OBS: Detta är utgåva 2019.8. Visa senaste utgåvan.

Den som betalar ut en ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för sådan skatt. I vissa fall blir mottagaren betalningsansvarig för skatten.

Läs om vem som är skattskyldig enligt A-SINK och vilka inkomster som är skattepliktiga.

Skatteavdrag för skatt enligt A-SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 4 § SFL). Något beslut från Skatteverket krävs inte för att få göra ett sådant skatteavdrag.

Beslut om skattskyldighet enligt IL

Om en artist, en idrottsutövare eller ett artistföretag har begärt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK ska Skatteverket meddela ett beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § tredje stycket A-SINK). Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag för preliminär skatt göras.. Läs mer om skyldigheten att göra skatteavdrag för preliminär skatt i dessa fall under Skatteavdrag när inkomsten är skattepliktig enligt A-SINK.

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Utbetalaren ska göra skatteavdrag med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?.

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

Vid skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när skatteavdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Samma skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska uppgift om skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Egeninbetalning av särskild inkomstskatt

En utländsk arrangör ska själv betala skatten. Den som är skattskyldig enligt A-SINK kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall.

Utländsk arrangörs inkomster

Den som är skattskyldig arrangör enligt A-SINK ska själv redovisa och betala skatten för erhållna inkomster (13 kap. 7  § SFL). Inkomsten ska redovisas i en särskild skattedeklaration. Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i skattedeklarationen.

Betalningsansvar i andra fall

Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall än när det är fråga om en utländsk arrangörs inkomster. Skatteverket kan exempelvis fatta beslut om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt i följande fall:

  • Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp.
  • Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten.
  • Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag.

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för mottagarens och utbetalarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt som tas ut enligt SINK i ett antal situationer. Motsvarande gäller även för särskild inkomstskatt som tas ut enligt A-SINK med den skillnaden att det inte krävs något beslut för att få göra skatteavdrag för skatt enligt A-SINK och således ingen skyldighet att göra preliminärskatteavdrag när beslut saknas.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp

I fall när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller har gjort avdrag med ett för lågt belopp kan Skatteverket besluta om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att någon skulle ha betalat särskild inkomstskatt men aktuella ersättningar redan har betalats ut.

Även utbetalaren är betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatten. Om utbetalaren betalar skatten har denna regressrätt mot mottagaren. Om det konstateras att utbetalaren har betalat skatten men inte har krävt mottagaren är utbetalarens betalning av skatten en skattepliktig inkomst för mottagaren som ska beskattas hos denna..

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om en utbetalare tillhandahåller både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att betala skatten på hela den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara tillhandahåller en förmån kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. I dessa fall är mottagaren betalningsansvarig.

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för skatten.

Nettolöneavtal

Om utbetalaren och mottagaren har avtalat om en nettolön ska bruttolönen beräknas efter principen bruttolön = nettolön + skatt (se Skatteverkets ställningstagande Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal).

Eftersom skattesatsen vid beskattning enligt A-SINK är 15 procent delas nettolönen med 0,85 för att få fram bruttolönen. Om exempelvis en ersättning om 85 000 kr betalas ut till en idrottsutövare blir bruttobeloppet 100 000 kr (85 000/0,85) och skatten 15 000 kr (100 000 x 15 procent).

Det är förhållandena vid utbetalningstillfället som avgör hur bruttolönen ska beräknas. Om personen vid utbetalningstillfället anses vara begränsat skattskyldig ska skatteavdrag göras enligt bestämmelserna om skatteavdrag för skatt enligt A-SINK och bruttolönen beräknas utifrån formeln bruttolön = nettolön/0,85. Om personen vid utbetalningstillfället anses vara obegränsat skattskyldig ska skatteavdrag göras enligt bestämmelserna om skatteavdrag för preliminär skatt och bruttolönen beräknas enligt formeln bruttolön = nettolön + tabellskatteavdrag. Att förhållandena senare ändras ska inte påverka den beräkning av bruttolönen som tidigare har gjorts. Däremot påverkas beskattningen av ändrade förhållanden.

Exempel 1

En utländsk idrottsutövare med nettolöneavtal återkommer till Sverige efter så kort tid att hela vistelsen, d.v.s. även den första vistelsen, blir att betrakta som stadigvarande. Bruttolönen för den första vistelsen beräknades enligt formeln bruttolön = nettolön/0,85 då personen ansågs vara begränsat skattskyldig och skatteavdrag därför skulle göras enligt A-SINK.

Den beräkning av bruttolönen som gjordes vid utbetalningstillfället var då korrekt. Att förhållandena ändras ska inte påverka beräkningen av bruttolönen. Bruttolönen ska dock beskattas enligt IL.

Om arbetsgivaren (klubben) betalar det underskott på skattekontot som uppstår ses detta som en kontant utbetalning till idrottsutövaren. På en sådan utbetalning ska det göras skatteavdrag. Det utbetalda nettobeloppet ska därför bruttolöneberäknas enligt principerna som anges i tredje stycket under rubriken Nettolöneavtal ovan.

Exempel 2

En utländsk idrottsutövare med nettolöneavtal tänker stanna i Sverige mer än sex månader och bruttolönen beräknas därför utifrån att personen är obegränsat skattskyldig och att skatteavdrag för preliminär skatt (tabellskatteavdrag) ska göras. Personen lämnar dock Sverige innan vistelsen blir att betrakta som stadigvarande.

Den beräkning av bruttolönen som gjordes vid utbetalningstillfället var då korrekt. Att förhållandena ändras ska inte påverka beräkningen av bruttolönen. Bruttolönen ska dock beskattas enligt A-SINK.

Överskjutande skatt ska återbetalas till idrottsutövaren och inte till arbetsgivaren (klubben).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

  • Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal [1]
  • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]