OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut om skattereduktion för husarbete får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ställas till domstolen, men ges in till Skatteverket.

Överklagandeinstans

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (4 § HUSFL). Av lagen framgår att Skatteverkets beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, och att prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten (24 § HUSFL). Överklagandetiden är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (23 § andra stycket FL). Överklagandet ska ställas till förvaltningsdomstolen, men ges in till Skatteverket. Se även sidan Hur beslut överklagas.

Vilka beslut kan överklagas

De beslut som kan överklagas är beslut om utbetalning (11 § HUSFL), återbetalning (14 § HUSFL) och eftergift av kostnadsränta (22 § HUSFL).

Undantag

Tillgodoräknande av preliminär skattereduktion enligt 17 § HUSFL och överlämnande av obetald återbetalning till indrivning enligt 23 § HUSFL är inte särskilda beslut och kan därför inte överklagas (prop. 2008/09:77 s. 93).

Avskrivningsbeslut

Skatteverket ska meddela ett avskrivningsbeslut om exempelvis en utförare återkallar sin begäran om utbetalning. Avskrivningsbeslutet ska inte ha någon överklagandehänvisning eftersom beslutet inte gått utföraren emot. Det kan vidare ifrågasättas om köparen kan överklaga ett sådant avskrivningsbeslut, eftersom det endast är utföraren som kan framställa en begäran om utbetalning enligt 8 § HUSFL och köparen därför inte torde kunna få någon ändring av beslutet vid ett överklagande.

Avskrivs ett ärende av andra skäl kan beslutet normalt överklagas.

Avvisningsbeslut

Ett avvisningsbeslut ska meddelas när en utförares begäran om utbetalning kommit in för sent. Skatteverket ska pröva om begäran kommit in i rätt tid (10 § FL och lag om beräkning av lagstadgad tid). Har begäran inte kommit in i rätt tid fattas ett överklagbart avvisningsbeslut. Köparen ska underrättas om beslutet eftersom även han eller hon har rätt att överklaga beslutet (prop. 2008/09:77 s. 59).

Vem kan överklaga besluten

Utföraren kan överklaga Skatteverkets beslut att helt eller delvis avslå en begäran om utbetalning. Detsamma gäller om Skatteverket avvisar begäran för att den kommit in för sent. Utföraren kan också klaga på Skatteverkets beslut om återbetalning och beslut om eftergift av kostnadsränta.

Eftersom Skatteverkets beslut rörande en begäran om utbetalning har en direkt påverkan på köparens preliminära skattereduktion så kan även köparen överklaga ett beslut att helt eller delvis vägra utbetalning eller att avvisa en begäran om utbetalning (prop. 2008/09:77 s. 59).

Köparen kan även överklaga ett beslut om återbetalning, eftersom ett sådant beslut påverkar köparens preliminära skattereduktion om återbetalningen sker innan slutlig skatt har beslutats.

Sedan slutlig skatt har beslutats påverkar ett beslut om återbetalning normalt köparen indirekt genom en omprövning av beskattningen på initiativ av Skatteverket för det aktuella året. Köparen har då möjlighet att föra talan mot omprövningsbeslutet.

Ett beslut om kostnadsränta påverkar bara utförarens situation, varför köparen torde sakna klagorätt (se prop. 2008/09:77 s. 59–60).

Om köparen har rätt att klaga på ett beslut som innebär att en utbetalning godkänns i sin helhet framgår inte av ovanstående förarbetsuttalanden..

Av en kammarrättsdom framgår dock att en felaktig utbetalning från Skatteverkets sida inte kan rättas genom att själva utbetalningsbeslutet upphävs (KRNJ 2014-10-09 mål nr 1049-14). Enligt domstolen ska Skatteverket i stället rätta en felaktig utbetalning genom de särskilda bestämmelserna om återbetalning i 13-16 §§ HUSFL, (se prop. 2008/09:77 s. 45–47).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • KRNJ 2014-10-09, mål nr 1049-14 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1] [2]
  • Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Propositioner

  • Proposition 2008/09:77 Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete [1] [2] [3] [4] [5]