OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Den som betalar ut en ersättning till en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt enligt A-SINK från ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK. En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten.

Läs om vem som är skattskyldig enligt A-SINK och vilka inkomster som är skattepliktiga.

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåva 2023 finns informationen om nettolöneavtal på sidan Skattekompensation.

Skatteavdrag för skatt enligt A-SINK

Den som betalar ut en kontant ersättning eller en annan inkomst som är skattepliktig enligt A-SINK ska göra skatteavdrag för särskild inkomstskatt (13 kap. 4 § SFL). Något beslut från Skatteverket krävs inte för att få göra ett sådant skatteavdrag. Det är här fråga om skatteavdrag på ersättning till en begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare eller till ett utländskt artistföretag. En utländsk arrangör ska själv redovisa och betala skatten på sina inkomster (se nedan).

Om det finns ett beslut om skattskyldighet enligt IL och utbetalaren känner till beslutet ska denna i stället göra skatteavdrag för preliminär skatt enligt bestämmelserna i 10 kap. SFL, se vidare under Beslut om skattskyldighet enligt IL (se nedan).

Förmåner värderas på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs

Vid skatteavdrag för särskild inkomstskatt ska förmåner värderas på samma sätt som när skatteavdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 3 SFL).

Hur stort skatteavdrag ska göras?

Utbetalaren ska göra skatteavdrag med 15 procent av den skattepliktiga inkomsten (9 § A-SINK).

Läs mer om skatten på sidan Hur beskattas inkomsterna?

Samma skyldighet att lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag som när avdrag för preliminär skatt görs

Den som betalar ut ersättning ska lämna uppgift till mottagaren om skatteavdrag för särskild inkomstskatt på samma sätt som när avdrag för preliminär skatt görs (13 kap. 5 § första stycket 2 SFL).

Utbetalning i utländsk valuta

Om en ersättning betalas i utländsk valuta ska uppgift om skatteavdragets belopp anges i den utländska valutan. Skatteavdraget ska räknas om till svenska kronor enligt valutakursen vid utbetalningstillfället (4 kap. 1–2 §§ SFF).

Beslut om skattskyldighet enligt IL

Om en artist, en idrottsutövare eller ett artistföretag har begärt att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK ska Skatteverket meddela ett beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § tredje stycket A-SINK). Om det finns ett sådant beslut och utbetalaren känner till beslutet ska skatteavdrag för preliminär skatt göras (10 kap. 8 § andra stycket SFL).

Läs mer om hur avdraget för preliminär skatt beräknas på sidorna Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person och Skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person.

Egeninbetalning av särskild inkomstskatt

En utländsk arrangör ska själv betala skatten. Den som är skattskyldig enligt A-SINK kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall.

En utländsk arrangör ska själv betala skatten på sina inkomster

Den som är skattskyldig arrangör enligt A-SINK (utländsk arrangör) ska själv redovisa och betala skatten för sina inkomster (13 kap. 7  § SFL). Inkomsterna ska redovisas i en särskild skattedeklaration. Skatteverket fattar beslut om skatten med ledning av innehållet i skattedeklarationen.

Betalningsansvar i andra fall

Mottagaren kan bli ansvarig för att betala skatten även i andra fall än när det är fråga om en utländsk arrangörs inkomster. Skatteverket kan exempelvis fatta beslut om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt i följande fall:

  • Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp.
  • Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten.
  • Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag.

Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för mottagarens och utbetalarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt som tas ut enligt SINK i ett antal situationer. Motsvarande gäller även för särskild inkomstskatt som tas ut enligt A-SINK med den skillnaden att det inte krävs något beslut för att få göra skatteavdrag för skatt enligt A-SINK och således ingen skyldighet att göra preliminärskatteavdrag när beslut saknas.

Utbetalaren har inte gjort skatteavdrag eller har gjort skatteavdrag med för lågt belopp

I fall när utbetalaren inte har gjort något skatteavdrag eller har gjort avdrag med ett för lågt belopp kan Skatteverket besluta om mottagarens betalningsansvar för särskild inkomstskatt. Så kan vara fallet när Skatteverket först i efterhand upptäcker att någon skulle ha betalat särskild inkomstskatt men aktuella ersättningar redan har betalats ut.

Även utbetalaren är betalningsansvarig för den särskilda inkomstskatten. Om utbetalaren betalar skatten har denna regressrätt mot mottagaren. Om det konstateras att utbetalaren har betalat skatten men inte har krävt mottagaren är utbetalarens betalning av skatten en skattepliktig inkomst för mottagaren som ska beskattas hos denna.

Den kontanta ersättningen räcker inte till för att täcka hela skatten

Om en utbetalare tillhandahåller både ett kontant belopp och en förmån men förmånerna är så stora att den kontanta ersättningen inte räcker till för att betala skatten på hela den skattepliktiga ersättningen, blir mottagaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för mellanskillnaden.

Skatten kan inte betalas genom skatteavdrag

Om en utbetalare bara tillhandahåller en förmån kan skatten inte betalas genom skatteavdrag. I dessa fall är mottagaren betalningsansvarig.

Skatteverket ska inte göra utbetalaren betalningsansvarig för skatten.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. [1] [2]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2] [3] [4] [5]

Ställningstaganden

  • Betalningsansvar för SINK-skatt enligt skatteförfarandelagen [1]