OBS: Detta är utgåva 2020.6. Visa senaste utgåvan.

Kupongskatt ska betalas till Skatteverket senast samma dag som redovisningen ska lämnas. Om anstånd med kupongskatt beviljas ska kupongskatten betalas inom två månader från den dag personen fick del av föreläggandet att betala kupongskatten som belöper på anståndet.

Hur ska inbetalning göras?

Det är den som ska lämna redovisningen av kupongskatten till Skatteverket som även ska betala in den till Skatteverkets plusgironummer för kupongskatteinbetalningar 16090-3.

Om utdelningsmottagaren själv ska betala in kupongskatten, skickar Skatteverket ut en skrivelse där det står hur skatten ska betalas.

När ska inbetalning göras?

Skatten ska betalas senast samma dag som redovisningen ska lämnas (19 § KupL). En värdepapperscentral får i vissa fall betala in skatten senare (8 § tredje stycket KupL).

Om kupongskatten betalas in för sent kan Skatteverket ta ut dröjsmålsavgift.

För mycket inbetald kupongskatt

Om för hög kupongskatt redovisats och inbetalats för en utdelningsmottagare kan återbetalning begäras.

Betalning av kupongskatt när anstånd upphör

När anståndstiden löper ut eller om anståndet av annan anledning upphör ska Skatteverket förelägga den skattskyldige att inom två månader från den dag då denne fick del av föreläggandet betala kupongskatten som belöper på anståndet. Detta gäller dock inte till den del den skattskyldiga beviljas ett nytt anstånd (28 n § första stycket KupL).

Om den skattskyldiga ansöker om ett nytt anstånd och anståndet därför inte löper ut utan gäller ytterligare tid enligt 28 k § KupL ska Skatteverket, till den del ansökan därefter avslås, förelägga den skattskyldiga att betala kupongskatten först när Skatteverket har meddelat beslut i anståndsfrågan (2019/20:33 s. 65).

Läs mer om anstånd med kupongskatt.

Kupongskatt som inte betalas inom utsatt tid

Om värdepapperscentral eller aktiebolag inte betalar in kupongskatt i rätt tid ska Skatteverket förelägga värdepapperscentralen eller bolaget att inom viss tid fullgöra sin skyldighet. Obetalda belopp ska lämnas för indrivning enligt 22 § andra–fjärde styckena KupL. Av bestämmelsen framgår att indrivning inte behöver begäras för ringa belopp (22 § andra stycket KupL), att lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar ska tillämpas och att verkställighet får ske enligt utsökningsbalken (22 § tredje stycket KupL). Vidare framgår att den skattskyldiga är skyldig att betala kupongskatten även om Skatteverkets beslut överklagas (22 § fjärde stycket KupL).

Även kupongskatt där anstånd tidigare beviljats som senare inte betalas inom utsatt tid ska lämnas för indrivning enligt bestämmelsen i 22 § KupL (28 n § andra stycket KupL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:33 Anstånd med kupongskatt i vissa fall [1]