OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2021.

En kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med barnets mor kan under vissa förutsättningar fastställas som förälder enligt 1 kap. 9 § FB.

Nytt: 2021-11-26

Sidan har uppdaterats med anledning av nya bestämmelser i föräldrabalken om att föräldraskap ska presumeras i fler fall än i dag, om digital föräldraskapsbekräftelse och utökade bestämmelser om tredjemansbekräftelse. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022.

En kvinna kan fastställas som förälder enligt 1 kap. 9 § FB

En kvinna som är gift, registrerad partner eller sambo med en annan kvinna får genomgå en assisterad befruktning, d.v.s. insemination eller befruktning utanför kroppen med donerade spermier eller enbart donerade könsceller. I Sverige ska den assisterade befruktningen genomföras i enlighet med bestämmelserna i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. Assisterad befruktning får även genomgås utomlands under förutsättning att den utförs vid en behörig inrättning och att barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn (1 kap. 9 § första och andra stycket FB).

Den kvinna som är eller varit gift, registrerad partner eller sambo med barnets mor kan under vissa förutsättningar fastställas som förälder enligt 1 kap. 9 § FB till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning. Relationen mellan kvinnan och barnet registreras då i folkbokföringen som föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya bestämmelser i FB som avser presumtion av föräldraskap inom samtliga äktenskap oavsett makarnas könstillhörighet. En kvinna, som inte har ändrat könstillhörighet, som är gift eller registrerad partner med barnets mor vid barnets födelse presumeras då vara barnets förälder enligt 1 kap. 9 § FB (1 kap. 9 § första stycket FB i lydelse den 1 januari 2022).

Fastställande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB genom bekräftelse eller dom

Ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB fastställs genom bekräftelse eller dom (1 kap. 9 § tredje stycket FB).

Föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB kan fastställas för en kvinna som är eller varit maka, registrerad partner eller sambo till barnets mor om:

  • den assisterade befruktningen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller vid en behörig inrättning i utlandet där barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn,
  • moderns maka, registrerade partner eller sambo har samtyckt till behandlingen, och
  • det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen.

Om modern var ensamstående vid tidpunkten för den assisterade befruktningen ska inte föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB fastställas genom bekräftelse eller dom. Det finns dock inget som hindrar att spermiedonatorn i dessa fall blir far till barnet genom bekräftelse (1 kap. 3 § andra och tredje stycket FB).

Reglerna om föräldraskap i 1 kap. 9 § FB gäller endast om den assisterade befruktningen har utförts enligt 6 eller 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. eller när behandlingen utförts vid behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. Det innebär att ett föräldraskap inte kan fastställas genom bekräftelse eller dom exempelvis om den assisterade befruktningen har utförts i privat regi. I dessa fall ska i stället faderskap fastställas enligt 1 kap. 3–5 §§ FB.

Bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB

En bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB ska vara skriftlig. Om barnet är under 18 år ska socialnämnden och barnets mor eller en särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen (1 kap. 4 § första stycket och 9 § tredje stycket FB).

Om barnet är över 18 år ska barnet själv godkänna bekräftelsen(1 kap 4 § första stycket FB).

En bekräftelse om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB får inte registreras i folkbokföringen om det finns en presumerad far genom äktenskap med barnets mor. Om faderskapspresumtionen hävs av domstol kan en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB göras och kan då registreras i folkbokföringen. Det är inte möjligt för mannen i äktenskapet att – såsom när det gäller faderskap – godkänna en kvinnas bekräftelse av föräldraskapet.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 kan en make som presumerats vara förälder på grund av äktenskap med den som fött barnet skriftligen godkänna en annan persons bekräftelse av faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB eller moderskap enligt 1 kap. 14 § FB, så kallad tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § andra stycket, 9 a § andra stycket och 11 d § FB i lydelse den 1 januari 2022).

Om en kvinna har bekräftat föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB och det senare visar sig att hon inte ska anses som förälder till barnet måste allmän domstol förklara att bekräftelsen inte gäller (1 kap. 4 § tredje stycket och 9 § tredje stycket FB). Från och med den 1 januari 2022 kan även ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB på grund av presumtion hävas av domstol (1 kap. 9 a § första stycket FB i lydelse den 1 januari 2022). Läs mer under Hävande av faderskap och föräldraskap.

Socialnämnden ska underrätta Skatteverket när en kvinna har bekräftat ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB. Skatteverket registrerar normalt föräldraskapet enligt 1 kap. 9 § FB från och med den dag socialnämnden godkänt bekräftelsen. Om socialnämnden godkänt bekräftelsen före barnets födelse registrerar Skatteverket det i stället från och med den dag barnet föddes.

Fastställelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB av domstol

Ett föräldraskap som inte kan fastställas genom bekräftelse kan fastställas av en allmän domstol.

Socialnämnden, barnets vårdnadshavare eller barnet själv (om det är över 18 år) kan föra talan vid domstol om fastställandet av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB (3 kap. 14 § andra stycket FB).

När en domstol har fastställt ett föräldraskap enligt 1 kap. 9 FB och domen fått laga kraft, skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Skatteverket registrerar föräldraskapet från och med den dag som domen fick laga kraft.

Socialnämnds medverkan vid fastställelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB

Socialnämnden är skyldig att utreda vem som är förälder till ett barn och se till att föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB fastställs, om barnet har hemvist i Sverige (2 kap. 8 a § FB). Utredningen ska genomföras av socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört. Vid fastställande av föräldraskap ska svensk lag tillämpas även om barnet är utländsk medborgare.

Socialnämndens utredning av faderskapet ska vara slutförd inom ett år från barnets födelse, om det inte finns särskilda skäl för längre tid (2 kap. 8 a § FB).

Under vissa angivna förutsättningar får socialnämnden lägga ner en påbörjad utredning om föräldraskap (2 kap. 7 och 8 a §§ FB).

Barn som saknar förälder i folkbokföringen

Skatteverket upprättar varje år före den 1 april en förteckning över barn som saknar far eller förälder enligt 1 kap. 9 § FB i folkbokföringen och skickar en underrättelse till socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört (7 § första stycket FdbF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar