OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Inkomster om högst 12 500 kr/år vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar är skattefria.

Vad omfattas av skattefriheten?

Inkomster vid försäljning av vilt växande bär, svamp och kottar som man själv har plockat är skattefria till den del de inte överstiger 12 500 kr under ett beskattningsår. Beloppet är individuellt och gäller för varje medlem i en familj. Beloppet gäller de totala intäkterna av försäljning av bär, svamp och kottar (8 kap. 28 § IL).

Inkomst från plockning och försäljning av odlade bär är alltid skattepliktig.

Skattefriheten gäller inte för näringsverksamhet eller lön

Skattefriheten gäller inte om plockningsverksamheten ensamt för sig utgör näringsverksamhet. Det innebär att skattefriheten även gäller för näringsidkare som på sin fritid plockar vilt växande bär, svamp eller kottar.

Skattefriheten gäller inte heller för ersättning som utgör lön eller liknande förmån i inkomstslaget tjänst till den som plockar bär, svamp och kottar. Här kan ibland uppstå gränsdragningsproblem. Den som självständigt plockar bär och säljer ska inte betala skatt på den del av inkomsten som inte överstiger 12 500 kr under året. Den som däremot anlitas av någon annan för att plocka bär m.m. är skattskyldig för inkomsterna från första kronan.

Ersättningar till bärplockare

HFD har prövat om ersättningar till bärplockare ska anses som ersättning för arbete eller som betalning för sålda produkter. HFD konstaterade att bolaget skulle betala arbetsgivaravgifter på de ersättningar som de gett ut till bärplockarna (RÅ 2003 ref. 89). Ersättningarna omfattades alltså inte av bestämmelsen om skattefrihet för vissa intäkter av försäljning av vilt växande bär som den skattskyldige plockat själv (8 kap. 28 § IL). Inkomsten blev därför skattepliktig från första kronan. Målet finns mer utförligt beskrivet i avsnittet om arbetsgivaravgifter.

Försäljning av pollenrika blommor

Intäkt av försäljning till läkemedelsföretag av pollenrika vilda blommor, som personen själv plockat, är skattepliktig intäkt av tjänst (RÅ 1992 not. 513).

Hur beräknas det skattefria beloppet?

Man får bara göra avdrag för utgifter för bär-, svamp- och kottplockning till den del utgifterna överstiger de intäkter som är skattefria (12 500 kr).

Exempel

Robin har sålt plockade bär för 16 000 kr och har haft omkostnader på 14 000 kr.

3 500 kr av bruttoinkomsten blir skattepliktig (16 000-12 500).

Robin får göra avdrag med 1 500 kr (14 000-12 500) eftersom avdrag inte får göras i den mån inkomsterna är skattefria.

Nettointäkten som beskattas blir alltså 2 000 kr.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2003 ref. 89 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]