OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på energi som Skatteverket fattar. Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LSE

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på energi som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LSE (12 kap. 1 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 och 1 a §§ LSE). Observera att beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a, 6, 8 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 eller 11 a § eller någon av bestämmelserna i 11 kap. 12–15 §§ LSE ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (12 kap. 4–8 § LSE från och med den 13 februari 2023, dessförinnan 6 kap. 1 a § andra och tredje stycket LSE).

Skatteverkets övriga beslut enligt LSE omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LSE?

LSE har ändrats till följd av genomförandet av rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Den 1 januari 2023 trädde nya regler om registrering som registrerad distansförsäljare, tillfälligt registrerad distansförsäljare, certifierad mottagare, tillfälligt certifierad mottagare, certifierad avsändare och tillfälligt certifierad avsändare samt överklagandebestämmelsen, som hör till dem, i kraft. Den 13 februari 2023 tillkommer, ändras eller flyttas ett antal bestämmelser i LSE. Den tidigare lydelsen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före den 13 februari 2023. I punktlistorna nedan anges endast beslut enligt LSE:s lydelse den 13 februari 2023. För information om beslut fattade med stöd av bestämmelser enligt tidigare lydelse av LSE hänvisas till tidigare årsutgåva.

De beslut som fattas med stöd av LSE är följande:

Förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när bränsle som flyttas under uppskovsförfarandet inte når angiven destination (5 kap. 22–23 §§ LSE), när bränsle som flyttas under förfarandet för beskattade varor eller som har avsänts av en registrerad distansförsäljare inte når mottagaren (5 kap. 24 §) eller när beskattat bränsle som flyttas till eller via Sverige inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument (5 kap. 25 § LSE ). Dessa bestämmelser avser LSE enligt den lydelse som gäller från och med den 13 februari 2023. Liknande reglering fanns även avseende tiden fram till dess. För information om regleringen för tiden före den 13 februari hänvisas till tidigare årsutgåva.

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 5 kap. 22–25 §§ LSE och beslut om ansvar för betalning enligt 5 kap. 27 § LSE (12 kap. 3 § första stycket LSE).

Om skatten enligt någon av bestämmelserna i 5 kap. 22–25 §§ LSE inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet, s.k. skönsbeskattning (12 kap. 3 § andra stycket LSE).

Skatteverket har möjlighet att besluta om ansvar för delägare i handelsbolag för det belopp som har bestämts i ett beslut om skatt vid oegentligheter eller beslut om ansvar för betalning vilket riktats mot handelsbolaget. Skatteverket har även möjlighet att ansöka om företrädaransvar för företrädare för en juridisk person som beslut om skatt eller beslut om ansvar för skatt avser. Bestämmelserna i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ SFL gäller i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet (12 kap. 4 § LSE).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 5 kap. 22, 23, 24 eller 25 § LSE eller beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 § LSE av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § första stycket SFL, 37 kap. 10 § SFL och 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar (12 kap. 5 § andra stycket respektive 12 kap. 6 § andra och tredje stycket LSE). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (12 kap. 7 § första stycket LSE). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Särskilt om utökade möjligheter vid förfarandet vid oegentligheter fr o m 13 februari

Fr.o.m. den 13 februari 2023 utökas Skatteverkets möjligheter att inhämta uppgifter som är av betydelse för beslut om oegentlighetsbeskattning genom förelägganden och revision jämfört med vad som gällt enligt tidigare lydelse av LSE.

Skatteverket får enligt 12 kap. 5 § första stycket LSE förelägga

  • den som är eller kan antas vara skattskyldig på grund av oegentlighet att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt
  • den som omfattas eller kan antas omfattas av 5 kap. 22, 24 eller 25 § LSE att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 5 kap. 27 LSE.

Skatteverket får enligt 12 kap. 6 § första stycket LSE besluta om revision för att kontrollera

  • skattskyldighet enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning
  • om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar för betalning.

Bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (12 kap. 6 § tredje stycket LSE).

De nya möjligheterna att förelägga och besluta om revision tillämpas på förhållandena som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet (p. 1 och 5 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen [2022:166] om ändring i lagen [1994:1776] om skatt på energi).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar