OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

En politiker kan få vissa avdrag för kostnader i samband med sitt uppdrag.

Valkampanjer

Den som ställer upp som kandidat i ett val där man kan få ett arvoderat uppdrag, t.ex. till riksdagen eller Europaparlamentet, och har utgifter för sin valkampanj kan få avdrag för dessa i följande fall:

  • Personen är redan invald och kandiderar för fortsatt uppdrag. Utgifter för att behålla ett uppdrag och en inkomst är avdragsgilla.
  • Personen har fått ekonomiska bidrag för att använda i sin valkampanj. Sådana kampanjbidrag är normalt skattepliktig inkomst av tjänst, men man får samtidigt göra avdrag för sina utgifter för kampanjen. Om personen har fått ekonomiska bidrag till sin valkampanj anser Skatteverket att kostnader som hänför sig till valkandidatens verksamhet är avdragsgilla för såväl den som kandiderar första gången som den som kandiderar för omval.

Avdrag medges för utgifter för resor, trycksaker, annonsering och liknande i samband med kampanjen.

Avdrag medges inte om man inte redan är invald och inte heller får några skattepliktiga kampanjbidrag. Utgifterna anses då som kostnader för att söka nytt arbete, vilka är avdragsgilla endast i undantagsfall.

Avdrag för kansliavgifter

En politiker har rätt till avdrag för avgifter till riksdagsgruppen eller till lokala och regionala partikanslier.

För att avgiften ska vara avdragsgill är det den enskilda politikern som ska visa att avgiften är ersättning för tjänster som har utförts åt politikern i egenskap av förtroendevald. Ett intyg eller liknande bör kunna uppvisas som innehåller uppgifter om beloppets storlek och vilka konkreta tjänster som politikern har fått hjälp med.

Rättsfall om kansliavgifter i samband med uppdraget

En riksdagsledamot fick avdrag eftersom utgiften betraktades som ersättning för sekreterarhjälp, utskrifter av motioner med mera i samband med uppdraget, och inte hade karaktär av en medlemsavgift (RÅ 1965 ref. 5).

Även landstingsledamöter och kommunala förtroendepersoner har fått avdrag för motsvarande kostnader (RÅ 1973 ref. 31 I–III).

Däremot har avdrag vägrats när politikern inte har visat att avgiften har varit ersättning för kostnader i samband med uppdragen (RÅ 1973 ref. 31 IV och V).

Kostnader för resor, telefon och porto

En riksdagsledamots resekostnader under valrörelsen och i det partipolitiska arbetet har ansetts avdragsgilla (RÅ 1986 ref. 130). Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det ingår i en riksdagsledamots arbetsuppgifter att även hålla kontakt med väljarna i den egna valkretsen och att delta i det partipolitiska arbetet.

En kommunal förtroendeman, som inte hade fått några särskilda kostnadsersättningar, fick avdrag för telefonkostnader och portokostnader till den del dessa haft direkt samband med förtroendeuppdragen (RÅ 1984 1:34).

Partiskatt är inte avdragsgill

Det kan förekomma att en förtroendevald politiker betalar s.k. partiskatt till sitt politiska parti. Partiskatten tas ut dels för att utjämna inkomstskillnader, dels som ett tillskott till partiet. Personliga bidrag till partier eller andra sammanslutningar är privata levnadskostnader som inte är avdragsgilla.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1965 ref. 5 [1]
  • RÅ 1973 ref. 31 I–II [1]
  • RÅ 1973 ref. 31 V [1]
  • RÅ 1984 1:34 [1]
  • RÅ 1986 ref. 130 [1]

Ställningstaganden

  • Valkandidater - kampanjbidrag, kostnader och socialavgifter [1]