OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på energi som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om skatt på energi (LSE) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSE

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSE (6 kap. 1 § och 1 a § LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12–15 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Nytt: 2022-09-05

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (6 kap. 1 a § andra och tredje stycket LSE).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSE?

De beslut som fattas med stöd av LSE är följande.

Nytt: 2022-09-05

Särskilt om förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när bränsle avviker från en uppskovsflyttning genom en oegentlighet (4 kap. 2 § LSE och 4 kap. 2 a § LSE) eller när beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare (4 kap. 2 b § LSE).

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 4 kap. 2–2 b §§ LSE (6 kap. 1 a § första stycket LSE).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b § LSE av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § SFL, 37 kap. 10 § SFL och 41 kap. SFL gäller i tillämpliga delar (6 kap. 1 a § andra stycket LSE). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (6 kap. 1 a § tredje stycket LSE). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar