OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

Om en beskattningsbar person gör ett förvärv i sin skattepliktiga verksamhet i syfte att avhjälpa en skada kan den beskattningsbara personen ha avdragsrätt för den ingående skatten på inköpen även om någon annan står för kostnaden.

Avdragsrätt vid avhjälpande av skada

Skatteverket anser att avdragsrätten för ingående skatt vid avhjälpande av skador följer av huvudbestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket ML. Bestämmelsens lydelse i 8 kap. 3 § andra stycket ML är ett förtydligande om att betalning från annan part inte medför någon annan bedömning än den som följer av huvudbestämmelsen.

Avdragsrätten för ingående skatt för avhjälpande av skador omfattar förvärv som har ett samband med förvärvarens skattepliktiga verksamhet. Det innebär att en beskattningsbar person som har gjort ett förvärv för att avhjälpa en skada kan ha avdragsrätt oavsett om denna beskattningsbara person är skadelidande eller skadevållande. Motsvarande bedömning ska göras för den som istället för avdragsrätt har rätt till återbetalning. Det krävs också att förvärven styrks med en faktura.

Om skadan avhjälps genom eget arbete kan det uppstå kostnader för det, exempelvis lönekostnader. Kostnaderna för sådant eget arbete avser dock inte något förvärv och därmed finns det inte någon ingående skatt på sådana kostnader. Men avdragsrätt kan finnas för ingående skatt på kostnader för till exempel förvärv av material som används i samband med arbetet.

Kostnadsersättningar

En ersättningsskyldighet kan uppstå för en eller flera andra än den som har gjort de förvärv som behövts för att avhjälpa en skada. Det kan exempelvis röra sig om en kostnadsersättning som ett försäkringsbolag betalar ut eller om ett skadestånd. Kostnader som är en följd av en sådan ersättningsskyldighet är inte kostnader för ett förvärv av en vara eller en tjänst och kan därför inte medföra någon avdragsrätt.

Kostnadsersättning ska normalt inte omfatta belopp för mervärdesskatt när ersättningen betalas ut till någon som har gjort förvärv för att avhjälpa en skada och som har rätt till avdrag för mervärdesskatt i sin verksamhet. Anledningen till detta är att mervärdesskatten inte utgör en kostnad för den som har avdragsrätt. Om däremot någon som saknar rätt till avdrag för mervärdesskatt har gjort förvärv för att avhjälpa en skada blir även mervärdesskatt en kostnad för den personen. Kostnaden för mervärdesskatten ska därför beaktas vid beräkningen av kostnadsersättningens storlek.

Bilar

Skatteverket anser att en bilverkstad ska ta ut mervärdesskatt på ersättning som den får för reparation av en krockskadad bil även om denna, innan reparationen är slutförd, lämnas som inbyte vid köp av en annan bil. Detta gäller oavsett om reparationstjänsten faktureras till den som ägde bilen vid skadetillfället eller till dennas försäkringsgivare och oavsett vem som är ägare till bilen när reparationen utförs. Reparationstjänsten utgör en omsättning i bilhandlarens verksamhet. Om förvärvaren av reparationstjänsten inte är skattskyldig till mervärdesskatt och därför saknar avdragsrätt för ingående skatt uppgår dennas kostnad för att avhjälpa skadan till ett belopp inklusive mervärdesskatt.

I samband med biluthyrning kan det hända att hyrestagaren orsakar en kollision. Genom trafikförsäkringen ersätts reparationen av skadorna på motpartens bil. Om det är motparten som har förvärvat reparationstjänster har inte uthyraren någon avdragsrätt för den mervärdesskatten i sin verksamhet eftersom uthyraren inte har gjort något förvärv. Däremot har uthyraren avdragsrätt för ingående skatt för förvärv av reparationstjänster som uthyraren har gjort i sin skattepliktiga verksamhet, t.ex. i samband med reparationer av egna bilar som skadas i uthyrningsverksamheten.

Exempel: försäkringsskada

Företag A, som är skattskyldigt för mervärdesskatt har en personbil som blir skadad i en trafikolycka. Bilen lämnas in till en bilverkstad för reparation. När bilen är reparerad får A betala en självrisk och mervärdesskatt på reparationskostnaden till bilverkstaden. Resterande del av kostnaden för reparationen fakturerar bilverkstaden A:s försäkringsgivare. Företag A får göra avdrag för den ingående skatten på reparationen även om det är någon annan som betalar resten av kostnaden, d.v.s. A:s försäkringsgivare.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdragsrätt för ingående skatt i samband med avhjälpande av skador [1]
  • Försäkringsersättning när en krockskadad bil som ska repareras lämnas som inbyte vid köp av ny bil [1]