OBS: Detta är utgåva 2021.15. Sidan är avslutad 2023.

Som huvudregel ska normalskattesatsen 25 procent tillämpas för leverans av varor och tillhandahållande av tjänster. Reducerad skattesats gäller för vissa varor och tjänster.

Normalskattesatsen är 25 procent

Normalskattesatsen är 25 procent av beskattningsunderlaget på all skattepliktig omsättning av varor och tjänster förutom de särskilt uppräknade varor och tjänster som omfattas av någon av de lägre skattesatserna (7 kap. 1 § första stycket 1 ML).

När skattesatsen är 25 procent så innebär det att skatten är 20 procent av totalpriset, ersättningen (7 kap. 2 § ML). Om totalpriset är 100 kronor och skattesatsen 25 procent så blir mervärdesskatten 20 kronor och beskattningsunderlaget 80 kronor.

I mervärdesskattedirektivet finns bestämmelser om vilka skattesatser EU:s medlemsländer får ha (artiklarna 93-105). Alla medlemsländer måste ha en normal skattesats för mervärdesskatt som ska tillämpas på varor och tjänster som ska vara minst 15 procent. Vilka skattesatser de olika medlemsländerna använder framgår på sidan skattesatser i EU.

Reducerade skattesatser

Medlemsstaterna får dessutom tillämpa reducerade skattesatser. Eftersom de reducerade skattesatserna utgör ett undantag från normalskattesatsen ska de tolkas restriktivt (C-3/09, Erotic Center, punkt 15). De reducerade skattesatserna får inte tillämpas på tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg med undantag av elektroniska publikationer (artikel 98.2 och punkt 6 i bilaga III i mervärdesskattedirektivet).

De reducerade skattesatserna måste vara minst 5 procent. Varje medlemsstat kan tillämpa en eller två sådana lägre skattesatser på särskilda varor eller tjänster som förtecknas i bilaga III till direktivet (artikel 98–103 i mervärdesskattedirektivet).

Reducerad skattesats bara på vissa varor och tjänster

Det är upp till medlemsstaterna att bestämma på vilka varor och tjänster den reducerade skattesatsen ska tillämpas, förutsatt att varan eller tjänsten anges i kategorierna i bilaga III till mervärdesskattedirektivet (C-499/16, AZ, punkt 23).

De begrepp som används i bilaga III till mervärdesskattedirektivet ska tolkas i den allmänna betydelsen (C-432/15, Bastova, punkt 60).

Syftet med denna bilaga är att vissa varor och tjänster som ses som särskilt nödvändiga ska bli billigare för slutkonsumenten. Det är tillåtet att tillämpa reducerad skattesats på varor och tjänster som anges i en viss punkt i bilagan, medan normalskattesatsen tillämpas på varor och tjänster som anges i andra punkter. Det är också tillåtet att tillämpa reducerad skattesats selektivt på vissa särskilda produkter som anges i en punkt, medan normalskattesatsen tillämpas på andra produkter som räknas upp i samma punkt (C-573/15, Oxycure Belgium, punkt 22 och 26).

Selektiv tillämpning av en reducerad skattesats får endast tillämpas på två villkor (C-454/12, Pro Med Logistik, punkt 44-45):

 • det får bara gälla konkreta och specifika aspekter av den aktuella punkten i bilagan
 • man måste ta hänsyn till principen om skatteneutralitet.

Konkret och specifik aspekt

För att en viss tjänst eller vara ska utgöra en konkret och specifik aspekt avseende den aktuella tjänste- eller varukategorin i bilaga III ska den i sig vara urskiljbar från de andra tjänsterna eller varorna inom denna kategori (C-454/12, Pro Med Logistik, punkt 47). Kriteriet kan vara uppfyllt om varan motsvarar en begränsad kategori av de varor som avses i viss punkt i bilagan, t.ex. kan bakverk med viss hållbarhetstid vara en konkret och specifik aspekt av livsmedel i punkt 1 (C-499/16, AZ, punkt 27-28).

Principen om skatteneutralitet

Nytt: 2021-09-20

Principen om skatteneutralitet ska förhindra att varor eller tjänster som är jämförbara och som konkurrerar med varandra behandlas olika när det kommer till mervärdesskatt. Det är hur varorna eller tjänsterna används av genomsnitts­konsumenten som avgör om de är jämförbara eller inte. De är jämförbara när de har liknande egenskaper och fyller samma behov hos konsumenten och när de skillnader som finns inte har något betydande inflytande på genomsnitts­konsumentens beslut att välja den ena eller den andra (C-109/02 kommissionen mot Tyskland punkt 20 och C-219/13 K punkt 23-25). Hänsyn ska tas till de skillnader som avser de aktuella varornas eller tjänsternas egenskaper och deras användning och som följaktligen är inneboende i dessa varor eller tjänster. I sådana fall är inte bara jämförbarheten av enskilda tjänster av betydelse utan även skillnader i det sammanhang i vilket nämnda tjänster tillhandahålls. Domstolen har vidare uttalat att unionsrätten inte utgör något hinder för att den nationella domstolen, när den har särskilda svårigheter vid prövningen av om principen om skatteneutralitet har iakttagits, inhämtar ett sakkunnigutlåtande för att underbygga sitt avgörande (C-406/20 Phantasialand).

Tidigare:

Principen om skatteneutralitet ska förhindra att varor eller tjänster som är jämförbara och som konkurrerar med varandra behandlas olika när det kommer till mervärdesskatt. Det är hur varorna eller tjänsterna används av genomsnitts­konsumenten som avgör om de är jämförbara eller inte. De är jämförbara när de har liknande egenskaper och fyller samma behov hos konsumenten och när de skillnader som finns inte har något betydande inflytande på genomsnitts­konsumentens beslut att välja den ena eller den andra (C-109/02 kommissionen mot Tyskland punkt 20 och C-219/13 K punkt 23-25).

Som exempel har EU-domstolen ansett att olika skattesatser kan användas för läkemedel som tillhandhålls i samband med sjukvård och läkemedel som används i samband med estetiska operationer (C-597/17, Belgisch Syndicaat van Chiropraxie m.fl.).

Ett tillhandahållande med flera delar

När det är ett tillhandahållande som består av två delar som går att skilja åt, en som är huvudsaklig och en som är underordnad, ska den sammansatta tjänsten bara beskattas med den skattesats som gäller för den huvudsakliga delen. Det spelar ingen roll om olika skattesatser skulle gälla om de olika delarna tillhandahölls separat och att det är möjligt att fastställa priset för var och en av delarna i det totala pris som betalas av konsumenten (C-463/16, Stadion Amsterdam, punkt 36).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • EU-dom C-109/02 [1]
 • EU-dom C-219/13 [1]
 • EU-dom C-3/09 [1]
 • EU-dom C-406/20 [1]
 • EU-dom C-432/15 [1]
 • EU-dom C-454/12 [1] [2]
 • EU-dom C-463/16 [1]
 • EU-dom C-499/16 [1] [2]
 • EU-dom C-573/15 [1]
 • EU-dom C-597/17 [1]

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

 • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]