OBS: Detta är utgåva 2021.16. Sidan är avslutad 2021.

Skatteverket avslutar registreringen av faderskap och föräldraskap i folkbokföringen som hävts av allmän domstol. Detsamma gäller när faderskap har hävts genom så kallad tredjemansbekräftelse vid socialnämnden.

Nytt: 2021-11-26

Sidan har uppdaterats med anledning av nya bestämmelser i föräldrabalken om att föräldraskap ska presumeras i fler fall än idag, och därmed kommer även dessa presumtioner att kunna hävas av domstol. Uppdateringen avser även nya bestämmelser om tredjemansbekräftelse som kommer omfatta samtliga former av föräldraskap.

Det kommer även nya bestämmelser om digital föräldraskapsbekräftelse. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2022

Hävande av faderskap

Ett fastställt faderskap som senare visar sig vara felaktigt kan hävas under vissa förutsättningar. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda varierar beroende på om faderskapet har fastställts genom presumtion, bekräftelse eller dom.

Hävande av presumerat faderskap

Om kvinnan var gift med en man när barnet föddes kan presumtionen att han är far till barnet hävas genom att:

De två sätten för att häva ett presumerat faderskap beskrivs närmare under respektive rubrik nedan.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 gäller att den som vid barnets födelse var gift med den förälder som fött barnet presumeras vara far, förälder enligt 1 kap. 9 § FB eller mor enligt 1 kap. 14 § FB. Motsvarande bestämmelser om hävande av dessa nya föräldraskapspresumtioner träder i kraft samtidigt (1 kap. 2 § andra stycket, 9 a § och 11 b – d §§ FB i lydelse den 1 januari 2022).

Hävande av faderskapspresumtionen genom dom

Domstolen ska förklara att mannen i äktenskapet inte är far till barnet om:

  • det är utrett att modern har haft samlag med en annan man under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andra mannen,
  • det kan hållas för visst att det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet moderns make inte är barnets far, eller
  • barnet har kommit till innan äktenskapet eller under tid makarna levt isär och det inte är sannolikt att de har haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

Ansökan om att häva en faderskapspresumtion kan göras av barnet, mannen i äktenskapet eller, under vissa förutsättningar, mannens arvingar om han är avliden (3 kap. 1 och 2 §§ FB).

När ett faderskap har hävts genom dom skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket. Underrättelsen består av en kopia av domen och ett lagakraftbevis. (1 § förordningen [1949:661] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och änden enligt föräldrabalken m.m.). Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft eller, om domstolen har förordnat att domen gäller omedelbart, från och med beslutsdagen. Registreringen i folkbokföringen sker dock i båda fallen först när domen har fått laga kraft.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 gäller motsvarande regler om hävande av presumtion av faderskap eller moderskap då en av eller båda föräldrarna har ändrat könstillhörighet ( 1 kap. 11 b § FB i lydelse den 1 januari 2022).

Hävande av faderskapspresumtionen genom tredjemansbekräftelse

Tredjemansbekräftelse kan användas när det står klart för både barnets mor och hennes make att en annan man är far till barnet och är villig att bekräfta faderskapet.

Vid en tredjemansbekräftelse hävs makens presumerade faderskap samtidigt som den andra mannens faderskap fastställs. En sådan bekräftelse måste alltid vara skriftlig och bevittnad av två personer. Om barnet är under 18 år ska socialnämnden och barnets mor eller särskilt förordnad vårdnadshavare eller en tillfällig vårdnadshavare skriftligen godkänna bekräftelsen. Om barnet är över 18 år behöver inte socialnämnden godkänna bekräftelsen. Däremot måste alltid barnets mor skriftligen godkänna en tredjemansbekräftelse (1 kap. 2 § andra stycket och 4 § första stycket FB).

När ett faderskap har hävts för ett barn genom en tredjemansbekräftelse ska socialnämnden underrätta Skatteverket om detta. Skatteverket avslutar registrerat faderskap i folkbokföringen från och med den dag som socialnämnden godkänt tredjemansbekräftelsen.

Nytt: 2021-11-26

Från och med den 1 januari 2022 kan en tredjemansbekräftelse göras i samtliga fall då det finns ett presumerat föräldraskap, det vill säga även moderskap enligt 1 kap. 14 § FB eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB. Bekräftelsen kan avse faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB eller moderskap enligt 1 kap. 14 § FB (1 kap. 2 §, 9 a § andra stycket och 11 d § FB i lydelse den 1 januari 2022).

Hävande av bekräftat faderskap

Ett faderskap som fastställts genom bekräftelse kan av allmän domstol förklaras sakna verkan om det senare visas att den som bekräftat faderskapet inte är far till barnet (1 kap. 4 § tredje stycket FB, från och med den 1 januari 2022 reglerat i 1 kap. 4 b § FB).

Det finns inte några särskilda regler som anger vem som kan ansöka om hävande av ett faderskap som fastställts genom bekräftelse. Enligt praxis gäller dock att ansökan får göras av barnet, den man som gjort bekräftelsen och, under vissa förutsättningar, mannens arvingar om han är avliden (NJA 1988 s. 525).

När en domstol har förklarat att en faderskapsbekräftelse saknar verkan skickar domstolen en underrättelse till Skatteverket(1 § förordningen [1949:661] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och änden enligt föräldrabalken m.m.). Skatteverket avslutar faderskapet från och med den dag som domen fick laga kraft..

Hävande av faderskap i utlandet

Ett utländskt domstolsavgörande om hävande av faderskap kan under vissa förutsättningar vara giltigt i Sverige. Läs mer under Hävande av faderskap i utlandet.

Hävande av föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB

En allmän domstol kan förklara att en bekräftelse om föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB saknar verkan om det visar sig att kvinnan som har bekräftat föräldraskapet inte kan anses vara förälder (1 kap. 4 § tredje stycket och 9 § andra stycket FB).

Ett föräldraskap som hävts genom dom avslutas i folkbokföringen från och med den dag som domen fick laga kraft

Följder av ett hävt faderskap eller föräldraskap

Ett hävt faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB innebär att Skatteverket måste utreda om hävandet medför att även andra uppgifter i folkbokföringen måste ändras för barnet.

Efternamn

Det finns särskilda regler om förlust av efternamn på grund av hävt faderskap eller föräldraskap.

Medborgarskap

Ett hävt faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § FB kan medföra att barnet förlorar eller förvärvar medborgarskap.

Om ett barn har förvärvat svenskt medborgarskap från sin far eller förälder så förlorar barnet inte sitt svenska medborgarskap om faderskapet eller föräldraskapet hävs (RÅ 2006 ref. 73). Domen innebär en ändring av tidigare praxis och Skatteverket kan efter begäran ändra äldre beslut om av att avsluta svenskt medborgarskap i folkbokföringen på grund av hävt faderskap.

En eventuell förlust av ett utländskt medborgarskap i samband med hävt faderskap eller föräldraskap prövas mot det aktuella landets lag.

Vårdnad

Om faderskapet hävs och mannen även hade vårdnad om barnet, upphör vårdnaden i samband med att faderskapet hävs.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • Regeringsrättens årsbok 2006 referat 73 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m. [1] [2]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]