OBS: Detta är utgåva 2021.14. Visa senaste utgåvan.

Vad händer med en restförd skatt eller avgift om Skatteverket sänker skulden eller beviljar ett betalningsanstånd avseende skulden?

Inbetalning eller annan kreditering på skattekontot

Skattekontot saknar normalt avräkningsordning. Detta innebär att en inbetalning eller någon annan kreditering på skattekontot inte hänförs till betalning av en viss skatt eller avgift.

Skatteverket gör dock undantag från likafördelningsmetoden vid anstånd med betalning och vid nedsättning av skatt som lämnats för indrivning. När Skatteverket medger anstånd för en skatteskuld som är lämnad för indrivning återtar Skatteverket motsvarande fordran från indrivning (70 kap. 5 § SFL).

Vad händer när återtagande av fordran sker före respektive efter restföringen?

Hur återtagande av en fordran går till beror på om återtagandet sker före eller efter det att skulden har överlämnats till Kronofogden för indrivning (restförts).

Återtagande av fordran innan restföring

Om Skatteverket t.ex. beviljar ändringsanstånd med betalning av en skatt eller avgift, eller om skatt eller avgift undanröjs eller sänks, krediteras beloppet direkt på skattekontot utan att avräknas mot en viss skatt eller avgift. Om den aktuella skatten eller avgiften stämts av på skattekontot och skatten eller avgiften ingår i ett betalningskrav kommer ett belopp motsvarande anståndet eller nedsättningen att minska betalningskravet om anstånd medges, eller om skatten eller avgiften sänks. På så sätt restförs inte den skatt eller avgift som numera motsvaras av ett ändringsanstånd eller är sänkt.

Exempel: anstånd innan restföring

Under november år 2 förfaller slutlig skatt på 20 000 kr samt debiterad skatt på 15 000 kr till betalning, totalt 35 000 kr. Vid skattekontoavstämningen i början av december skickas ett betalningskrav på 35 000 kr ut.

Under december beviljar Skatteverket ändringsanstånd med 20 000 kr avseende den slutliga skatten år 2. Dessutom förfaller debiterad skatt på ytterligare 15 000 kr till betalning under december samt ett omprövningsbeslut avseende slutlig skatt för ett tidigare år på 45 000 kr. Ingen inbetalning görs.

Vilket belopp kommer att restföras i början av januari?

Eftersom anstånd beviljats med 20 000 kr avseende den slutliga skatten för år 2 anses det redan utsända betalningskravet ha satts ned i motsvarande mån. Det innebär att maximalt 15 000 kr ska restföras, vilket motsvarar det belopp som krävts på 35 000 kr minus anståndsbeloppet på 20 000 kr. Detta trots att underskottet på skattekontot vid avstämningen i januari är 75 000 kr. Skatteverket ska alltså bara restföra det belopp som betalningskrav har sänts ut på minus den skatt som anstånd beviljats för.

Återtagande av fordran efter restföring

Om Skatteverket t.ex. beviljar ändringsanstånd med betalning av en skatt eller avgift som redan har lämnats över till Kronofogden för indrivning eller om en sådan skatt eller avgift undanröjs eller sänks ska Skatteverket återta indrivningsuppdraget avseende denna fordran från Kronofogden (70 kap. 5 § SFL) under förutsättning att fordran fortfarande är helt eller delvis obetald.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]