OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Ett villkor för att omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag ska beviljas är att företaget tillsammans med ansökan lämnar ett skriftligt, undertecknat yttrande från en revisor. Om omställningsstödet är lägre än 100 000 kr krävs ett sådant yttrande bara om Skatteverket begär in det.

När ska ett revisorsintyg lämnas?

En ansökan om omställningsstöd ska innehålla ett skriftligt undertecknat yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag om det sökta omställningsstödet är på minst 100 000 kr (5 § första stycket 5 LOM).

Undantag från kravet på revisorsintyg

Kravet på ett yttrande från en revisor gäller inte om det sökta omställningsstödet är lägre än 100 000 kr (8 § fjärde stycket FOM-S).

Skatteverket får dock begära att företaget lämnar ett sådant revisorsintyg även om det sökta stödet är lägre än 100 000 kr (8 § andra stycket LOM).

Uppgifter i revisorsintyget

Revisorn ska, enligt 8 § första stycket FOM-S, yttra sig över följande uppgifter i företagets ansökan

Krav på utfärdaren av ett revisorsintyg

I likhet med vad som gäller revisorsintyg enligt annan lagstiftning krävs att revisorn är auktoriserad, godkänd eller ett registrerat revisionsbolag.

Revisorn ska granska bokföringsmaterial och särskilt upprättade sammanställningar, exempelvis bokslut, som tagits fram för ansökan. Granskningen ska också omfatta eventuellt annat väsentligt underlag som ansökan grundas på. Granskningen ska utföras med professionell skepticism och ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (8 § andra stycket FOM-S).

Vad gäller kravet i 6 § första stycket 3 FOM-S på att företaget under perioden april 2020–juni 2021 inte verkställer ett beslut om vinstutdelning m.m. kan revisorn av naturliga skäl inte intyga om företaget i framtiden kommer att göra en sådan värdeöverföring. Kravet får i stället förstås som att det vid revisorns granskning inte framkommit att en diskvalificerande värdeöverföring har ägt rum eller planeras äga rum under den aktuella perioden.

Stöd som är lägre än 3 000 000 kr

Om det sökta omställningsstödet är lägre än 3 000 000 kr, ska revisorn granska de uppgifter i ansökan som yttrandet avser och rapportera sina iakttagelser.

Att revisorn ska ”granska och rapportera sina iakttagelser” är ett uttryck för att revisorns granskning ska följa standarden SNT 4400, uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information (se motivuttalande till 6 § FOM i Fm 2020:8 s. 10).

Stöd som är på minst 3 000 000 kr

Om det sökta omställningsstödet är på minst 3 000 000 kr, ska revisorn bestyrka uppgifterna med rimlig säkerhet (8 § tredje stycket FOM-S).

Att revisorn ska ”bestyrka med rimlig säkerhet” är ett uttryck för att revisorn i aktuella fall ska genomföra granskningen i enlighet med standarden ISA, International Standards on Auditing (se motivuttalande till 6 § FOM i Fm 2020:8 s. 10).

Rätt till stöd för administrativa kostnader

Om stödet för stödperioden är på minst 100 000 kr har ett företag rätt till omställningsstöd för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan för stödperioden. Sådant omställningsstöd ges med högst 10 000 kr per stödberättigat företag (11 § tredje stycket FOM-S).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1] [2]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]