OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket får efter anmälan från en person registrera en särskild postadress i folkbokföringen så att posten skickas till en annan adress än där personen är folkbokförd.

När registreras en särskild postadress?

Ibland är det inte möjligt för en person att ta emot post på den adress där hen är folkbokförd. Till exempel kan personen vara bosatt på en avlägsen och svårtillgänglig plats där post inte kan delas ut. Andra exempel är när personen vill ha sin post till ett äldreboende, en god man eller en institution. I sådana fall kan Skatteverket registrera en särskild postadress för personen i folkbokföringen så att personen i stället kan få sin post till någon annan adress. Detta innebär en förbättrad service gentemot allmänheten, myndigheter och andra som använder adressuppgifterna (prop. 1990/91:153 s. 105).

Även en person som i och för sig kan nås med post på folkbokföringsadressen kan i vissa fall ändå vilja få sin post till en annan adress. Skatteverket kan då registrera en särskild postadress för personen, om postadressen är avsedd att gälla tills vidare eller i minst sex månader (25 § andra stycket FOL).

Det huvudsakliga syftet med en särskild postadress är att komplettera en persons folkbokföringsadress. Bestämmelsen i 25 § andra stycket FOL utesluter dock inte att en särskild postadress används av en person som saknar en folkbokföringsadress. Skatteverket kan därför registrera en särskild postadress för en person som är folkbokförd på en kommun även om den i praktiken är personens enda fungerande adress.

En särskild postadress ska normalt inte registreras för en person som är folkbokförd utan känd hemvist enligt 21 § FOL. Skatteverket kan registrera en särskild postadress för en person som är försvunnen och befaras vara död enligt bestämmelserna i lagen (2005:130) om dödförklaring, men som inte är dödförklarad.

Postadressen ska anmälas till Skatteverket

En person som behöver en särskild postadress eller vill ändra en särskild postadress utan att ha flyttat, ska anmäla detta skriftligt till Skatteverket. Anmälan ska göras inom en vecka enligt 25 § andra stycket FOL.

En anmälan om särskild postadress ska enligt 28 § FOL innehålla följande uppgifter:

  • namn och personnummer,
  • datum för ändring av den särskilda postadressen,
  • en ny särskild postadress
  • hur länge postadressen ska gälla.

En särskild postadress kan vara en adress i Sverige eller i utlandet. Box-nummer eller liknande får ingå i en postadress men däremot inte i en folkbokföringsadress.

Anmälan gjord av annan person

En anmälan om särskild postadress som görs av en anhörig till den anmälan avser kan normalt godtas om den anhörige agerar inom ramen för dennes anhörigbehörighet. Om det inte framgår att den anhörige har sådan behörighet, genom t.ex. en notering på anmälan, bör Skatteverket kontakta den anhörige för att ta reda på det. Läs mer om anhörigbehörighet under Behörig företrädare.

Angående anmälan eller avslutande av särskild postadress för en person som står under förvaltarskap eller har en god man läs mer under Vem ska anmäla? under avsnittet Flyttning inom Sverige.

Dubbla adressuppgifter

En person som har en särskild postadress har dubbla adressuppgifter i folkbokföringen: en folkbokföringsadress (bostadsadress) och en särskild postadress. Adressuppgifterna ingår även i aviseringsregistret och lämnas vidare till SPAR. Myndigheter och andra som använder personuppgifter och adressuppgifter från folkbokföringen väljer i regel att använda den särskilda postadressen när en sådan finns, men det är inget krav.

Skyldighet att anmäla ändringar av postadressen

En person som har särskild postadress är skyldig att anmäla ändringar av postadressen för att uppgiften ska vara aktuell i folkbokföringen.

Avsluta den särskilda postadressen

En särskild postadress upphör inte automatiskt att gälla om och när en person anmäler flytt. Om en person vill avsluta en särskild postadress måste personen lämna in en anmälan om detta till Skatteverket.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar