OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

De regler för representation som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas även i inkomstslaget tjänst. Praxis är restriktiv när det gäller avdrag för representationskostnader.

Förutsättningar för avdrag för representation

De regler för representation som gäller i inkomstslaget näringsverksamhet tillämpas även i inkomstslaget tjänst (12 kap. 1 § IL, se även 16 kap. 2 § IL).

Utgifter för representation är avdragsgilla om de har ett omedelbart samband med verksamheten, till exempel vid affärsförhandlingar eller liknande. Detta kallas extern representation. Det finns också intern representation som vid personalfester med mera. I inkomstslaget tjänst kan det bara vara fråga om avdrag för extern representation.

Praxis är restriktiv till avdrag för representationskostnader, särskilt när det gäller representation i hemmet. Det beror på att det är svårt att skilja mellan representation som ett normalt led i affärsförhandlingar eller motsvarande, och privat gästfrihet mot kollegor, affärsförbindelser eller personliga vänner.

Avdragsramarna

Avdrag för representation får inte överstiga vad som kan anses skäligt. De avdragsramar som gäller i näringsverksamhet tillämpas även i inkomstslaget tjänst.

Avdraget för förtäring av enklare slag får inte överstiga 60 kr plus mervärdesskatt. För övriga utgifter får avdraget inte överstiga 180 kr plus mervärdesskatt.

Ersättning från arbetsgivaren

Om en anställd har fått ersättning från arbetsgivaren för representation kan detta ses som ett tecken på att viss representationsskyldighet finns. En sådan ersättning ska tas upp som inkomst och den anställda får sedan begära avdrag enligt gällande regler för representation.

Utlägg – varken skatteplikt eller avdragsrätt

I vissa fall kan arbetsgivaren ha en överenskommelse med den anställda att denne lägger ut kostnaden för representation och i relativt nära anslutning till representationstillfället får tillbaka sitt utlägg från arbetsgivaren mot överlämnande av kvittot. Om kvittot då kan anses vara företagets verifikation, i enlighet med bokföringslagens krav på hur en verifikation ska vara utformad, anses utgiften vara företagets, inte den anställdas. Företagets återbetalning av den anställdas utlägg är då inte skattepliktig. Givetvis får den anställda i detta fall inte avdrag för representationskostnaderna.

Rättsfall om riksdagsledamot

En riksdagsledamot fick avdrag för representationskostnader som hade ett omedelbart samband med hans verksamhet som riksdagsledamot (RÅ 1989 ref. 26). Högsta förvaltningsdomstolen godtog kostnader för måltider och kaffe i samband med sammanträden och överläggningar som avdragsgilla representationskostnader. Däremot ansåg domstolen att kostnader för en viss måltid och blommor till personalen hade sin grund i personlig uppskattning eller personlig gästfrihet och de var därför inte avdragsgilla. Rättsfallet avsåg reglerna före 1 januari 2017, och är därefter inte tillämpligt när det gäller avdrag för förtäring.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1989 ref. 26 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]