OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Fr.o.m. den 1 januari 2019 gäller nya regler som innebär att spelvinster ska beskattas i inkomstslaget kapital om de inte är skattefria enligt 8 kap. 3 § IL

Läs mer om vilka spelvinster och tävlingsvinster som är skattefria.

Spel som omfattas av spellagen

Lotterilagen upphörde att gälla den 31 december 2018 och en ny spellag (SFS 2018:1138) trädde ikraft den 1 januari 2019.

Spellagen gäller för spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar (1 kap. 1 §). För att tillhandahålla spel i Sverige krävs vanligtvis en licens (3 kap. 3 § spellagen). Undantag gäller för vissa spel av mindre betydelse (3 kap. 4-5 §§ spellagen). Licens kan inte ges för pyramidspel (3 kap. 6 § spellagen).

Lagen är tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige. Den gäller dock inte vinster på svenska statens premieobligationer eller vadhållning på det framtida värdet av finansiella aktiviteter exempelvis Financial Spread Betting och CFD-kontrakt.

Spel är lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel (2 kap. 1  och 3 §§ spellagen).

Lotteri

Ett lotteri är en aktivitet där deltagarna har en chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på slumpen, t.ex. bingo och roulettspel.

Kombinationsspel

Ett kombinationsspel är ett spel där deltagarna har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att vinna beror på en kombination av skicklighet och slump, t.ex. poker.

Vadhållning

Vadhållning är en aktivitet där deltagarna har chans att vinna ett pris och där man satsar på utfallet av en framtida händelse. Man kan också satsa på om en särskild händelse ska eller inte ska inträffa i framtiden, t.ex. resultat i en idrottshändelse.

När tillhandahålls ett spel i Sverige?

Lagen omfattar spel som tillhandahålls i Sverige på svenskt territorium (1 kap. 2 § spellagen). Det spelar ingen roll om det anordnas i Sverige eller utomlands, med några få undantag som framgår av 1 kap. 3, 4 och 5 §§ spellagen.

Ett spel anses vara tillhandahållet i Sverige om det riktar sig till den svenska spelmarknaden (1 kap. 2 § spellagen). Det innebär t.ex. att spel som spelas i en lokal i Sverige, på svenskt fartyg eller svenskt luftfartyg omfattas av spellagen. För att inte alla spel som kan spelas över internet ska omfattas gäller inte lagen för sådana spel som inte riktas mot den svenska spelmarknaden. Av lagens förarbeten framgår att om man spelar över internet ska webbplatsen vara utformad för den svenska marknaden för att spelet ska anses vara tillhandahållet i Sverige. Vid en sådan bedömning har omständigheter som att det finns svensk text på webbplatsen och att man kan göra insättningar och ta ut vinster i svensk valuta stor betydelse. Man måste dock göra en samlad bedömning av samtliga omständigheter i varje enskilt fall (prop. 2017/18:220 s. 290).

Spel som ska beskattas

Vinst i lotteri, kombinationsspel, pyramidspel och vid vadhållning ska tas upp till beskattning som inkomst av kapital om vinsten överstiger 100 kr och inte är skattefri enligt 8 kap. 3 § IL. En spelare ska beskattas i inkomstslaget kapital för vinster från licenspliktigt spel som tillhandahålls av spelföretag som inte har svensk spellicens. Det gäller även om spelanordnaren har sin hemvist inom EES och har spellicens i sitt hemland (prop. 2017/18:220 sid 262-263). Spelinspektionen publicerar de spelföretag som har svensk spellicens på sin webb-plats www.spelinspektionen.se

Spelarens skattepliktiga vinst beräknas som skillnaden mellan de sammanlagda vinsterna och insatserna under beskattningsåret hos en och samma spelanordnare (42 kap. 25 § IL). Däremot kan inte en förlust hos en spelanordnare kvittas mot en vinst hos en annan spelanordnare. Vinsten motsvarar vanligtvis årets ökning av behållningen på spelarens spelkonto som är hänförligt till varje spelanordnare, med justering för egna insättningar, uttag och andra överföringar.

Utgifter för att delta i spelen får inte dras av (42 kap. 25 § andra stycket IL). Skatteverket anser att det gäller alla utgifter som har samband med deltagandet. Det kan röra sig om utgifter för resor, boende eller liknande (Skatteverkets ställningstagande Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering).

Vinst i ett pyramidspel är alltid skattepliktig enligt 42 kap. 25 § IL eftersom den inte kan vara skattefri enligt 8 kap. 3 § IL.

Spelverksamhet kan inte beskattas som inkomst av näringsverksamhet, oavsett om spelandet sker yrkesmässigt och i stor omfattning (RÅ 1986 ref. 87).

Vem ska beskattas för spelvinst vid gemensamt spel?

Skatteverkets anser att spelaren i kombinationsspel, såsom poker, ska beskattas för hela den vinst som hen har rätt till gentemot spelanordnaren. Det saknar betydelse om spelaren har ingått ett avtal som innebär att en annan person ska få del av vinsten.

Utgångspunkten är att en spelkontoinnehavare ska beskattas för vinster som uppkommer inom dennes spelkonto. Om det däremot kan visas att kontoinnehavaren endast agerar för en annan persons räkning, det vill säga att spelkontoinnehavaren agerar som bulvan, är det i stället den faktiska spelaren (huvudmannen) som ska beskattas för spelvinsterna. Om bulvanen får en ersättning ska ersättningen i stället tas upp i inkomstslaget tjänst (Skatteverkets ställningstagande Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande)).

För lotterier och vadhållning genom så kallade enkla bolag, anser Skatteverket att var och en av bolagsmännen ska beskattas för sin andel av vinsten.

Pyramidspel (kedjebrevsspel)

Ett pyramidspel (kedjebrevsspel) är ett spel där vinsten kommer från framtida deltagares insatser och där sannolikheten att vinna beror på antalet deltagare som efter hand träder in i spelet. Licens kan inte ges för pyramidspel (3 kap. 6 § spellagen).

Det är vanligt med pyramidspelsliknande företeelser, framförallt på internet. Det kan röra sig om allt från elektroniska valutor till annonsförsäljning. Man måste göra en gränsdragning mellan pyramidspel och legitim verksamhet.

En legitim verksamhet som till exempel företag som ägnar sig åt marknadsföring via nätverk, så kallad direkthandel eller Multi Level Marketing (MLM), ska beskattas i inkomstslagen näringsverksamhet eller tjänst. I en sådan verksamhet beror vinstmöjligheterna till exempel på hur många varor som säljs.

Skatteverket anser att vissa verksamheter däremot kan anses vara pyramidspel, om deltagandet förutsätter en inbetalning och utlovar en helt orimlig avkastning. I sådana fall bör även dessa verksamheter behandlas som lotterier.

En vinst i ett pyramidspel är alltid skattepliktig enligt 42 kap. 25 § IL eftersom den inte kan vara skattefri enligt 8 kap. 3 § IL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1986 ref. 87 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad [1] [2]

Ställningstaganden

  • Avdrag för rese- och boendekostnader för att delta i en pokerturnering [1]
  • Beskattning av gemensamt spel, samt spel via annans spelkonto (bulvanförhållande) [1]
  • Deltagande i s.k. Autosurf och HYIP [1]