OBS: Detta är utgåva 2022.6. Visa senaste utgåvan.

Avdrag medges för egna utbildningskostnader under pågående anställning om utbildningen är nödvändig för tjänsten. Det ska vara fortbildning och den anställda ska få lön under utbildningen.

Avdrag för egna utbildningskostnader bedöms enligt allmänna regler om avdrag

Det finns inte några särskilda regler om avdrag för egna utbildningskostnader under en pågående anställning. Avdraget bedöms därför enligt allmänna regler om avdrag (12 kap. 1 § IL).

Krav för att avdrag ska medges

Avdrag medges för egna utbildningskostnader under pågående anställning om utbildningen är nödvändig för tjänsten. Sådan utbildning jämställs med att deltagaren utför sitt arbete. Det innebär att

 • utbildningen ska vara fortbildning
 • den anställda ska få lön eller jämförlig ersättning under utbildningen.

Utbildningen ska vara fortbildning

För att avdrag ska medges ska det vara fråga om fortbildning. Med fortbildning avses att man underhåller kunskaperna inom sitt arbete och att man skaffar sig nya kunskaper för att klara av utvecklingen i den tjänst man har.

Avdrag medges inte för kostnader för grundutbildning eftersom sådana utgifter är privata levnadskostnader.

Den anställda ska få lön under utbildningen

Det finns endast ett fåtal domar från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar frågan om avdragsrätten för själva utbildningskostnaden. Däremot finns det en omfattande praxis när det gäller rätten till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med utbildning (t.ex. RÅ 1987 ref. 30, RÅ 1994 not. 55 och RÅ 2000 not. 87). Enligt denna praxis krävs det att den anställda under utbildningen har lön eller någon annan jämförlig skattepliktig ersättning (t.ex. från Trygghetsstiftelsen) för att hen ska få avdrag för sina merkostnader.

Den omständigheten att den anställda får behålla sina löneförmåner eller del av dessa under utbildningen innebär nämligen i sig en presumtion för att utbildningen är nödvändig för tjänsten. Skatteverket anser att motsvarande presumtion ska användas vid prövning av avdragsrätt för själva utbildningskostnaden. Detta innebär alltså att avdrag för kostnaden för själva utbildningen kan medges om den anställda får viss lön under utbildningen.

Hur stor lön krävs?

Av praxis framgår inte hur stor del av den ordinarie lönen som måste betalas för att presumtionen inte ska brytas. Därför går det inte att ange en exakt beloppsgräns eller procentsats av ordinarie lön.

Praxis från Högsta förvaltningsdomstolen visar dock att lönen måste motsvara ungefär en lägstalön eller ingångslön för motsvarande arbete för att avdrag ska medges.

Hänsyn måste alltid tas till omständigheterna i det enskilda fallet när man bedömer avdragsrätten. Men i normalfallet krävs det alltså en viss lön under utbildningstiden för att utbildningen ska anses nödvändig.

Vad menas med betald arbetstid?

Ett annat uttryck för bibehållna löneförmåner är att utbildningen sker på betald arbetstid. Med detta menas att den anställda behåller lönen eller del av den, trots att hen är ledig på deltid eller heltid för att studera.

En person som går en utbildning på fritiden vid sidan av sitt vanliga arbete uppfyller inte kraven på att utbildningen sker på betald arbetstid.

Vilka kostnader får man avdrag för?

Den anställda får avdrag för samtliga kostnader som hen har haft för utbildningen, t.ex. kurskostnad, resekostnader, ökade levnadskostnader och kostnader för kurslitteratur.

När den anställda gör studieresor kan kostnaderna bli höga och ofta finns det även inslag av rekreation. Eftersom det krävs att utbildningen ska vara till nytta för tjänsten måste SKV särskilt i dessa fall utreda att det finns ett samband mellan tjänsten och samtliga kostnader. Utredningen ska åtminstone innehålla uppgifter om

 • arrangören
 • reseprogrammet och om detta har följts
 • varför studierna behövs för att den anställda ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Bedömningar av olika utbildningar under pågående anställning

Nedan listas tre olika utbildningar som har bedömts av Högsta förvaltningsdomstolen respektive Skatteverket.

Exempel: vidareutbildning till sjuksköterska

Högsta förvaltningsdomstolen har medgett en undersköterska vid ett landstingssjukhus avdrag för kostnader i samband med utbildning till sjuksköterska. Under studietiden fick hon lön från arbetsgivaren. Lönen motsvarade grundlönen för sjukvårdsbiträden. Domstolen ansåg att utgifterna för utbildningen var avdragsgilla kostnader för fullgörande av tjänst trots den reducerade lönen och den omständigheten att utbildningen syftade till att få en högre kompetens (RÅ 2000 not. 87).

Exempel: vidareutbildning till legitimerad psykoterapeut

Den som under pågående anställning som psykiatriker, psykolog, socionom, kurator eller något annat omvårdnadsyrke, vidareutbildar sig till legitimerad psykoterapeut måste även genomgå egen psykoterapi. Detta ingår obligatoriskt i utbildningen. Skatteverket anser att den anställda kan medges avdrag för utgifter för sådan egen psykoterapi.

Detta gäller under förutsättning att utbildningen jämställs med att den anställda utför sitt arbete. Så anses vara fallet om arbetsgivaren betalar lön samt kurskostnader för den anställda under utbildningstiden.

Exempel: fortbildning för piloter

Skatteverket anser att anställda vid flygbolag har rätt till avdrag för utgifter för sådan fortbildning som är nödvändig för att flyga en viss flygplanstyp, s.k. typerating. En förutsättning för avdragsrätt är att utbildningen genomförs på betald arbetstid.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • RÅ 1987 ref. 30 [1]
 • RÅ 1994 not. 55 [1]
 • RÅ 2000 not. 87 [1] [2]

Ställningstaganden

 • Avdrag för egen psykoterapi som ingår obligatoriskt i utbildning under pågående anställning, m.m. [1]
 • Avdrag för fortbildningskostnader för flygpersonal [1]
 • Skattekonsekvenser vid utbildning under pågående anställning [1]