framgår dock att en felaktig utbetalning från Skatteverkets sida inte kan rättas genom att själva utbetalningsbeslutet upphävs (KRNJ 2014-10-09 mål nr 1049-14). Enligt domstolen ska Skatteverket i stället rätta en felaktig utbetalning genom de särskilda bestämmelserna om återbetalning i 13-16 §§ HUSFL, (se prop. 2008/09:77 s. 45–47).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4] [5]