OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Det finns bestämmelser för hur länge uppgifter och handlingar får bevaras och när de ska gallras. För uppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet gäller de bestämmelser om arkivering och gallring som finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Riksarkivet har meddelat föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket (RA-MS 2018:38). I en bilaga till föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser för hur pappershandlingar och elektroniska handlingar i folkbokföringsverksamheten ska gallras.

Skatteverket har även med stöd av RA-FS 1991:6 (ändrad genom RA-FS 1997:6 och RA-FS 2012:2) fattat tillämpningsbeslut som gäller handlingar av tillfällig eller ringa betydelse inom folkbokföringsverksamheten. Tillämpningsbesluten omfattar dels gallring av handlingar och uppgifter i verksamheten med beställningar ur Navet, dels gallring och bevarande av namnärenden.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Arkivförordning (1991:446) [1]
  • Arkivlag (1990:782) [1]

Övrigt

  • RA-MS 2018:38 Riksarkivets föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket [1]