OBS: Detta är utgåva 2020.8. Visa senaste utgåvan.

För nybyggda bostäder finns det möjlighet att få nedsättning av fastighetsavgiften.

Värdeåret styr

För nybyggda bostäder i småhus, ägarlägenheter, småhus på lantbruksenhet och bostadshyreshus betalas ingen fastighetsavgift de första femton åren. Nedsättningen gäller bostadsbyggnader med tillhörande tomtmark och reglerna har knutits till det värdeår som beslutats vid fastighetstaxeringen för bostadsbyggnaden. Det krävs normalt att det för byggnaden beräknats ett värdeår som utgör året före fastighetstaxeringsåret (6 § FAvL). Vid fastighetstaxeringen bestäms även byggnadens värdeår och utgångspunkten är att det motsvarar det år byggnaden uppfördes.

Exempel: värdeåret styr

Ett bostadshyreshus byggdes färdigt 2019. Vid fastighetstaxeringen 2020 fastställdes värdeåret 2019. Detta värdeår gäller från den 1 januari 2020 och ligger till grund för beräkningen av fastighetsavgiften i deklarationen 2021. Med färdigt menas att det är inflyttningsklart till övervägande del (Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2018:7, 2 §).

För hyreshus är det främst den återstående ekonomiska livslängden som har betydelse för värdeåret. Denna påverkas främst av om- och tillbyggnader och andra större byggnadsåtgärder.

Byggnad under uppförande

Om en byggnad uppförs över en tidsperiod som sträcker sig över ett kalenderårsskifte t.ex. mellan år 1 och år 2, ges byggnaden ett taxeringsvärde, s.k. värde för byggnad under uppförande, vid fastighetstaxeringen år 2. Detta värde baseras på nedlagda kostnader under år 1. Något värdeår fastställs emellertid inte eftersom byggnaden inte är färdig. Om huset byggs färdigt år 2 ges i stället i allmänhet ett värdeår vid fastighetstaxeringen år 3. Det kan emellertid inträffa att taxeringsvärdepåverkan år 3 är så låg jämfört med de kostnader som läggs ner under år 2 att det på grund av de spärregler som gäller vid särskild fastighetstaxering inte görs någon ny fastighetstaxering år 3. Den gamla fastighetstaxeringen från år 2 kommer då att gälla även år 3 och något värdeår ges inte.

Enligt en särskild bestämmelse medges även sådana fastigheter avgiftslättnad de första tio åren efter nybyggnationen för byggnader med värdeår 2011 och tidigare och under de första 15 åren för byggnader med värdeår 2012 och senare. I sådana fall ska man utgå från det värdeår som skulle ha fastställts (år 3) om fastighetstaxering skett (6 § FAvL).

Bostadshus med värdeår 2011 och tidigare

För nybyggda småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus med värdeår 2011 och tidigare sker nedsättning av fastighetsavgiften helt eller till hälften under tio år efter nybyggnation. Nedsättning av fastighetsavgiften börjar inkomståret efter nybyggnadsåret, under förutsättning att huset då har blivit taxerat och fått ett värdeår (nybyggnadsåret) vid fastighetstaxeringen.

Den bostadsfastighet som inkomståret 2011 befinner sig i en tioårig lättnadsperiod som börjat med fastighetsskatten, fortsätter utan avbrott med nedsatt fastighetsavgift.

Exempel: nybyggda bostadshus

Ett hus byggs färdigt 2011. Vid fastighetstaxeringen 2012 får byggnaden värdeåret 2011. Denna fastighetstaxering gäller från den 1 januari 2012. I deklarationerna som lämnas 2013 – 2017 ska således ingen fastighetsavgift tas upp. I deklarationerna som lämnas 2018 – 2022 kommer halv fastighetsavgift tas upp.

Om- eller tillbyggnader på äldre småhusfastigheter

Om- eller tillbyggnader på äldre småhusfastigheter leder inte till avgiftsfrihet eller nedsatt avgift. Så sker bara om åtgärderna är så omfattande ytmässigt sett, att de i praktiken motsvarar en nybyggnad och byggnaden får ett värdeår som motsvarar året för tillbyggnaden.

Exempel: om eller tillbyggnader på äldre småhusfastigheter

Tillbyggnaden sker år 2011. Vid fastighetstaxeringen 2012 fastställs värdeåret 2005. Någon avgiftsfrihet eller nedsatt avgift är därmed inte möjlig. För nedsättning hade det krävts att byggnaden fått värdeåret 2011.

Nybyggda hyreshus

För nybyggda hyreshus som helt eller delvis innehåller bostäder och har värdeåret 2011 eller tidigare betalas ingen fastighetsavgift på bostadsdelen under de fem första åren och halv fastighetsavgift på bostadsdelen under de följande fem åren. Detta gäller oavsett om byggnaden består av huvudsakligen bostäder eller inte.

Exempel: nybyggda hyreshus

Ett hus med hälften bostäder, hälften lokaler byggs färdigt 2011. Vid fastighetstaxeringen 2012 får byggnaden värdeåret 2011 och hela fastigheten taxeringsvärdet 4 000 000 kr, varav hälften avser bostäder.

Denna fastighetstaxering gäller från den 1 januari 2012. I deklarationerna som lämnas 2013 – 2017 kommer ingen fastighetsavgift att tas upp på bostadsdelen. I deklarationerna som lämnas 2018 – 2022 kommer halv fastighetsavgift tas upp på bostadsdelen.

För lokaldelen med tillhörande tomtmark betalas fastighetsskatt.

Bostadshus med värdeår 2012 och senare

Från och med den 1 januari 2013 ska hel nedsättning av fastighetsavgiften göras under femton år efter nybyggnation av småhus, ägarlägenheter och bostadshyreshus med värdeåret 2012 och senare (6 § FAvL).

Nedsättning av fastighetsavgiften börjar inkomståret efter nybyggnadsåret, under förutsättning att huset då har blivit taxerat och fått ett värdeår (nybyggnadsåret) vid fastighetstaxeringen.

Exempel: nybyggda bostadshus

Ett hus byggs färdigt 2012. Vid fastighetstaxeringen 2013 åsätts byggnaden värdeåret 2012. Denna fastighetstaxering gäller från och med 1 januari 2013. I deklarationerna som lämnas 2014-2028 kommer fastighetsavgiften att sättas ned helt.

Nybyggda hyreshus

För nybyggda hyreshus som helt eller delvis innehåller bostäder och har värdeåret 2012 eller senare betalas ingen fastighetsavgift på bostadsdelen under de kommande femton åren. Detta gäller oavsett om byggnaden består av huvudsakligen bostäder eller inte.

Exempel: nybyggda hyreshus

Ett hus med hälften bostäder, hälften lokaler byggs färdigt 2012. Vid fastighetstaxeringen 2013 åsätts bygg­naden värdeåret 2012 och hela fastigheten taxe­rings­värdet 4 000 000 kr, varav hälften avser bostäder.

Denna fastighetstaxering gäller från den 1 januari 2013. I deklarationerna som lämnas 2014 – 2028 tas ingen fastig­hets­avgift ut.

För lokaldelen med tillhörande tomtmark betalas även i fortsättningen fastighetsskatt.

Flera byggnader på samma taxeringsenhet

Om det finns flera byggnader på samma småhusenhet men med olika värdeår, görs bedömningen för varje byggnad för sig (prop. 1989/90:110 s. 732). Detsamma gäller om det finns flera byggnader med olika värdeår på samma lantbruksenhet.

Om byggnadsåtgärder har sådan omfattning att värdeåret påverkas utan att det därmed kommer att fastställas till året före fastighetstaxeringsåret går man inte miste om en redan påbörjad generell nedsättning av fastighetsavgiften. Denna löper således vidare på vanligt sätt.

Om det på en värderingsenhet för tomtmark finns flera värderingsenheter, t.ex. flera småhus, ska tomtmarken anses tillhöra det eller de småhus som inte har fått en minskad fastighetsavgift. Skulle samtliga småhus fått nedsättning av fastighetsavgiften ska tomtmarken anses tillhöra de eller det småhus med lägst grad av nedsättning (6 § FAvL). Skatteverket anser att om småhusen råkar ha samma grad av nedsättning (halverad avgift) ska tomtmarken hänföras till det småhus som har högst byggnadsvärde (Skatteverkets ställningstagande Fastighetsavgift – taxeringsenhet med flera småhus).

Nedsättning av avgiften för tomtmark

Nedsättning görs på den del av taxeringsvärdet som belöper på bostäder med tillhörande tomtmark. Det innebär att bostadsdelen av byggnaderna samt den del av tomtmarken som hänförs till bostäder kan få nedsatt avgift.

Skatteverket anser att nedsättningen inte gäller för arrendetomter, dvs. tomtmark som inte ingår i samma taxeringsenhet som småhuset (Skatteverkets ställningstagande Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter).

För obebyggda tomter betalas full fastighetsskatt.

Förändring under nedsättningsperioden

Om en byggnad väl har kvalificerat sig för avgiftsbefrielse så kvarstår befrielsen för marken även om byggnadsvärdet vid en senare taxering understiger 50 000 kronor under nedsättningsperioden. Om byggnaden istället avlägsnas under nedsättningsperioden utgör fastigheten obebyggd tomtmark som påförs statlig fastighetsskatt där möjlighet till skattebefrielse saknas (Skatteverkets ställningstagande Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten).

Förändrad fastighetsindelning

Om det sker en förändring i fastighetsindelningen följer avgiftsfriheten bostadsbyggnaden. Det innebär att om exempelvis en avstyckning av enbart tomtmark görs kommer skattefriheten att stanna på stamfastigheten. Om däremot bostadshuset hör till den avstyckade nybildade fastigheten kommer skattefriheten att gälla den avstyckade fastigheten.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2019; [1]

Lagar & förordningar

  • Lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Prop. 1989/90:110 s.732 [1]

Ställningstaganden

  • Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten [1]
  • Fastighetsavgift - taxeringsenhet med flera småhus [1]
  • Kommunal fastighetsavgift – minskningen av avgiftsuttaget för nyproducerade småhus gäller inte arrendetomter [1]

Referenser inom fastighetsavgift och fastighetsskatt