OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Vinster i lotterier, kombinationsspel och vid vadhållning är skattefria för spelaren om det avser sådant spel där anordnaren har licens och ska betala spelskatt enligt lagen (2018:1139) om skatt på spel. Detsamma gäller vinster på premieobligationer som ställts ut i en stat inom EES.

Tävlingsvinster kan under vissa förutsättningar vara skattefria.

Vinster på spel riktat till den svenska spelmarknaden

Vinster i lotterier, kombinationsspel och vid vadhållning är skattefria för spelaren om

  • spelet tillhandahålls av någon som har licens enligt spellagen (SFS 2018:1138) och spelet kräver licens enligt samma lag
  • spelet tillhandahålls i Sverige och spelet inte kräver licens enligt spellagen
  • spelet tillhandahålls i en stat inom EES och spelet inte kräver licens i Sverige.

Vinster vid vinstdragning på premieobligation är skattefria om vinstdragningen avser svenska premieobligationer eller om premieobligationen ställts ut i en stat inom EES (8 kap. 3 § IL).

Vissa mindre spel är undantagna från kravet på licens enligt 3 kap. 4-5 §§ spellagen, och vinsten i ett sådant spel är skattefri för spelaren.

Om spelet tillhandahålls i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och spelet inte är riktat till den svenska spelmarknaden så krävs ingen licens i Sverige och vinsten är skattefri för spelaren.

För spel över internet ska webbplatsen vara utformad för den svenska marknaden för att spelet ska anses vara tillhandahållet i Sverige. Vid en sådan bedömning har omständigheter som att det finns svensk text på webbplatsen och att man kan göra insättningar och ta ut vinster i svensk valuta stor betydelse. Man måste dock göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall (prop. 2017/18:220 s. 290).

Exempel: spel på kasino inom EES

Anna spelar på ett kasino i Frankrike. Vinst är skattefri, eftersom spelet tillhandahålls i en stat inom EES och inte i Sverige på ett sådant sätt att det krävs licens enligt spellagen. Om spelet istället tillhandahålls utanför EES, t.ex. i Las Vegas, är vinsten skattepliktig.

Exempel: onlinespel hos företag utan licens

Bengt spelar online hos ett spelföretag på Malta, som riktar sig till den svenska spelmarknaden. Företaget har dock inte ansökt om en licens i Sverige och saknar därmed en sådan licens som krävs enligt spellagen. Vinsten är därför skattepliktig.

Läs mer om vilka spel som omfattas av spellagen.

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster är vanligen skattepliktiga om det inte rör sig om lotterier (8 kap. 4 § IL).

En tävlingsvinst är skattefri om den

  • inte hänför sig till anställning eller uppdrag,
  • inte består av kontanter eller liknande, t.ex. värdepapper, och avser minnesföremål eller har ett värde som inte överstiger 1 400 kr (tre procent av prisbasbeloppet).

Med tävlingsvinst i detta sammanhang menas t.ex. vinst i idrottstävlingar och andra typer av priser som avser någon form av prestation, men inte tävlingar som anordnas av den egna arbetsgivaren.

Priser i form av medaljer, plaketter, bägare, pokaler etc. räknas som minnesföremål och är skattefria oavsett värde.

Tävlingsvinster i form av bruksföremål, presentkort (som inte kan lösas in mot kontanter) eller resa etc. är skattefria upp till angivet belopp. Beloppsgränsen ska bedömas vid varje vinsttillfälle för sig och inte med hänsyn till sammanlagda värdet under året (1989/90:SkU30 s. 78). Beloppet är ett gränsbelopp, vilket innebär att vinster med ett värde som överstiger 1 400 kr blir beskattade i sin helhet.

Läs mer om skattepliktiga vinster i spel och pristävlingar och om gränsdragning mellan spel och pristävling.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Spellag (2018:1138) [1]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad [1]

Övrigt

  • SkU 1989/90:30 [1]