OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Gåvomottagarlagen innehåller regler om vilka beslut som är överklagbara och vilka beslut som inte är det. Skatteverkets överklagbara beslut kan överklagas av den som beslutet gäller och det allmänna ombudet.

Under Andra ämnesområden finns de materiella reglerna om godkännande av gåvomottagare.

Vilka beslut får överklagas?

Följande beslut kan överklagas enligt gåvomottagarlagen (19 § GML):

Andra beslut enligt gåvomottagarlagen får inte överklagas, som t.ex. föreläggande enligt 13 § GML (19 § tredje stycket GML).

Beslutet får överklagas av den som beslutet gäller och allmänna ombudet

Skatteverkets överklagbara beslut enligt gåvomottagarlagen får överklagas av den som beslutet gäller och av allmänna ombudet hos Skatteverket (67 kap. 2 § SFL och 67 kap. 3 § SFL).

Tidsfrister

Ett överklagande av ett överklagbart beslut enligt gåvomottagarlagen ska ha kommit in till Skatteverket inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det (19 § första stycket GML och 67 kap. 12 § 2 SFL). Det gäller även beslut om kontrollavgifter (19 § andra stycket första meningen GML och 67 kap. 12 § andra stycket 10 SFL).

Ett överklagande från det allmänna ombudet ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för omprövning på initiativ av Skatteverket eller, om den tiden har gått ut, inom två månader från den dag då det överklagade beslutet meddelades (67 kap. 23 § SFL).

Beslut som gäller omedelbart trots överklagande

Observera att ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, även om det överklagas (15 § GML).

Inte heller en enskilds överklagande av ett beslut om kontrollavgift påverkar dennes skyldighet att betala avgiften inom den tid som anges i beslutet (se 18 § 2 GML som hänvisar till 68 kap. 1 § SFL). Kontrollavgifter omfattas dock av anståndsreglerna i SFL (se 18 § 1 GML som hänvisar till bl.a. 63 kap. SFL).

Skatteverket ska ompröva

Skatteverkets beslut överklagas till förvaltningsrätten men ska lämnas in till Skatteverket (67 kap. 6 § och 12 § SFL). Skatteverket ska pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet har kommit in för sent ska Skatteverket avvisa det. Ett överklagande ska dock inte avvisas om förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller det i rätt tid har kommit in till en allmän förvaltningsdomstol (67 kap. 19 § SFL).

Om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns andra hinder mot omprövning ska Skatteverket snarast ompröva det överklagade beslutet, s.k. obligatorisk omprövning (67 kap. 20 § SFL).

Överklagandet förfaller om det överklagade beslutet ändras så som den klagande begär (s.k. helt bifall). Om Skatteverket ändrar beslutet på något annat sätt (delvis bifall eller avslag), ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Detsamma gäller om Skatteverket på eget initiativ omprövar det överklagade beslutet till nackdel för den som beslutet gäller i en fråga som omfattas av överklagandet (67 kap. 21 § SFL).

Om formella förutsättningar för en sakprövning av det överklagade beslutet saknas ska Skatteverket överlämna överklagandet och övriga handlingar till domstolen utan att fatta ett obligatoriskt omprövningsbeslut. Om överklagandet avser en fråga som har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol (res judicata) eller är föremål för prövning (litis pendens) i en allmän förvaltningsdomstol får Skatteverket inte ompröva frågan. Någon obligatorisk omprövning ska då inte heller göras.

Om den obligatoriska omprövningen leder till att klaganden får delvis bifall till sitt yrkande eller om det överklagade beslutet inte alls ändras ska överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet överlämnas till domstolen (67 kap. 22 § SFL).

Avvisnings- och avskrivningsbeslut

I förarbetena till skatteförfarandelagen anges tydligt att bestämmelsen i 67 kap. 2 § SFL också omfattar en rätt att överklaga beslut att avvisa en begäran om omprövning. Rätten att överklaga finns alltså inte bara enligt förvaltningslagen eller allmänna förvaltningsrättsliga principer utan även enligt skatteförfarandelagen. Ett avvisningsbeslut har inte omedelbar betydelse för beskattningen men får anses ha betydelse för något annat förhållande mellan en enskild och det allmänna.

Det som har sagts gäller även beslut där Skatteverket skriver av ett omprövningsärende, t.ex. på grund av att frågan har förfallit, och liknande beslut där Skatteverket avslutar ett omprövningsärende utan att pröva själva frågan, d.v.s. saken, i ärendet. Även sådana beslut får alltså överklagas enligt 67 kap. 2 § SFL (prop. 2010/11:165 s. 1123).

Hur ett beslut överklagas

Ett överklagande ska vara skriftligt (3 § FPL och 43 § första stycket FL). Det går bra med vanligt brev eller e-post eftersom det saknas krav på att överklagandet ska vara egenhändigt undertecknat. Den enskilde kan vid sitt överklagande välja att anlita ombud.

Rätt domstol

Ett överklagande ska prövas av den förvaltningsrätt där sökandens (gåvomottagarens) styrelse hade sitt säte, eller om sådant saknas, där förvaltningen utövades den 1 november året före det år då beslutet fattades (67 kap. 8 § SFL).

För en utländsk sökande eller gåvomottagare som saknar säte eller förvaltning i Sverige ska överklagandet prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets ärendet först prövats (14 § andra stycket LAFD).

Prövningstillstånd

För att sedan överklaga till kammarrätten krävs det prövningstillstånd (19 § GML och 67 kap. 27 § 2 och 7 SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]