OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan registrera uppgifter i folkbokföringen om moderskap för ett barn som har fötts utomlands.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har arbetats om så att det tydligt framgår vad som är gällande rätt.

En person som fött ett barn utomlands anses som barnets förälder

I Sverige saknas bestämmelser om erkännande av föräldraskap som fastställts i utlandet för den person som fött barnet. Därmed tillämpas svensk rätt när sådant föräldraskap ska fastställas. Det innebär att den som fött barnet ska anses vara barnets rättsliga förälder, även i de fall där barnet tillkommit med donerade könsceller. Läs mer på sidan Föräldraskap för den som fött barnet.

Uppgift om föräldraskap i dom

Om det råder ovisshet om vem som, genom att ha fött barnet, är barnets förälder kan en talan om att frågan om föräldraskapet ska fastställas föras i domstol under vissa omständigheter. Domstolen kan då fastställa att en person är, eller inte är, förälder till ett barn (13 kap. 2 § RB, NJA 2007 s. 684).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • NJA 2007 s. 684 [1]

Lagar & förordningar

  • Rättegångsbalk (1942:740) [1]