OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Avdrag för substansminskning vid utvinning av naturtillgångar får göras på en fastighet som är en kapitaltillgång.

Fastigheten är en kapitaltillgång

Avdrag för substansminskning vid utvinning av naturtillgångar får göras på en fastighet som är en kapitaltillgång (20 kap. 20 § IL). Avdrag får inte göras på en fastighet som är en lagertillgång.

Ägare till täktmarken

Det är täktmarkens ägare som kan göra avdrag för substansminskning.

En fastighetsägare som har upplåtit nyttjanderätt till täktmark mot engångsersättning anses som ägare till täktmarken även efter upplåtelsen trots bestämmelsen i 1 kap. 5 § FTL (20 kap. 20 § IL).

Skatteverket anser att värdeminskningsavdrag, där inbegripet substansminskningsavdrag, på en fastighet inte ska medges för tid efter avyttringen av fastigheten. Denna tidpunkt inträffar när köpekontraktet undertecknas. Detta gäller oavsett om köparen tillträder fastigheten vid en senare tidpunkt eller äganderätten till fastigheten enligt överlåtelseavtalet ska övergå till köparen vid en senare tidpunkt.

En köpare ska normalt få värdeminskningsavdrag på en näringsfastighet som är en kapitaltillgång från den dag då ett bindande avtal om köpet träffas, det vill säga när köpekontraktet undertecknas. Detta gäller däremot inte om det i avtalet finns en bestämmelse om att äganderätten ska övergå till köparen först vid en senare tidpunkt. Om en sådan bestämmelse har tagits in i avtalet anses köparen som ägare d.v.s. innehavare från den avtalade tidpunkten för äganderättens övergång. Skatteverket anser att bestämmelserna om värdeminskningsavdrag, där inbegripet substansminskningsavdrag, är tillämpliga för köparen av näringsfastigheten först från och med denna tidpunkt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Fastighetstaxeringslag (1979:1152) [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Ställningstaganden

  • En köpares rätt till värdeminskningsavdrag när en näringsfastighet förvärvas med en s.k. äganderättsklausul [1]
  • Värdeminskningsavdrag efter fastighetens avyttringstidpunkt [1]