OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

En person som bor i ett boende för äldre ska som huvudregel vara folkbokförd på boendet. Om personen flyttar till ett boende för äldre i en annan kommun kan det leda till att folkbokföringen inte ändras.

Folkbokföring för personer som bor i boende för äldre

En person som bor på ett boende för äldre ska som huvudregel vara folkbokförd på boendet eftersom hen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila där (7 § FOL). När en äldre person har dubbel bosättning kan det innebära att hen fortfarande ska vara folkbokförd tillsammans med sin make, registrerade partner eller sambo på den tidigare fastigheten.

Ett undantag gäller för en vistelse på ett boende för äldre i en annan kommun än den där personen var folkbokförd när hen flyttade till boendet. En förutsättning är att vistelsen har beslutats av den kommun där hen är folkbokförd. Om detta villkor är uppfyllt ska vistelsen på boendet för äldre i en annan kommun inte leda till ändrad folkbokföring (15 § första stycket FOL). Om personen inte har kvar sin tidigare bostad i den tidigare kommunen, ska hen i stället folkbokföras på kommunen där hen tidigare var folkbokförd. För det fall personen har skaffat en ny bostad i kommunen kan personen folkbokföras på den fastigheten.

Med boende för äldre menas en vistelse för service och omvårdnad eller för stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service i en sådan bostad för äldre människor som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje stycket socialtjänstlagen.

Boende för äldre är samlingsbegrepp för olika former av bostäder för äldre och det kan exempelvis vara:

  • servicehus,
  • servicelägenheter,
  • ålderdomshem,
  • äldreboende,
  • gruppboenden för dementa,
  • biståndsbedömt trygghetsboende, och
  • sjukhem.

Undantaget ska även tillämpas om boendet där personen vistas är ett hem som drivs av någon annan än kommunen. En förutsättning är att boendet med hänsyn till upplåtelseform och tillgång till vård eller stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service kan anses motsvara vistelse på ett kommunalt drivet boende för äldre (15 § andra stycket FOL).

Det är enbart en person som gått i pension vid en viss pensionsålder och får ålderspension som omfattas av bestämmelsen i 15 § FOL. Personer som har sjukersättning omfattas inte av undantaget.

En kommun som har beslutat om en vistelse för en person på ett boende för äldre i en annan kommun ska normalt meddela Skatteverket detta (3 b § FOF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Folkbokföringsförordning (1991:749) [1]
  • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3]
  • Socialtjänstlag (2001:453) [1]