OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Vinster i lotterier och kombinationsspel samt vid vadhållning är i vissa fall fria från inkomstskatt. I andra fall ska sådana vinster tas upp som inkomst av kapital. Vissa tävlingsvinster ska dock tas upp. Här kan du läsa om vad som menas med spel, och om gränsdragningen mellan lotteri och tävlingsvinst.

Läs även om reglerna om skattefriheten för spelvinster och tävlingsvinster.

Spelvinster är skattefria

Med spel avses i spellagen lotterier och kombinationsspel samt vadhållning (SFS 2018:1138). Vinster i sådana spel kan vara skattefria med stöd av 8 kap. 3 § IL. I andra fall ska sådana vinster tas upp som inkomst av kapital.

Pokerspel räknas som lotteri

Pokerspel är lotteri i spellagens mening. Vinst vid pokerspel kan i vissa fall beskattas som inkomst av kapital.

Vinster i pristävlingar är skattepliktiga

Om ett arrangemang betraktas som en pristävling där vinsten är en ersättning för deltagarens prestation inom ramen för sin tjänst, är värdet på vinsten skattepliktig inkomst för vinnaren. Med tjänst menas anställning, uppdrag och annan inkomstgivande verksamhet av varaktig eller tillfällig natur (10 kap. 1 § IL).

Skatteplikten förutsätter alltså att vinsten kan anses utgöra ersättning för en utförd prestation, även om prestationen är minimal. Det saknar betydelse om vinsten ges i pengar eller annat. Exempel på vinster som omfattas trots en minimal prestation är vinster i slogantävlingar och fisketävlingar.

Får vinnaren ta med en anhörig på en vinstresa som bekostas av tävlingsarrangören är det en indirekt förmån. Även denna förmån, d.v.s. värdet av den medföljandes resa, ska beskattas av vinnaren.

Tävlingsvinster av mindre värde är dock i vissa fall skattefria.

Tävlingar på arbetsplatsen

Vinster i försäljningspristävlingar och liknande tävlingar i syfte att premiera anställda för deras arbetsinsatser jämställs med ersättning för arbete. Sådana vinster är därför skattepliktiga för den anställda.

Även när en arbetsgivare av andra skäl, t.ex. för att uppmuntra anställda till friskvård, anordnar tävlingar och lotterier som medför individuella priser till vinnarna, är vinsterna skattepliktiga.

I de fall spelet anordnats av ett företag och bara varit tillgängligt för de anställda har vinsterna ansetts vara tjänsteinkomst, oavsett slumpmomentet i spelet (jfr RÅ 1967 ref. 45 och RÅ 1986 ref. 44).

Den skattefrihet som gäller för tävlingsvinster av mindre värde, gäller inte tävlingar som anordnas av den egna arbetsgivaren.

En tävlingsvinst som en anställd får från sin arbetsgivare i en tävling anordnad för personalen är skattefri om vinsten utgörs av t.ex. en blomsteruppsättning, enklare förtäring eller ett enklare plagg med reklamtryck.

Gränsdragning mellan lotteri och tävlingsvinst

Gränsdragningen mellan en lotterivinst och en tävlingsvinst som beskattas som inkomst av tjänst har behandlats i ett antal avgöranden av Högsta förvaltningsdomstolen.

Pristävlingar på tv eller i tidningar

När ett tv-bolag har arrangerat och sänt ett spelprogram har vinster eller gager som betalats av tv-bolaget till deltagare i programmet ansetts som ersättning för medverkan i ett underhållningsprogram och därmed bedömts som inkomst av tjänst (jfr RÅ 1989 not. 198 och RÅ 1991 not. 163).

Däremot har vinsten i en tävling, som var anordnad av en tidning och bestod i att lösa en ordgåta i tidningen, ansetts som lotterivinst och inte som skattepliktig tjänsteinkomst. I det fallet utsågs vinnaren genom lottdragning bland en mängd rätta lösningar (RÅ 1961 Fi 1280).

I praxis har frågan om en vinst i en pristävling ska anses som skattepliktig inkomst av tjänst eller som lotterivinst ansetts bero på om tävlingen har avslutats med ett slumpmoment eller ett prestationsmoment. Om tävlingen har avslutats med ett prestationsmoment har vinsten beskattats under inkomst av tjänst. Om den slutliga vinnaren däremot har utsetts med slumpens hjälp har det ansetts vara ett lotteri, oavsett om viss prestation har föregått slumpmomentet.

Rättsfall: lotteri anordnat av Röda Korset i ett underhållningsprogram på TV4

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett överklagat förhandsbesked ansett att vinst i spelet Bonuschansen, som sändes i TV4:s program Stora Famnen, utgjorde vinst i svenskt lotteri och därför inte skulle inkomstbeskattas. I det fallet hade Röda Korset anordnat ett lotteri där ett av fyra spel på lottsedeln slumpvis kunde leda till medverkan i spelet Bonuschansen som sändes i tv. Det var Röda Korset som erbjöd TV4-sändningen av Bonuschansen. Deltagarna engagerades alltså inte av TV4 och fick inte heller någon ersättning från TV4. Vinst i Bonuschansen ansågs därmed inte vara ersättning för deltagande i tv-programmet. Med hänsyn till den allmänna karaktären på lotteriet som Röda Korset anordnade och den helt övervägande graden av slump som utmärkte det, ansåg Högsta förvaltningsdomstolen att vinst i lotteriet inte kunde ses som en ersättning för den förhållandevis ringa minnesprestationen som kunde ha betydelse i det första delspelet i Bonuschansen (RÅ 1995 ref. 100).

Poängbevis är skattepliktiga

I samband med försäljningstävlingar och liknande förekommer bl.a. premieringssystem. Det innebär att deltagarna (försäljare m.fl.) får poängbevis, som varierar efter uppnått resultat. Poängbevisen berättigar innehavaren till uttag av varor.

Poängbevisets värde är skattepliktig intäkt för mottagaren. Skatteplikten inträder när mottagaren får bevisen. Förmånens värde för mottagaren motsvarar bevisets marknadsvärde.

Ersättning för att tillhandahålla sitt spelkonto till annan person (bulvanförhållande)

Spel via internet sker genom ett spelkonto och det förekommer att spel sker för annan persons räkning, t.ex. vid s.k. bonustrading. Om en innehavare av ett spelkonto tillhandahåller sitt konto för annan persons spelande, men inte i övrigt bidrar till utfallet av spelet, uppträder hen som en form av bulvan gentemot spelanordnaren. Bulvanen anses i en sådan situation inte som deltagare i spelet. Skatteverket anser att eventuell ersättning till bulvanen ska beskattas i inkomstslaget tjänst eftersom den får ses som en ersättning för tillhandahållandet av spelkontot. Det gäller oavsett om ersättningen har bestämts till ett fast belopp eller till en viss andel av vinsten.

Om spel sker genom en bulvan så ska spelvinsten beskattas i inkomstslaget kapital hos den faktiska spelaren (huvudmannen).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1961 Fi 1280 [1]
  • RÅ 1967 ref. 45 [1]
  • RÅ 1986 ref. 44 [1]
  • RÅ 1989 not. 198 [1]
  • RÅ 1991 not. 163 [1]
  • RÅ 1995 ref. 100 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Spellag (2018:1138) [1]

Ställningstaganden

  • Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande) [1]