OBS: Detta är utgåva 2021.16. Visa senaste utgåvan.

I folkbokföringen registrerar Skatteverket uppgift om moderskap, faderskap och föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB. I de fall rättsförhållandet har fastställts i utlandet krävs att kraven för erkännande i Sverige är uppfyllda för att uppgiften ska kunna registreras.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya bestämmelser som innebär att föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag. Om den som föder barnet är gift vid tidpunkten för födelsen blir maken automatiskt fastställd som barnets far, mor eller förälder enligt 1 kap. 9 FB. Vilken typ av föräldraskap som ska gälla beror på föräldrarnas könstillhörighet. Om föräldrarna är ett samkönat kvinnligt par fastställs den kvinna som inte fött barnet som förälder enligt 1 kap. 9 § FB (1 kap. 9 § FB i lydelse den 1 januari 2022). Om någon av föräldrarna har ändrat könstillhörighet fastställs den person som inte har fött barnen som far om hen är en man och som mor om hen är en kvinna (1 kap. 11 a § FB i lydelse den 1 januari 2022).

Avsnittet Moderskap, faderskap och föräldraskap har uppdaterats med anledning av de nya bestämmelserna.

Nytt: 2021-11-26

En digital föräldraskapsbekräftelse kan göras från och med den 1 januari 2022 för barn som fötts den dagen eller senare. Bekräftelsen ska lämnas av den förälder som inte fött barnet i Skatteverkets e-tjänst Digital föräldraskapsbekräftelse, och därefter godkännas av den förälder som fött barnet. När bekräftelsen har lämnats och godkänts har föräldraskapet fastställts. Det krävs att båda föräldrarna är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födelse och att barnet är folkbokfört när bekräftelsen lämnas. En digital bekräftelse måste lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse (1 kap. 4 a § FB i lydelse den 1 januari 2022).

Avsnittet Moderskap, faderskap och föräldraskap har uppdaterats med anledning av de nya bestämmelserna.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 kan en make som presumerats vara förälder på grund av äktenskap med den som fött barnet skriftligen godkänna en annan persons bekräftelse av faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB eller moderskap enligt 1 kap. 14 § FB, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § andra stycket, 9 a § andra stycket och 11 d § FB i lydelse den 1 januari 2022). Innan den 1 januari 2022 är det endast möjligt för mannen i ett äktenskap att godkänna en annan mans faderskapsbekräftelse.

Avsnittet Moderskap, faderskap och föräldraskap har uppdaterats med anledning av nya bestämmelser i föräldrabalken avseende tillfällig vårdnadshavare som trädde i kraft den 1 juli 2021.