OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverkets beslut att registrera ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller ett bodelningsavtal kan överklagas till tingsrätten. Detsamma gäller Skatteverkets beslut att registrera ett lagvalsavtal.

Vilka bestämmelser ska tillämpas?

Bestämmelserna i förvaltningslagen gäller när man överklagar en förvaltningsmyndighets beslut. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så är det dessa avvikande bestämmelser som gäller (4 § FL).

I 16 kap. 5 § ÄktB finns från förvaltningslagen avvikande bestämmelser som ska tillämpas på överklagande av Skatteverkets beslut om registrering.

Vem som har rätt att överklaga ett beslut framgår av förvaltningslagen.

Var överklagar man Skatteverkets beslut?

Skatteverkets beslut om registrering av ett äktenskapsförord, en gåva mellan makar, en anmälan om bodelning eller ett bodelningsavtal enligt 16 kap. ÄktB överklagas till tingsrätten (16 kap. 5 § ÄktB).

Från och med den 29 januari 2019 ska lagvalsavtal registreras av Skatteverket om vissa omständigheter föreligger (artikel 23.2–23.4 och 69.3 i EU-förordningarna om makars respektive registrerade partners förmögenhetsförhållanden samt rättelser till förordningarna).

Skatteverkets beslut om registrering av ett lagvalsavtal överklagas till tingsrätten (16 kap. 5 § ÄktB samt 6 kap. 1 § andra stycket lagen [2019:234] om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer).

Läs om hur ett beslut överklagas och vilken överklagandetid som gäller.

Var överklagar man tingsrättens och hovrättens beslut?

Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten, prövningstillstånd krävs (39 § lagen [1996:242] om domstolsärenden).

Hovrättens beslut kan överklagas till Högsta domstolen, prövningstillstånd krävs (40 § lagen [1996:242] om domstolsärenden).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Rådets förordning (EU) 2016/1103 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om makars förmögenhetsförhållanden [1]
  • Rådets förordning (EU) 2016/1104 av den 24 juni 2016 om genomförande av ett fördjupat samarbete på området för domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (1996:242) om domstolsärenden [1]
  • Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer [1]
  • Äktenskapsbalk (1987:230) [1]