OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket betalar tillbaka skatt efter en slutskatteberäkning om det är ett överskott på skattekontot. Det finns emellertid vissa undantag och begränsningar.

Automatisk återbetalning av överskott

Skatteverket ska betala tillbaka överskott på skattekontot efter en beräkning av slutlig skatt (64 kap. 2 § första stycket 2 a SFL).

Beloppet ska återbetalas utan att kontohavaren begär det och under förutsättning att det inte finns hinder mot återbetalning.

När Skatteverket fattar beslut om slutlig skatt skickar verket ut ett besked om slutlig skatt till den skattskyldige (56 kap. 10 § SFL), en avstämning av skattekontot görs (61 kap. 7 § SFL) och ett kontoutdrag skickas till kontohavaren (14 kap. 1 § SFF). Om avstämningen av skattekontot vid slutskatteberäkningen visar att det finns ett överskjutande belopp ska Skatteverket skyndsamt betala tillbaka detta till den skattskyldige.

Återbetalningen ska ske senast den dag som beskedet om slutlig skatt har skickats till kontohavaren, om det inte finns några hinder mot återbetalning (14 kap. 5 och 6 §§ SFF). För en fysisk person som inte är näringsidkare innebär detta normalt att skattekontot är nollställt efter avstämningen. För skattskyldiga med löpande skatte- och avgiftsbetalningar är den automatiska utbetalningen något begränsad, se nedan.

Undantag: lågt belopp eller om mottagarkonto saknas

Skatteverket ska inte betala tillbaka belopp automatiskt om beloppet är mindre än 2 000 kr eller om återbetalningen inte kan göras till ett konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag, ett mottagarkonto (64 kap. 2 § andra stycket SFL).

Detta innebär inte att rätten till återbetalning försvinner. Skatteverket betalar ut beloppet efter begäran från den skattskyldige. Syftet med bestämmelsen är att öka incitamentet för återbetalningsberättigade skattskyldiga att anmäla mottagarkonto alternativt, för återbetalningsberättigade i utlandet, anmäla ett utländskt bankkonto (prop. 2010/11:165 s. 562 ff).

Även om huvudregeln är att belopp som ska betalas tillbaka ska återbetalas till ett anmält mottagarkonto kan Skatteverket besluta om återbetalning på annat sätt om särskilda förhållanden föranleder det (14 kap. 8 SFF).

Begränsning för skattskyldiga med löpande skatte- och avgiftsbetalningar

Till skattskyldiga med löpande skatte- och avgiftsbetalningar betalar Skatteverket bara automatiskt ut överskott som beror på skillnaden mellan debiterad slutlig skatt och inbetald preliminärskatt (61 kap. 6 § SFL).

Den del av överskottet som beror på en egen inbetalning betalas inte tillbaka om kontohavaren inte begär det. Anledningen till detta är att automatisk återbetalning inte ska ske av belopp som kontohavaren har betalat in i syfte att det ska möta en kommande debitering av exempelvis preliminärskatt. Intäktsränta betalas inte heller ut, utan står kvar på skattekontot (prop. 2010/11:165 s.1016).

Kontohavaren har dock alltid möjlighet att begära återbetalning av ett överskott på skattekontot.

Kompletterande information

Återbetalning av särskild inkomstskatt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]