OBS: Detta är utgåva 2019.7. Sidan är avslutad 2023.

Skattesatsen 6 procent gäller för många tryckta produkter såsom böcker, tidningar, program, kataloger och även för radio- och kassettidningar och talböcker som levereras i form av varor. Från och med den 1 juli 2019 gäller skattesatsen 6 procent även för vissa elektroniska publikationer.

Innehållsförteckning

Nytt: 2019-06-18

Hela sidan har skrivits om med anledning av ny lagstiftning och två nya ställningstaganden. Från och med den 1 juli 2019 gäller skattesatsen 6 procent även för vissa elektroniska publikationer och sidan har uppdaterats med Skatteverkets syn på vilka publikationer som omfattas av den reducerade skattesatsen. En uppdatering och översyn har även gjorts på grund av en omskrivning av Skatteverkets ställningstagande om skattesats på tryckta produkter och den bilaga med exempel som tidigare fanns bifogad till ställningstagandet har arbetats in på sidan. Se sidans tidigare lydelse.

Tryckta produkter

Den lägre skattesatsen 6 procent gäller enligt 7 kap. 1 § ML vid omsättning, unionsinterna förvärv och import av följande varor under förutsättning att varorna inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam:

 • böcker, broschyrer, häften och liknande alster, även i form av enstaka blad
 • tidningar och tidskrifter (nyhetstidningar, veckotidningar m.m. oavsett ämnesområde)
 • bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn
 • musiknoter
 • kartor, inbegripet atlaser, väggkartor och topografiska kartor.

Vad för slags produkter som får omfattas av den reducerade skattesatsen framgår av bilaga III till mervärdesskattedirektivet.

Detsamma gäller program och kataloger om de ges ut i syfte att informera om sådan verksamhet som i sig beskattas med 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML). Sådana verksamheter är

 • tillträde till konsert, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar
 • vissa skattepliktiga tjänster i biblioteks- och museiverksamhet
 • tillträde till eller förevisning av djurpark
 • förevisning av vissa naturområden, nationalparker, naturreservat och nationalstadsparker
 • skattepliktiga tjänster inom idrottsområdet.

Skattesatsen 6 procent ska också i vissa fall tillämpas beträffande program och kataloger för sådan verksamhet som avses i 3 kap. 18 § ML (verksamhet som inte medför skattskyldighet eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ ML).

Periodiska medlemsblad, personaltidningar, organisationstidskrifter kan vara helt undantagna från mervärdesskatt enligt 3 kap. 13–14 §§ ML. Se Undantag för periodiska publikationer.

Är den trycka produkten en vara eller tjänst?

Enligt Skatteverkets uppfattning ska framställning och leverans av tryckta produkter anses som omsättning av en vara i enlighet med EUdomstolens dom i målet C-88/09, Graphic Procédé. Detta gäller i det fall framställningen, d.v.s. tryckningen, är den huvudsakliga delen. Om tillhandahållandet inte enbart består av själva mångfaldigandet av produkten utan det dessutom finns tilläggstjänster kan hela tillhandahållandet anses vara ett tillhandahållande av tjänster. För att så ska vara fallet ska kunden efterfråga både mångfaldigandet och tilläggstjänsterna, men det är tilläggstjänsterna som kunden i huvudsak efterfrågar. Tilläggstjänsterna ska således vara huvudsakliga i förhållande till varorna (d.v.s. tryckningen) för att det ska kunna vara fråga om ett tillhandahållande av tjänster. Vid denna bedömning ska hänsyn tas till tjänsternas betydelse för köparen, i vilken omfattning köparens originaldokument behöver bearbetas, den tid som krävs för att utföra tjänsterna och hur stor andel av den sammanlagda kostnaden som dessa tjänster utgör (Skatteverkets ställningstagande Framställning av tryckta produkter).

En bedömning måste även göras om det som tillhandahålls är att anse som ett eller flera tillhandahållanden.

Exempel: reklambyrås framtagande av en tryckt produkt

När en reklambyrå anlitas för att ta fram en tryckt produkt och både formger produkten genom att ta fram layout och text och anlitar tryckeriet så anser Skatteverket att det är fråga om ett enda tillhandahållande: den tryckta produkten. Någon uppdelning ska inte göras med hänsyn till hur stor del som avser tryckningen och hur stor del som avser formgivningen. Skattesatsen ska vara 6 procent på hela tillhandahållandet om produkten inte är en reklamprodukt.

Exempel: ibladning

Tillhandahållande av dels tryckning av en tidning, dels ibladning av externa bilagor ska bedömas som två separata tillhandahållanden. Skattesatsen 6 procent ska tas ut på tryckningen av tidningen och skattesatsen 25 procent på ibladningen (HFD 2013-11-14, mål nr 7158-12).

Exempel: bokbinderi

Ett bokbinderi binder samman ett antal tryckta ark till en bok genom att skära, falsa, häfta, limma och ta hål. Om bokbinderiet inte självt har tryckt produkten och inte håller med materialet så anser Skatteverket att bokbinderiets tillhandahållande är att bedöma som omsättning av ett enda tillhandahållande i form av en tjänst.

Förhandsbesked: sammansatt tjänst med internetverktyg

Skatterättsnämnden har bedömt ett bolags tillhandhållande av ett internetbaserat verktyg. Kunden framställde med hjälp av verktyget en digital produkt med egna foton och text i ett format som också kunde skrivas ut eller beställas av bolaget. Nämnden ansåg att transaktionen främst kännetecknas av den tjänst som bestod i att bolaget tillhandahöll kunden internetverktyget. Den av bolaget framtagna varan hade närmast karaktären av en fysisk dokumentation av den digitala produkten. Transaktionen ansågs därför som en enda sammansatt tjänst som skulle beskattas med 25 procent (SRN 2010-12-22, dnr 14-10/I).

Är det en bok, en broschyr, ett häfte etc.?

Skatteverket anser att en vara som har form och utseende som en bok, en broschyr, ett häfte etc. och som dessutom i allmänt språkbruk rubriceras som en bok etc. omfattas av skattesatsen 6 procent.

Om en vara har samma form och utseende som t.ex. en bok etc. men som på grund av sin funktion inte rubriceras som en bok etc. i allmänt språkbruk måste en tolkning göras med ledning av Tullverkets tulltaxa för att avgöra om varan kan omfattas av den lägre skattesatsen. Vid en sådan tolkning ska de varor som är hänförliga till kategorierna i KN-nummer 4901-4905 omfattas av den reducerade skattesatsen. (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på tryckta böcker med mera).

I prop. 2001/02:45 s. 44−45 anges följande som exempel på sådana tryckta produkter som inte bör omfattas av den reducerade skattesatsen utan beläggs med 25 procent mervärdesskatt:

 • tryckta kort för personliga hälsningar (t.ex. julkort och gratulationskort)
 • almanackor
 • ”leksaksböcker” (t.ex. böcker som till mer än hälften består av sidor avsedda för urklippning)
 • anteckningsböcker, skrivböcker
 • flygfotografier, schematiska kartor för att åskådliggöra viss verksamhet
 • textilvaror (t.ex. halsdukar och näsdukar som försetts med kartmotiv i prydnadssyfte)
 • kartor i relief
 • glober.

Program och kataloger omfattas för viss verksamhet

Omsättning, unionsinternt förvärv och import av program och kataloger för vissa uppräknade verksamheter omfattas av skattesatsen 6 procent när verksamheten i sig omfattas av skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML). De verksamheter som räknas upp är:

 • tillträde till konsert, cirkus-, teater-, opera- eller balettföreställningar eller andra jämförliga föreställningar
 • vissa skattepliktiga tjänster i biblioteks- och museiverksamhet
 • tillträde till och förevisning av djurparker
 • förevisning av vissa naturområden, nationalparker, naturreservat och nationalstadsparker
 • skattepliktiga tjänster inom idrottsområdet

Omsättning av program eller kataloger för verksamhet som varken medför skattskyldighet eller ger rätt till återbetalning, omfattas också av skattesatsen 6 procent när omsättningen görs av någon annan än den som bedriver verksamheten, t.ex. ett tryckeri. Den lägre skattesatsen gäller även för unionsinternt förvärv och import av sådana program eller kataloger (7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML).

Program eller kataloger som helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam omfattas dock inte av den lägre skattesatsen.

Skatteverket anser att med program och kataloger avses här produkter som syftar till att informera om de särskilda verksamheterna. Ett program är en produkt som informerar om den aktivitet som en kund har för avsikt att besöka. Det kan ha formen av t.ex. ett enstaka blad, en folder, ett häfte eller en broschyr. En katalog är enligt allmänt språkbruk en förteckning i bokform eller i form av ett kortregister över t.ex. föremål eller personer. Även förteckningar som har formen av ett häfte eller liknande kan anses utgöra en katalog i detta sammanhang när de syftar till att informera om de särskilda verksamheterna.

Konsertprogram, teaterprogram, programblad för djurparker eller för förevisning av naturreservat är exempel på sådana produkter som omfattas av skattesatsen 6 procent, under förutsättning att de inte helt eller huvudsakligen är ägnade åt reklam. Det gäller oavsett vem som omsätter produkten.

Ett tryckeriföretags omsättning av ett program som avser ett statligt museums utställningar, eller av en högskolas kurskatalog är också exempel på sådant som omfattas av den lägre skattesatsen. Det gäller under förutsättning att programmet inte helt eller huvudsakligen är ägnat åt reklam.

När det gäller andra typer av program eller kataloger än de som beskrivits ovan får det bedömas om dessa kan utgöra sådana broschyrer, häften och liknande alster, som kan omfattas av skattesatsen 6 procent. I många fall är det både till form och utseende och enligt allmänt språkbruk sådana varor som kan omfattas av den reducerade skattesatsen. Det kan också vara trycksaker som har samma form och utseende som t.ex. böcker och häften, men på grund av sin funktion betecknas de inte som böcker eller häften enligt allmänt språkbruk. I dessa fall måste en tolkning göras med ledning av tulltaxan. (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på tryckta böcker med mera).

Produkten får inte vara huvudsakligen ägnad åt reklam

En förutsättning för att en trycksak ska kunna omfattas av den lägre skattesatsen är att den inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam. Skatteverket anser att de berörda trycksakerna huvudsakligen är ägnade åt reklam när innehållet i den tryckta produkten till minst 75 procent utgörs av reklam.

Begreppet reklam är inte definierat vare sig i ML eller i mervärdesskattedirektivet. Begreppet reklam ska enligt Högsta Förvaltningsdomstolen (RÅ 2004 ref. 7) i detta sammanhang ges en vid tolkning. Skatteverket anser att det innefattar men är inte begränsat till sådant som utgör reklam enligt reklamskattelagen. Reklam omfattar sådant innehåll i en trycksak som har till syfte att främja försäljningen av varor och tjänster. Det gäller oavsett vems försäljning som främjas av innehållet.

Skatteverket anser att information och meddelanden som har till syfte att göra kunderna medvetna om företagets existens, få kunderna intresserade av företaget, skapa PR och goodwill för företaget etc. också utgör reklam. Det innebär att trycksaker med t.ex. företagspresentationer ska anses ha ett säljfrämjande syfte. Trycksaker med recept eller information om kostvanor som delas ut gratis av företag inom livsmedelsbranschen är ett annat exempel på trycksaker som ska anses ha ett säljfrämjande syfte.

Skatteverket anser också att det är fråga om reklam när t.ex. högskolor och vårdcentraler beskriver verksamheten i syfte att studenter och vårdtagare ska välja just deras tjänster. Syftet med sådant innehåll är att öka efterfrågan på skolans eller vårdcentralens tjänster. När det gäller program och kataloger för särskilda verksamheter räknas dock inte information som avser dessa särskilda verksamheter som reklam.

Det innebär exempelvis att en högskolas kurskatalog inte till någon del är ägnad åt reklam om den endast innehåller information om högskolan och dess kurser. Om kurskatalogen däremot innehåller t.ex. annonser för andra företags varor eller tjänster, är den delvis ägnad åt reklam. En folder som endast allmänt presenterar och framhåller fördelar med högskolan och dess utbildningar ska i sin helhet anses ägnad åt reklam, eftersom det innehållet syftar till att öka efterfrågan på högskolans tjänster. (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på tryckta böcker med mera).

Med reklam menas både näringsidkares reklam i form av annonser och privatpersoners motsvarande erbjudande (RÅ 2004 ref. 7).

Exempel: broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar

Om en organisation ger ut en broschyr som syftar till att endast värva nya medlemmar och det inte av broschyren framgår att föreningen erbjuder medlemmarna några varor eller tjänster kan den inte anses vara helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam. Broschyren omfattas av skattesatsen 6 procent.

Det avgörande för bedömningen är broschyrens innehåll. Om en organisation ger ut en broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar och broschyren innehåller information om varor eller tjänster som föreningen erbjuder medlemmarna får broschyren anses vara helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam. Så kan vara fallet om det i broschyren anges att det i medlemsavgiften ingår att medlemmen kan erhålla varor eller tjänster, t.ex. rådgivning. Broschyren omfattas av skattesatsen 25 procent.

Även om det inte ingår några varor eller tjänster i medlemsavgiften men det framgår av broschyren att medlemmarna mot särskild ersättning erbjuds att förvärva varor eller tjänster av föreningen får broschyren också anses vara helt eller huvudsakligen ägnad åt reklam. Detta förutsatt att de varor eller tjänster som föreningen erbjuder tillhandahålls i konkurrens med andra aktörer. Broschyren omfattas av skattesatsen 25 procent.

Radiotidningar, kassettidningar och talböcker

För omsättning av radiotidningar, kassettidningar och talböcker som levereras i form av en vara såsom en skiva eller en kassett ska skattesatsen vara 6 procent mervärdesskatt. Det gäller även vid unionsinterna förvärv och import av kassettidningar och talböcker (7 kap. 1 § tredje stycket 3 ML). Unionsinterna förvärv och import kan inte komma ifråga för radiotidning eftersom sådan utgör en tjänst och inte en vara i mervärdesskattehänseende.

I de fall undantag från skatteplikt gäller enligt 3 kap. 17 § ML för radio- och kassettidningar och vissa periodiska publikationer, ska någon mervärdesskatt inte tas ut vid omsättning m.m.

Radiotidning

Med radiotidning menas radioprogram för synskadade som är en version av en tryckt allmän nyhetstidning. Det avgörande är att förlagan är allmän nyhetstidning. Med radiotidning menas även program som är avsedda för synskadade och som innehåller sammanställningar av flera allmänna nyhetstidningar. Med radiotidning menas detsamma som i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

Kassettidning

Med kassettidning menas en för synskadade avsedd version av en allmän nyhetstidning som sprids i form av kassettband eller annan sådan upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på något annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel. Även här är det avgörande att förlagan är allmän nyhetstidning. Den lägre skattesatsen omfattar även kassettidningar utan tryckt förlaga, som till sitt innehåll och med hänsyn till formerna för tillhandahållandet är att jämställa med en allmän nyhetstidning. Vad som sägs om radiotidningar som utgör sammanställningar gäller också för kassettidningar. Med kassettidning menas detsamma som i förordningen (1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar.

Punktskrift, teckenspråk m.m.

För omsättning, unionsinternt förvärv och import av varor som framställts särskilt för läshandikappades behov gäller skattesatsen 6 procent (7 kap. 1 § tredje stycket 4 ML). Det kan gälla t.ex. varor försedda med punktskrift eller teckenspråk liksom etextböcker och andra former som talsyntes och förstoring. För de här produkterna ska tolkningen inte vara restriktiv (prop. 2001/02:45 s. 47 f.). Dock ska inte en reducerad skattesats tillämpas för t.ex. en cd som innehåller text och som är avsedd att säljas till personer utan läshandikapp.

En förutsättning för att beskattning av punktskriftsböcker m.m. ska ske med 6 procent är att varan inte är undantagen från skatteplikt på grund av att den ingår i sjukvård, tandvård eller social omsorg enligt 3 kap. 4 § ML.

Elektroniska publikationer

Från och med den 1 juli 2019 omfattas även vissa elektroniska publikationer av den lägre skattesatsen 6 procent. Det gäller för produkter som kan anses jämförbara med sådana tryckta publikationer som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1–4 (7 kap. 1 § tredje stycket 5 ML). Det kan t.ex. vara böcker eller tidningar. En produkt som uppfyller dessa krav benämns i fortsättning en publikation.

Syftet är att publikationer ska beskattas på samma sätt oavsett om de tillhandahålls i fysisk form eller på elektronisk väg. Läs mer om vad som avgör om en elektronisk produkt kan anses jämförbar med en fysisk publikation.

Skatteverket anser att bedömningen av om förutsättningarna är uppfyllda ska göras för produkter som tillhandahålls mot ersättning. Om kunden får gratis tillgång till vissa delar i en produkt men måste betala för andra delar ska bedömningen göras för hela produkten som sådan och inte bara för de delar som kunden betalar för. Med delar som är gratis menas i detta sammanhang sådana delar av produkten som allmänheten har tillgång till utan att betala för det (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

För att omfattas av den lägre skattesatsen får dock inte den elektroniska publikationen helt eller huvudsakligen vara är ägnad åt reklam. Den får inte heller bestå helt eller huvudsakligen av rörlig bild eller hörbar musik (7 kap. 1 § tredje stycket 5 b och c ML).

Tillhandahållande av produkter på elektronisk väg utgör i mervärdesskattehänseende, till skillnad från tillhandahållande av en tryckt produkt, tillhandahållande av tjänster. En produkt kan tillhandahållas på elektronisk väg genom t.ex. en applikation, en nedladdningsbar fil eller streaming.

Vad avgör om en elektronisk produkt kan anses jämförbar med en fysisk publikation?

Avgörande för bedömningen av om en produkt som tillhandahålls på elektronisk väg kan anses jämförbar med en publikation i fysisk form är produktens innehåll, funktion och användningsområde. Om innehållet eller funktionerna gör att produkten får ett utökat användningsområde eller ett helt annat användningsområde än vad en publikation skulle kunna ha i fysisk form omfattas produkten inte av den reducerade skattesatsen.

Det finns inte något krav på att en publikation som tillhandahålls på elektronisk väg också ska finnas i fysisk form. Det är tillräckligt att en jämförbar publikation skulle kunna finnas i fysik form. En produkt vars innehåll kan anses jämförbart med en bok men som endast tillhandahålls som en nedladdningsbar fil kan alltså omfattas av skattesatsen 6 procent även om någon fysisk förlaga inte finns. Vid bedömningen av om så är fallet ska hänsyn tas till vilken betydelse produktens olika delar har för en genomsnittlig konsument (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

När har produkten samma användningsområde?

Om en elektronisk produkt till innehåll, funktion och användningsområde kan anses jämförbar med en publikation i fysisk form så har produkten samma användningsområde som en publikation i fysisk form.

Produkten ska som utgångspunkt innehålla text och vara avsedd för egentlig läsning eller uppläsning, alternativt inläst text eller syntetiskt tal som är avsedd för lyssning.

Även om produkten innehåller funktioner som t.ex. scrollning, länkning mellan olika delar och avancerade sökfunktioner medför inte det att den får ett utökat användningsområde eller ett helt annat användningsområde. Ett exempel på en produkt som kan ha sådana funktioner är en informationsdatabas med innehåll hämtat från olika böcker och annat referensmaterial som riktar sig till olika yrkesgrupper. Även om innehållet uppdateras löpande är den jämförbar med en publikation i fysisk form (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

När har produkten ett utökat eller annat användningsområde?

Om innehållet eller funktionerna gör att produkten får ett utökat användningsområde eller ett helt annat användningsområde än vad en publikation skulle kunna ha i fysisk form omfattas produkten inte av den reducerade skattesatsen. Vid bedömningen av om så är fallet ska hänsyn tas till vilken betydelse produktens olika delar har för en genomsnittlig konsument.

De skillnader som finns mellan dessa produkter och publikationer i fysisk form beror främst inte på att tillhandahållandet sker elektroniskt utan på att användningsområdena skiljer sig åt. En produkt som innehåller ett navigeringssystem med karta har t.ex. inte samma användningsområde som en karta i fysisk form. Samma sak gäller produkter som gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra. Exempelvis om produkten gör det möjligt för en lärare att kommunicera med sina elever. Den huvudsakliga delen av produkten består då av kommunikationsfunktionen (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

Om en interaktiv funktion är av större betydelse

Det finns produkter som innehåller en funktion som gör det möjligt för användaren att interagera med produkten, t.ex. att produkten automatiskt ställer frågor som användaren besvarar eller att användaren ställer frågor som produkten automatiskt besvarar. Om den huvudsakliga delen av produkten består av en sådan funktion kan den inte anses ha samma användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form. Så är fallet när denna funktion är av större betydelse för en genomsnittlig konsument och den text som finns endast är ett medel för att på bästa sätt kunna använda denna funktion. Exempel på produkter där den interaktiva funktionen är av större betydelse är spelappar och språkliga glosappar (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

Om en interaktiv funktion är av mindre betydelse

Om en interaktiv funktion är av mindre betydelse för en genomsnittlig konsument och den text som finns inte är ett medel för att på bästa sätt använda den aktuella funktionen, får produkten anses ha samma användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form. Exempel på en produkt där den interaktiva funktionen är av mindre betydelse är e-tidning med huvudsakligen text, stillbilder samt mindre del interaktiva korsord. Ett annat exempel är läromedel som tillhandahålls elektroniskt och som huvudsakligen innehåller text samt mindre del interaktiva övningsuppgifter som t.ex. att användarens svar rättas automatiskt (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer) .

Publikationen får inte vara huvudsakligen ägnad åt reklam

En förutsättning för att den reducerade skattesatsen ska gälla vid tillhandahållande av en publikation som tillhandahålls på elektronisk väg är att den inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam.

Begreppet reklam är inte definierat vare sig i ML eller i mervärdesskattedirektivet. Reklam i detta sammanhang ska ges en vid tolkning och ska tolkas på samma sätt oavsett om publikationen tillhandahålls i fysik form eller på elektronisk väg. Se därför även under rubriken Produkten får inte vara huvudsakligen ägnat åt reklam.

Det finns produkter som motsvarar enstaka blad som mot ersättning tillhandahålls elektroniskt och som helt består av reklam. Det kan vara en reklambyrå som tillhandahåller reklamblad elektroniskt till ett företag som vill göra reklam för sina varor eller tjänster. Sådana publikationer omfattas inte av den reducerade skattesatsen.

Böcker och tidningar som tillhandahålls elektroniskt mot ersättning är exempel på publikationer som delvis kan bestå av reklam. En bedömning ska då göras om publikationen huvudsakligen består av reklam. Skatteverket anser att en publikation som tillhandahålls på elektronisk väg huvudsakligen är ägnad åt reklam när dess innehåll består till minst 75 procent av reklam.

För publikationer som innehåller text avsedd för läsning, t.ex. artiklar, samt reklamannonser ska en bedömning göras utifrån hur stor del av den visuella ytan som utgör reklam i förhållande till publikationens övriga delar. Om publikationen innehåller en annan form av reklam som t.ex. ett popup-fönster ska en bedömning göras utifrån hur mycket och hur ofta den genomsnittliga konsumenten exponeras för reklam i förhållande till publikationens övriga delar. Detsamma gäller om den genomsnittliga konsumenten exponeras för flera olika reklamannonser med växlande reklambudskap på en och samma digitala yta.

En elektronisk publikation kan innehålla både reklam och rörlig bild eller hörbar musik. Den del som är ägnad åt reklam ska då bedömas för sig i förhållande till hela publikationens innehåll. Någon sammantagen huvudsaklighetsbedömning för alla dessa delar ska alltså inte göras (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

Exempel: elektronisk produkt som är jämförbar med en fysisk publikation och som innehåller viss reklam

En tidning tillhandahålls i en app och innehåller text och stillbilder. Den uppdateras löpande med nya artiklar. Appen är gratis att ladda ned men kunderna måste betala för att få tillgång till vissa artiklar. Tidningen innehåller även reklam. Reklamen består av ett popup-fönster som möter läsaren innan denne kommer till tidningens första sida. Därutöver innehåller såväl första sidan som alla sidor med artiklar reklamannonser. Reklamannonsernas visuella yta utgör hälften av tidningens innehåll. Enligt Skatteverket har den digitala tidningen samma innehåll, funktion och användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form och är därmed en publikation som tillhandahålls på elektronisk väg.

Vid bedömningen av om tidningen huvudsakligen är ägnad åt reklam ska hänsyn tas till allt innehåll som består av reklam i förhållande till tidningens övriga delar. I detta fall ska enligt Skatteverket en samlad bedömning göras utifrån reklamannonsernas visuella del av tidningens innehåll och utifrån hur mycket och hur ofta den genomsnittliga konsumenten exponeras för reklam i form av pop up-fönster. Eftersom reklamannonsernas visuella yta utgör hälften av tidningens innehåll och kunden möts av endast ett pop up-fönster är tidningen enligt Skatteverket inte huvudsakligen ägnad åt reklam. Denna typ av tidning omfattas därför enligt Skatteverket av den lägre skattesatsen 6 procent.

Publikationen får inte bestå huvudsakligen av rörlig bild eller hörbar musik

En förutsättning för att den reducerade skattesatsen ska gälla vid tillhandahållande av en publikation som tillhandahålls på elektronisk väg är att den inte helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik.

Med rörlig bild avses i detta sammanhang t.ex. videoklipp, filmer, direktsända nyhetsinslag och andra sorters tv-program med eller utan ljud.

Om en publikation innehåller rörlig bild eller hörbar musik samt text ska en bedömning göras om publikationen huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik. Hänsyn ska då tas till vilken betydelse de olika delarna har för en genomsnittlig konsument. I de fall publikationen innehåller både reklam och rörlig bild eller hörbar musik ska den del som består av rörlig bild eller hörbar musik bedömas för sig i förhållande till hela publikationens innehåll. Någon sammantagen huvudsaklighetsbedömning för alla dessa delar ska alltså inte göras.

Om texten till den rörliga bilden eller den hörbara musiken bara är ett medel för att kunden på bästa sätt ska kunna använda den rörliga bilden eller den hörbara musiken omfattas publikationen inte av den reducerade skattesatsen. Den huvudsakliga delen består i sådant fall av den rörliga bilden eller den hörbara musiken.

Om den rörliga bilden eller den hörbara musiken däremot är av mindre betydelse för en genomsnittlig konsument och texten inte är ett medel för att konsumenten på bästa sätt ska kunna använda den rörliga bilden eller den hörbara musiken, består publikationen inte huvudsakligen av rörlig bild eller hörbar musik. Så är exempelvis fallet med en tidning som tillhandahålls elektroniskt och som huvudsakligen innehåller text, stillbilder och en mindre del rörliga bilder (Skatteverkets ställningstagande Skattesats på elektroniska publikationer).

Exempel: elektronisk produkt som är jämförbar med en fysisk publikation men har rörliga bilder

Läroboken Afrikas djur tillhandahålls elektroniskt och innehåller text och en mindre del självrättande övningar men inte någon reklam. Texten består till största delen av sådan text som beskriver innehållet i de videoklipp med ljud som också ingår i produkten.

Den digitala läroboken har samma innehåll, funktion och användningsområde som en publikation skulle kunna ha i fysisk form eftersom den interaktiva funktionen endast utgör en mindre del av publikationen. Den är alltså jämförbar med en publikation i fysisk form. Texten består huvudsakligen av sådan text som endast är ett medel för att eleverna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig videoklippen. Det innebär att boken huvudsakligen består av rörliga bilder. Den digitala läroboken omfattas därför enligt Skatteverket inte av den lägre skattesatsen. Ett sådant digitalt läromedel omfattas i stället av normalskattesatsen 25 procent.

Exempel på bedömning av olika produkter

Nedan listas bedömningar av olika produkter. Bedömningarna kan vara baserade på rättsfall, förhandsbesked eller Skatteverkets egen bedömning. I det fall exemplet avser en elektronisk produkt anges detta. Övriga exempel gäller tryckta produkter.

Affisch

En affisch är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En affisch omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En affisch omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Almanackor

En väggalmanacka med hälsoråd kan inte hänföras till sådana trycksaker som omfattas av skattesatsen 6 procent. Det beror på att trycksaken inte kan hänföras till de tulltaxenummer som enligt förarbetena (prop. 2001/02:45 s. 76) ska omfattas av skattesänkningen (RÅ 2002 ref. 51).

En flerårsalmanacka med aforismer och illustrationer kan inte heller omfattas av den lägre skattesatsen (SRN 2002-03-05).

Annonstidning

En annonstidning består enligt Skatteverket helt eller till huvudsaklig del av reklam och omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Avhandling

En avhandling är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Avtalsvillkor

Ett blad eller ett häfte med avtalsvillkor är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen 6 procent.

Beställningsblad avsett att fyllas i

Ett beställningsblad avsett att fyllas i är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Ett beställningsblad avsett att fyllas i omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Ett beställningsblad avsett att fyllas i omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Biljett

En biljett är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. En biljett omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Blankett avsedd att fyllas i

En blankett avsedd att fyllas i är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En blankett avsedd att fyllas i omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En blankett avsedd att fyllas i omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Brevpapper

Brevpapper är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Brevpapper omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar

En broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar kan omfattas av både den lägre skattesatsen 6 procent och normalskattesatsen 25 procent. Det avgörande för bedömningen är enligt Skatteverket broschyrens innehåll. Se vidare ovan om broschyr för att värva nya kunder eller medlemmar.

Bygghandlingar

Bygghandlingar omfattas av normalskattesatsen 25 procent (SRN dnr 30-15/I).

Dagordning

Skatteverkets bedömning är att en dagordning med kortfattad information om de olika punkterna som ska tas upp på ett möte är en sådan tryckt produkt som omfattas av den av den lägre skattesatsen 6 procent.

Digitalt läromedel

Från och med den 1 juli 2019 omfattas även vissa elektroniska publikationer av den lägre skattesatsen 6 procent. För att ett digitalt läromedel ska omfattas av den lägre skattesatsen måste det vara jämförbart med en publikation i fysisk form och det får inte bestå helt eller huvudsakligen av reklam. Det får inte heller bestå helt eller huvudsakligen av rörlig bild eller hörbar musik. Se Exempel: elektronisk produkt som är jämförbar med en fysisk publikation men har rörliga bilder (ovan).

E-bok

Från och med den 1 juli 2019 omfattas även vissa elektroniska publikationer av den lägre skattesatsen 6 procent. En e-bok är en produkt jämförbar med en publikation i fysisk form. Om den inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas en e-bok enligt Skatteverket av den lägre skattesatsen 6 procent.

E-tidning

Se Tidningsapp.

Etikett

Etiketter är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. De omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Faktura

Fakturor är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som sådana produkter som omfattas av den lägre skattesatsen. Fakturor omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Fakturor omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Festprogram

Festprogram till företag eller privatpersoner är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Detta förändras inte av att programmet innehåller någon enstaka annons.

Folder som allmänt presenterar en högskola och dess fördelar

En folder som allmänt presenterar och framhåller fördelar med högskolan och dess kurser utan att vara en katalog är enligt Skatteverket en tryckt produkt som helt eller huvudsakligen får anses bestå av reklam, eftersom det innehållet syftar till att öka efterfrågan på högskolans tjänster. En sådan produkt omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent. Se även Kurskatalog från högskola, universitet eller gymnasieskola.

Fotoalbum

Är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som en bok, ett häfte etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Ett fotoalbum omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Ett fotoalbum omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Fotobok

Ett tillhandahållande bestående av dels datorprogram för att utforma en fotobok, dels tryckning och bindning av densamma är en sammansatt transaktion. Slutprodukten, den fysiska fotoboken, är mer betydelsefull för att tillgodose kundernas behov än tillgången till datorprogrammet. Om slutprodukten har samma form och utseende som en bok och som enligt allmänt språkbruk betecknas som en bok, anses den vara en bok även om kunden själv producerat innehållet i boken. Tillhandahållandet av fotoböcker omfattas därför av den reducerade skattesatsen (HFD 2011 not. 66).

Företagstidning

Se Tidningar.

Försäkringsbrev

Ett försäkringsbrev består av ett blad med information om vad som ingår i försäkringen, pris, självrisk och ett inbetalningskort. Skatteverkets bedömning är att trycksakens funktion enligt allmänt språkbruk är ett bevis på vad kunden har för försäkringsskydd. Det omfattas inte av tulltaxans KN-nr 4901–4905 och därför heller inte av den reducerade skattesatsen.

Försäkringsvillkor

Skatteverkets bedömning är att syftet med försäkringsvillkor som trycksak är att beskriva de allmänna villkoren för försäkringstjänsten. Enligt allmänt språkbruk rubriceras funktionen som ett informationsblad. Eftersom trycksakens form, utseende och funktion utgör ett enstaka blad omfattas det av den reducerade skattesatsen.

Om ett utskick består av både försäkringsbrev och avtalsvillkor anser Skatteverket att vid bedömningen av skattesatsen ska en huvudsaklighetsbedömning göras för hela utskicket. Ett utskick som består av ett blad försäkringsbrev och tre blad avtalsvillkor får huvudsakligen anses utgöras av sådana enstaka blad som den reducerade skattesatsen är tillämplig för.

Gratistidning till bilägare av visst bilmärke

En gratistidning till bilägare av ett visst bilmärke omfattas enligt Skatteverket av normalskattesatsen 25 procent eftersom tidningen helt eller till huvudsaklig del får anses bestå av reklam.

Gratistidning till kunder med huvudsakligen redaktionell text

En gratistidning till kunder med huvudsakligen redaktionell text omfattas enligt Skatteverket av den lägre skattesatsen. Se vidare under Tidningar.

Gratulationskort

Gratulationskort är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Gratulationskort omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Häfte med rabattkuponger

Häften med rabattkuponger är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett häfte men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Häfte med rabattkuponger omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Häften med rabattkuponger omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Inbjudan

En inbjudan i form av ett enstaka blad kan omfattas av den lägre skattesatsen under förutsättning att den huvudsakligen inte innehåller reklam (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13). Se även Inbjudningskort.

Inbjudningskort

Är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. inbjudningskort omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent. Se även Inbjudan.

Information om ett museums kommande utställning

Ett informationshäfte om ett museums kommande utställning utan övriga annonser är enligt Skatteverket att anse som ett program som informerar om den aktivitet som någon har för avsikt att besöka. När det gäller program räknas inte information om den särskilda verksamheten som reklam. Då häftet inte innehåller några andra annonser är det därför inte helt eller huvudsakligen ägnat år reklam. En sådan trycksak omfattas därför av den lägre skattesatsen.

Information om forskning

Trycksaker som ger information om forskning omfattas av skattesatsen 6 procent (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Information om sjukdomar

Trycksaker som ger information om sjukdomar utan att ge någon information om företaget eller produkter omfattas av skattesatsen 6 procent (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Informationsmaterial

Skatteverket har i ett flertal fall bedömt olika typer av informationsmaterial. Följande trycksaker bedöms till sin form, utseende och allmänt språkbruk vara sådana trycksaker som omfattas av den lägre skattesatsen:

 • blad med allmän information om en idrottsklubbsverksamhet
 • blad med allmän information om ett museums verksamhet
 • blad med en aktiefonds utveckling i förhållande till andra fonder
 • blad med information om läkemedel och dess biverkningar
 • blad med information om politiska partier och dess politik
 • folder med information om vad man ska göra vid t.ex. sjukdomsfall
 • folder med information om behov av bidrag till en hjälpinsats
 • folder med information som bifogas en produkt med information om den köpta produktens egenskaper etc.
 • häfte från regiontrafiken med information om villkor för resande
 • häfte med allmän information om en viss region för att locka företagen till regionen
 • häfte med information om en kommuns unika företräden
 • häfte med information om en kommun för nyinflyttade
 • häfte med information (siffror och fakta) om en koncern för i huvudsak internt bruk
 • häfte med allmän information om svensk konst, musik och film.

Informationsmaterial med reklam

Följande trycksaker har Skatteverket bedömt att de består helt eller till huvudsaklig del av reklam och att de därför omfattas av normalskattesatsen 25 procent:

 • informationsbroschyr om företag för att marknadsföra varumärket
 • informationsbroschyr om läkemedelsprodukter som riktar sig till blivande kunder
 • informationshäfte om en kulturfestival
 • informationshäfte med en presentation av ost med reklam för osttillverkaren.

Instruktionsbok som medföljer annan vara

Se Manual.

Intyg om pensionsutbetalning

Ett intyg om pensionsutbetalning är enligt allmänt språkbruk närmast att se som en kvittens eller liknande i syfte att bekräfta en specifik transaktion. Intyget omfattas inte heller av tulltaxans KN-nr 4901–4905 och därmed inte heller av den reducerade skattesatsen.

Journal för tidsbokning

En journal för tidsbokning är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett häfte men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En journal för tidsbokning omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En journal för tidsbokning omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Jubileumsbok om ett företags historia med reklaminslag

En jubileumsbok som beskriver ett företags historia tillsammans med reklaminslag för företaget består enligt Skatteverket helt eller huvudsakligen av reklam. En sådan trycksak omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Jubileumstidning om ett företags historia med reklaminslag

Se Jubileumsbok och Tidningar.

Julkort

Julkort är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Julkort omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kalender

Kalendrar är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som en bok, ett häfte etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En kalender omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Kalendrar omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kallelse till årsmöte

En kallelse till ett möte är enligt Skatteverkets uppfattning en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En kallelse till ett möte omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En kallelse till möte omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kassabok

En kassabok är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som en bok, ett häfte etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En kassabok omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En kassabok omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kompisbok

En s.k. kompisbok (mina vänner, mina klasskamrater) är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Konfirmationsbok

En konfirmationsbok är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Kontoutdrag

Kontoutdrag, värdebesked och liknande är enligt Skatteverket tryckta produkter som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Kontoutdrag, värdebesked och liknande omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Kontoutdrag, värdebesked och liknande omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kort

Förpackningar med kort med aforismer omfattas inte av 6 procent mervärdesskatt (SRN 2002-03-05).

Små tryckta kort omfattas inte av den lägre skattesatsen eftersom de inte ingår i tulltaxans nr 4901–4905 (KRNJ 2015-01-12, mål nr 2064-13).

Kortlek

En anatomikortlek omfattas inte av den reducerade skattesatsen. (SRN 2011-10-05, dnr 16 11/I).

Kopia av pass

En kopia av ett pass är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. En kopia av ett pass omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En kopia av ett pass omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kundtidning

Se Tidningar.

Kurskatalog från högskola, universitet eller gymnasieskola

En kurskatalog från högskola, universitet eller gymnasieskola med en förteckning över deras respektive kurser är enligt Skatteverket en katalog för en sådan särskild verksamhet som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 2 ML. När det gäller den typen av kataloger räknas inte information om den särskilda verksamheten som reklam. Då kurskatalogen inte innehåller några andra annonser är den därför inte helt eller huvudsakligen ägnat år reklam. En sådan trycksak omfattas därför av den lägre skattesatsen. Se även Folder som allmänt presenterar en högskola.

Kvittensblock

Kvittensblock är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Kvittensblock omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Kvitto

Ett kvitto är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Kvitton omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Leksaksbok, hälften för utklipp

Leksaksböcker med delar att klippa ut är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som en bok men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Leksaksböcker med delar att klippa ut omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En leksaksbok som till hälften består av delar att klippa ut omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Ljudbok

Från och med den 1 juli 2019 omfattas även vissa elektroniska publikationer av den lägre skattesatsen 6 procent. En ljudbok är en produkt jämförbar med en publikation i fysisk form. Om den inte helt eller huvudsakligen är ägnad åt reklam eller helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik omfattas en sådan ljudbok enligt Skatteverket av den lägre skattesatsen 6 procent.

Lotter

Bingolotter kan varken med stöd av allmänt språkbruk eller av Tullverkets tulltaxa hänföras till någon av de varor som uppräknas i 7 kap. 1 § tredje stycket 1. ML och den reducerade mervärdesskattesatsen ska därför inte tillämpas (KRNJ 2014-01-21, mål nr 3991-12).

Löpsedlar

Löpsedlar omfattas inte av den lägre skattesatsen (KRNJ 2015-01-12, mål nr 362-14).

Magasin

Se Tidningar.

Mallar

Mallar är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Mallar omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. Mallar omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Manual

En manual (handhavande-bok) är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Mapp

En mapp är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. En mapp omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Matrecept som marknadsföring av produkt eller företag

En bok, ett häfte eller ett blad med matrecept för att marknadsföra en produkt eller ett företag är enligt Skatteverket en produkt som helt eller till huvudsaklig del består av reklam. En sådan produkt omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Matrecept utan reklam

Matrecept i form av bok, häfte, blad etc. är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Medlemskort

Ett medlemskort är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Medlemskort omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Medlemsblad

Periodiska medlemsblad, personaltidningar, organisationstidskrifter kan vara helt undantagna från mervärdesskatt enligt 3 kap. 13–14 §§ ML. Se Undantag för periodiska publikationer.

Nyhetstidning

Se Tidningar.

Patientinformation

Trycksaker som ger information om läkemedelsprodukter till patienter och anhöriga omfattas av skattesatsen 6 procent (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Plansch

Se Affisch.

Postorderkatalog

En postorderkatalog består enligt Skatteverket helt eller huvudsakligen av reklam. En sådan trycksak omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Prislistor i separat tryck

Prislistor i separat tryck är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Produkthäfte med bilder och beskrivning av sortiment

Ett produkthäfte med bilder och beskrivning av ett företags produktsortiment består enligt Skatteverket helt eller huvudsakligen av reklam. En sådan trycksak omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Produktkatalog om företags varor och tjänster

En produktkatalog om ett företags varor och tjänster består enligt Skatteverket helt eller huvudsakligen av reklam. En sådan trycksak omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Programblad för idrottslig verksamhet med viss annonsering

Ett programblad för idrottslig verksamhet med viss annonsering (under 75 procent) är enligt Skatteverket att anse som ett program som informerar om den aktivitet någon har för avsikt att besöka. Då programbladets annonsdel inte uppgår till 75 procent av innehållet så kan programbladet inte helt eller huvudsakligen anses ägnat åt reklam. En sådan trycksak omfattas därför av den lägre skattesatsen 6 procent.

Programblad med huvudsakligen annonser

Ett programblad med huvudsakligen annonser består enligt Skatteverket helt eller huvudsakligen av reklam. En sådan trycksak omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Skolfotokataloger

Skolfotokataloger som förutom klassfoton innehåller text i varierande omfattning anses hänförliga till sådana produkter som avses i 7 kap. 1 § tredje stycket 1 första strecksatsen ML. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 6 procent (RÅ 2005 ref. 6).

Skolkalender

Se Kalender.

Skytteprotokoll

Ett skytteprotokoll är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Skytteprotokoll omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Snapsbok med påtryckt företagsnamn

En snapsbok är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Bara den anledningen att företagsnamnet är påtryckt på boken medför inte att den helt eller huvudsakligen ska anses ägnad åt reklam.

Stickbeskrivning utan reklam

En stickbeskrivning i form av bok, häfte, blad etc. är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Sudokuböcker

Skattesatsen ska vara 6 procent för omsättning av böcker med sudokupussel om de har samma form och utseende som en bok (RÅ 2006 not. 209).

Ritningar

Ritningar omfattas av normalskattesatsen 25 procent (SRN dnr 30-15/I).

Tackbrev

Det förekommer att välgörenhetsorganisationer skickar ut tackbrev till bidragsgivarna med information om vad pengarna använts till och vilken nytta de gör. Skatteverkets bedömning är att ett sådant brev är ett informationsblad som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad etc. och som även på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk kan betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Ett tackbrev omfattas därför av den lägre skattesatsen.

Tackkort

Tackkort är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Tackkort omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Tidningar

Tidningar i pappersform omfattas av skattesatsen 6 procent. Skattesatsen 25 procent gäller dock för tidningar som helt eller huvudsakligen (minst 75 procent) är ägnade åt reklam.

Skatterättsnämnden har ansett att en tidning/tidskrift som skulle innehålla annonser till 45 procent inte kunde anses helt eller delvis ägnad åt reklam. Mervärdesskatt ska därför tas ut med 6 procent (SRN 2005-06-17).

Skatterättsnämnden har ansett att bildreportage i en publikation inte skulle anses som reklam. Publikationen bestod till 70 procent av bildreportage och 30 procent av reklam. Bildreportagen innehöll bilder med kort information. Skatterättsnämnden ansåg att reportagen inte skulle anses ha till ändamål att främja avsättningen av det som de avsåg. Publikationen ansågs därför inte som huvudsakligen ägnad åt reklam. Mervärdesskatt skulle därför tas ut med 6 procent (SRN 2008-04-07, dnr 44-06/I).

Kammarrätterna har ansett att kundtidningar är reklam eftersom deras huvudsakliga syfte är att främja omsättningen av företagens varor och tjänster. De omfattas därmed inte av den lägre skattesatsen (KRNJ 2015-01-12, mål nr 2064-13, KRNS 2015-05-18, mål nr 1002-1003-14).

Kammarrätten har ansett att en tidning med information om företagets produkter varvat med reportage var huvudsakligen ägnat åt reklam eftersom syftet var att framhålla företagets egna produkter (KRNJ 2015-01-26, mål nr 2137-2139-13).

Tidningsapp

Från och med den 1 juli 2019 omfattas även vissa elektroniska publikationer av den lägre skattesatsen 6 procent. För att en tidningsapp ska omfattas av den lägre skattesatsen måste den vara jämförbar med en publikation i fysisk form och den får inte bestå helt eller huvudsakligen av reklam. Den får inte heller helt eller huvudsakligen bestå av rörlig bild eller hörbar musik. Se Exempel: elektronisk produkt som är jämförbar med en fysisk publikation och som innehåller viss reklam (ovan).

Tidskrift

Se Tidningar.

Tidtabellshäfte för allmänna kommunikationer

En tidtabell för allmänna kommunikationer är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Transaktionsbekräftelse

Ett brev från en bank med information till kunden om att kapital flyttats, är en bekräftelse på att transaktionen genomförts. Meddelandet har närmast karaktär av en kvittens. Enligt allmänt språkbruk kan en sådan bekräftelse på grund av sin funktion inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen och omfattas inte heller av tulltaxans KN-nr 4901–4905. En transaktionsbekräftelse omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Turistinformationshäfte som ges ut av kommun

Ett turistinformationshäfte som ges ut av en kommun är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Om det skulle finnas viss annonsering medför inte det någon annan bedömning så länge produkten inte helt eller till huvudsaklig del är ägnad åt reklam.

Uppsats

Se Avhandling.

Valsedel

Valsedlar är enligt Skatteverket en tryckt produkt som till form och utseende kan anses som ett enstaka blad etc. men som på grund av sin funktion enligt allmänt språkbruk inte betecknas som en sådan produkt som omfattas av den lägre skattesatsen. Valsedlar omfattas inte heller av tulltaxan 4901-4905. En valsedel omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Veckotidning

Se Tidningar.

Verksamhetsberättelse

En verksamhetsberättelse är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Virkesbeskrivning utan reklam i form av bok, häfte, blad

En bok, ett häfte, ett blad etc. med virkesbeskrivningar är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Visitkort

Visitkort är enligt Skatteverket varken till sin form, sitt utseende eller enligt allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen. Visitkort omfattas därför av normalskattesatsen 25 procent.

Årsredovisning

En årsredovisning är enligt Skatteverket till sin form, utseende och allmänt språkbruk en sådan trycksak som omfattas av den lägre skattesatsen.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-88/09 [1]
 • HFD 2011 not. 66, mål nr 230-11 [1]
 • HFD 2013-11-14, mål nr 7158 [1]
 • KRNJ 2014-01-21, mål nr 3991-12 [1]
 • KRNJ 2015-01-12, mål nr 362-14 [1]
 • RÅ 2002 ref. 51 [1]
 • RÅ 2004 ref. 7 [1] [2]
 • RÅ 2005 ref. 6 [1]
 • RÅ 2006 not. 209, mål nr 5842-06 [1]
 • SRN 2002-03-05 [1]
 • SRN 2005-06-17 [1]
 • SRN dnr 14-10/i [1]
 • SRN dnr 16-11/i [1]
 • SRN dnr 44-06/i [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2001/02:45 Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m. [1] [2] [3]

Ställningstaganden

 • Framställning av tryckta produkter; mervärdesskatt [1]
 • Skattesats på elektroniska publikationer, mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Skattesats på tryckta böcker med mera, mervärdesskatt [1] [2] [3] [4]