OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Medlemsstaterna ska utbyta information om vissa händelser, risker eller situationer som rör harmoniserade punktskattepliktiga varor som släppts för konsumtion.

Du kan läsa om informationsutbytet som rör varor som flyttas under uppskovsförfarandet på sidan om uppskovsflyttningar.

Inget regelmässigt informationsutbyte om flyttningar av varor som släppts för konsumtion

Det finns inga bestämmelser om att Skatteverket löpande ska utbyta information med andra medlemsstater om gränsöverskridande flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga varor som är släppta för konsumtion. Inträffar en exceptionell händelse under en sådan flyttning är Skatteverket dock skyldigt att informera berörda medlemsstater.

Vissa händelser och situationer som rör varor som släppts för konsumtion

Skatteverket ska informera andra medlemsstaters behöriga myndigheter när verket har upptäckt att en oegentlighet eller en överträdelse av den harmoniserade punktskattelagstiftningen har förekommit. Skatteverket ska även informera andra medlemsstater om det finns risk för fusk eller förlust av punktskatt eller om det har inträffat en exceptionell händelse under en flyttning av punktskattepliktiga varor inom EU (artikel 15.1 i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete om punktskatter).

Andra medlemsstater ska informera Skatteverket om förhållandena är de omvända.

Du kan läsa mer om detta obligatoriska informationsutbyte på sidan om oegentligheter, överträdelser, förstörda varor m.m. Vad som står på den sidan om obligatoriskt informationsutbyte när varor fullständigt förstörts eller gått oåterkalleligen förlorade under ett uppskovsförfarande gäller dock inte för varor som släppts för konsumtion.

Begäran om handräckning

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär det, ska Skatteverket överlämna sådan information om harmoniserade punktskattepliktiga varor som släppts för konsumtion som inte omfattas av det obligatoriska elektroniska informationsutbytet. På samma sätt kan Skatteverket begära att andra medlemsstater lämnar sådan information. Du kan läsa mer om detta på sidan om begäran om handräckning.

Frivilligt informationsutbyte

Skatteverket får spontant – d.v.s. utan att en annan medlemsstat begär det – lämna sådan information till en annan medlemsstats behöriga myndighet som är nödvändig för en korrekt tillämpning av de harmoniserade punktskattebestämmelserna.

Skulle Skatteverket få kännedom om omständigheter som rör harmoniserade punktskattepliktiga varor som släppts för konsumtion och som inte omfattas av det obligatoriska informationsutbytet, kan verket alltså lämna över den informationen till berörda medlemsstater. Du kan läsa mer på sidan om frivilligt informationsutbyte.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 [1]