OBS: Detta är utgåva 2020.1. Sidan är avslutad 2020.

Den registrerade har möjlighet att få vissa av Skatteverkets beslut prövade i en allmän förvaltningsdomstol. Skatteverket har också möjlighet att överklaga Datainspektionens beslut som angår verket.

Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som har meddelats av Skatteverket på begäran av den registrerade om rättelse, komplettering, radering eller begränsning av behandlingen kan överklagas till en allmän förvaltningsdomstol (7 kap. 2 § brottsdatalagen).

Den registrerade kan, enligt 7 kap. 2 § brottsdatalagen, även överklaga Skatteverkets beslut om

  • att inte lämna ut information på begäran av den registrerade
  • att ta ut avgift för att lämna sådan information
  • att inte medge prövning på nytt av ett automatiserat beslut.

Om ett beslut ska överklagas till kammarrätten krävs prövningstillstånd.

Andra beslut än de som anges ovan kan en registrerad inte överklaga (7 kap. 4 § brottsdatalagen). Inte heller kan beslut som meddelas av regeringen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller JO överklagas (7 kap. 2 § brottsdatalagen).

Skatteverkets möjlighet att överklaga Datainspektionens beslut

Om Datainspektionen fattar ett beslut enligt brottdatalagen som rör Skatteverket kan verket överklaga beslutet till en allmän förvaltningsdomstol (7. kap. 3 § brottdatalagen). Ett överklagande till kammarrätten kräver prövningstillstånd.

För mer information se avsnitten Överklagande och Skadestånd.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar