OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Bestämmelser om överklagande av beslut som fattas med förfarandemässigt stöd i ML finns i 20 kap. samma lag. Dessa bestämmelser hänvisar, med några undantag, till bestämmelserna om överklagande i 67 kap. SFL.

Beslut enligt ML överklagas enligt bestämmelserna i SFL, med vissa undantag

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är tillämpliga vid överklagande av beslut om mervärdesskatt som fattas med stöd av skatteförfarandelagen. I de fallen reglerar mervärdesskattelagen enbart materiella förutsättningar för besluten.

Skatteförfarandelagens bestämmelser om överklagande är även tillämpliga på beslut som fattats enligt förfaranderegler i mervärdesskattelagen, med vissa undantag (20 kap. 1 § ML).

Läs mer om överklagande av ett beslut enligt skatteförfarandelagen.

Behörig domstol i vissa fall

Förvaltningsrätten i Falun första instans

Enligt 20 kap. 1 § andra stycket ML ska även följande beslut överklagas till Förvaltningsrätten i Falun:

  • Beslut enligt 3 kap. 26 b § ML (vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.)
  • Beslut i ärenden om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 §§ ML till utländska beskattningsbara personer, såvida det inte rör sig om en sådan person som avses i 19 kap. 1 § ML, d.v.s. som är etablerad inom EU och ska ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen.
  • Beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. enligt 10 kap. 5–8 §§ ML
  • Beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § ML, d.v.s. vid återkrav när en utländsk beskattningsbar person etablerad utom EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt sätt eller på annat oriktigt sätt.

Behörig första överinstans vid beslut avseende gruppregistrering

Beslut om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § ML och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § ML, överklagas till den förvaltningsrätt som gäller för grupphuvudmannen (20 kap. 1 § tredje stycket jfr med första stycket ML.

Särskilda frister för överklagande av beslut enligt mervärdesskattelagen

Enligt 20 kap. 1 § femte stycket ML är tidsfristen för överklagande två månader för följande beslut:

  • Beslut enligt 3 kap. 26 b § ML som gäller vid viss vidareförsäljning av motorfordon från utländska beskickningar m.fl.
  • Beslut i ärenden om återbetalning enligt 10 kap. 1–3 ML till utländska beskattningsbara personer, såvida det inte rör sig om en sådan person som avses i 19 kap. 1 § ML, d.v.s. som är etablerad inom EU och ska ansöka om återbetalning genom den elektroniska portalen
  • Beslut i ärenden om återbetalning till hjälporganisationer och utländska beskickningar m.fl. enligt 10 kap. 5–8 §§ ML
  • Beslut om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 28 § ML, d.v.s. vid återkrav när en utländsk beskattningsbar person etablerad utom EU har fått en återbetalning av ingående skatt på ett bedrägligt eller annars oriktigt sätt
  • Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § ML
  • Beslut om ändring eller avregistrering av en mervärdesskattegrupp enligt 6 a kap. 5 § ML.

Överklagandebegränsning vid avräkning

Beslut om avräkning får endast överklagas särskilt av utländska beskattningsbara personer etablerade utom EU, om grunden för överklagandet är att avräkningsbeslutet i sig är felaktigt. I övriga fall får avräkning endast överklagas av sådana personer i samband med ett överklagande av betalningsskyldigheten (20 kap. 1 § femte stycket jfr med första stycket ML).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar