OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

För beslut som överklagas med stöd av lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter (LSNP) gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om nikotinskatt som Skatteverket fattar.

Beslut om skatt enligt LSNP överklagas enligt SFL

SFL:s bestämmelser om överklagande är tillämpliga på de beslut om punktskatt på vissa nikotinhaltiga produkter (nikotinskatt) som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, LSNP (17 § LSNP). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 14 § LSNP ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL). Skatteverkets övriga beslut enligt LSNP omfattas inte av SFL:s bestämmelser, men dessa beslut kan överklagas med stöd av 18 § LSNP.

Vilka beslut får överklagas med stöd av 18 § LSNP?

De beslut som kan överklagas med stöd av 18 § LSNP är följande:

Vem får överklaga?

För beslut som överklagas med stöd av 18 § LSNP gäller de allmänna bestämmelserna om överklagande enligt FL. Det innebär att dessa beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått hen emot (42 § FL).

Tiden för överklagande är tre veckor

Tiden för överklagande är tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet (44 § FL).

Behörig domstol

Beslut enligt LSNP överklagas till allmän förvaltningsdomstol (18 § LSNP).

Beslut av Skatteverket som rör punktskatt och som kan överklagas till en förvaltningsdomstol ska tas upp av Förvaltningsrätten i Falun (7a § 2 förordning [1977:937] om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m. [1]
  • Förvaltningslag (2017:900) [1] [2]
  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]