OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Sidan är ännu inte uppdaterad med ändringar som trätt i kraft 2023. Sidan kommer att uppdateras i samband med att ny lagstiftning träder i kraft den 13 februari.

Befrielse från skatt på bränsle kan åstadkommas på flera sätt. Ett av dessa sätt är genom återbetalning av skatten i efterhand.

Bestämmelser om återbetalning

Reglerna om återbetalning av och kompensation för skatt finns i 9 kap. LSE. Där regleras

 • återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats för de ändamål som är skattebefriade enligt 6 a kap. LSE
 • återbetalning av skatt på bränsle som förbrukats för vissa andra ändamål än de som anges i 6 a kap. LSE
 • kompensation för svavelskatt vid begränsning av svavelutsläpp
 • återbetalning av skatt på en oljeprodukt i vissa fall när den försetts med märkämne innan den förts in i Sverige.
 • återbetalning av skatt på bränsle med anledning av att bränslet flyttats till eller beskattats i ett annat EU-land
 • återbetalning av skatt på bränsle till vissa mottagare, t.ex. utländska beskickningar

När det gäller begränsning av svavelutsläpp används termen kompensation i stället för återbetalning, men innebörden är i praktiken densamma.

Vissa återbetalningar utgör statligt stöd

Vissa av de skattebefrielser på bränsleområdet som åstadkoms genom återbetalning utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför i vissa fall särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalning.

Förbrukning för skattebefriade ändamål enligt 6 a kap. LSE

Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE medger Skatteverket efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatten på bränslet (9 kap. 2 § första stycket LSE). Närmare information om dessa skattebefriade användningsändamål finns under Skattebefriade användningsändamål.

I vissa fall utgör skattebefrielse enligt 9 kap. 2 § LSE statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför bestämmelser i paragrafens andra stycke om att vissa särskilda villkor måste vara uppfyllda för att återbetalning ska kunna medges med stöd av 6 a kap. 1 § 8 eller 11 eller med stöd av 6 a kap. 2 a § eller 6 a kap. 2 c § LSE. Det rör sig dels om ett krav på att sökanden inte får vara ett företag utan rätt till statligt stöd, dels ett krav på att sökanden ska lämna vissa uppgifter.

Återbetalning med stöd av 6 a kap. 2 c § LSE (biogas och biogasol som förbrukas för uppvärmning) medges endast i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 § LSE (9 kap. 2 § tredje stycket LSE). Avdragsrätten enligt 7 kap. 3 § LSE gäller biogas och biogasol som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte är en stödmottagare. I princip rör det sig om avdragsrätt för försäljning till privatpersoner (prop. 2015/16:159 s. 76).

Genom tredje stycket i 9 kap. 2 § LSE klargörs det att återbetalning inte ska ske när det finns avdragsrätt för den som är skattskyldig även om den sistnämnde ännu inte utnyttjat avdragsrätten när någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare söker återbetalning. Genom bestämmelsen säkerställs att återbetalning till annan än skattskyldig inte följs av omprövning av skattskyldig för samma skattebelopp (prop. 2015/16:159 s. 78).

Rätten till återbetalning är generell om förutsättningar för skattebefrielse enligt 6 a kap. LSE finns. Även i de fall skatt har betalats till Tullverket kan återbetalning alltså ske om bränslet används för något av de ändamål som anges i 6 a kap. LSE. Den som är skattskyldig för bränslet är dock hänvisad till avdrag i sin punktskattedeklaration för att åstadkomma skattebefrielsen.

Den som är godkänd som skattebefriad förbrukare kan inte få återbetalning för bränsle som denne köpt inklusive skatt. Den skattebefriade förbrukaren måste istället se till att redan vid inköpet få skattebefrielsen direkt av leverantören.

Skatteverket anser att vid återbetalning enligt 9 kap. 2 § LSE av skatt på bränsle som förbrukats i fartyg, får bränslet anses vara förbrukat i fartyget redan när bränslet tillförts fartygets bränsletank för att förbrukas i fartyget. Detta gäller under förutsättning att bränslet faktiskt förbrukas i fartyget för det avsedda skattebefriade ändamålet (Skatteverkets ställningstagande Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg).

Förbrukning i fartyg och luftfartyg i vissa fall

Skatteverket medger efter ansökan återbetalning enligt 9 kap. 3 § LSE av energi-, koldioxid- och svavelskatt om någon har förbrukat vissa bränslen i luftfartyg, skepp och vissa båtar för annat än privat ändamål.

Skatteverket anser att vid återbetalning enligt 9 kap. 3 § LSE av skatt på bränsle som förbrukats i fartyg, får bränslet anses vara förbrukat i fartyget redan när bränslet tillförts fartygets bränsletank för att förbrukas i fartyget. Detta gäller under förutsättning att bränslet faktiskt förbrukas i fartyget för det avsedda skattebefriade ändamålet (Skatteverkets ställningstagande Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg).

Närmare information om skattebefriad förbrukning i skepp, båtar och luftfartyg finns under Skepp och båtar och Luftfartyg och luftfartygsmotorer i provbädd.

Förbrukning för framställning av värme eller kyla som levererats för vissa ändamål

Skatteverket medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som levererats för ändamål som ger skattebefrielse enligt 6 a kap. 1 § 1, 6 eller 10 LSE eller enligt 11 kap. 9 § första stycket 2, 3, 5 eller 6, 12 § eller 12 a § LSE (9 kap. 5 § första stycket LSE).

Återbetalningen utgör statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför bestämmelser i 9 kap. 8 § tredje stycket LSE om att vissa särskilda villkor måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalning enligt 9 kap. 5 § LSE.

Information om skattebefrielse för bränsle och el som används för att framställa värme eller kyla som levererats för dessa ändamål finns under Framställning av el, värme och kyla.

Kompensation för svavelskatt vid begränsning av svavelutsläpp

Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 § LSE medger Skatteverket efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet med 30 kr per kg som utsläppet har minskat (9 kap. 6 § LSE).

Det är här fråga om att någon ska ha begränsat utsläppet av svavel genom reningsåtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med förbrukning av det skattepliktiga bränslet.

Läs om begränsning av svavelutsläpp och om hur sådan begränsning ska beräknas.

Ansökningsförfarandet för återbetalning och kompensation enligt 9 kap. 2–6 §§ LSE

För återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2–6 §§ LSE gäller särskilda bestämmelser om bl.a. ansökningsperiod, senaste ansökningstidpunkt och lägsta belopp för ansökan.

Ansökan ska lämnas elektroniskt

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2–6 §§ LSE ska lämnas elektroniskt (9 kap. 7 § LSE). Skatteverket har utfärdat föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning (SKVFS 2017:1, vilka ändrats genom SKVFS 2018:1).

Ansökningsperiod

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2–6 §§ LSE ska omfatta en period om ett kalenderkvartal, utom i de fall enligt 9 kap. 2 § LSE som avser återbetalning som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § LSE, dvs. för bränsle som förbrukas för drift av vissa fartyg och vissa motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet (9 kap. 7 § första stycket LSE).

Ansökningsperiod för bränsle som förbrukas för drift av vissa fartyg och vissa motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet

Återbetalning enligt 9 kap. 2 § LSE som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § LSE, d.v.s. för bränsle som förbrukas för drift av vissa fartyg och vissa motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet ska omfatta en period om ett kalenderår.

Om sökanden beräknas förbruka bränsle i större omfattning får Skatteverket medge att ansökan görs per kvartal. Ett sådant medgivande får återkallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns (9 kap. 7 § första stycket LSE).

Vad som avses med större omfattning regleras i 15 § FSE. Där framgår att Skatteverket får medge att en sådan ansökan får göras per kalenderkvartal om årsförbrukningen för vilken återbetalning kan medges beräknas uppgå till minst 15 kubikmeter eldningsolja och diselbrännolja.

Senaste tidpunkt för ansökan

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2–6 §§ LSE ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive kalenderkvartalet (9 kap. 7 § andra stycket LSE).

Krav på undertecknad ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (9 kap. 12 § första stycket LSE). Eftersom ansökan ska lämnas elektroniskt sker undertecknandet elektroniskt.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (9 kap. 12 § andra stycket LSE).

Beloppsbegränsning

I 9 kap 8 § finns bestämmelser om olika beloppsbegränsningar avseende återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 5, 5 a och 6 §§ LSE.

Återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3 och 6 §§ LSE

Rätt till återbetalning eller kompensation föreligger endast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

 1. minst 1 000 kr i fall som avses i 9 kap. 2 § (utom i vissa fall) eller 6 § LSE
 2. minst 500 kr i fall som avses i 9 kap. 3 § LSE, d.v.s. förbrukning i fartyg och luftfartyg.

Hela beloppet återbetalas, d.v.s. från första kronan, när gränsen 1 000 kr respektive 500 kr uppnås.

Sådan återbetalning enligt 9 kap. 2 § LSE som görs med stöd av 6 a kap. 2 a § LSE, d.v.s. för bränsle som förbrukas för drift av vissa fartyg och vissa motordrivna fordon i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, får göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst 500 kr per kalenderår (9 kap. 8 § andra stycket LSE). Hela beloppet återbetalas, d.v.s. från första kronan, när gränsen 500 kr uppnås.

Återbetalning enligt 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE

Rätt till återbetalning enligt 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE föreligger endast för den del av den sammanlagda ersättningen som överstiger 2 000 kr per kalenderkvartal (9 kap. 8 § tredje stycket LSE).

Detta betyder att av det sammanlagda betalda skattebeloppet, för den el och det bränsle som förbrukats för samtliga de nedsättningsberättigande ändamålen under kalenderkvartalet, återbetalas endast den del av nedsättningen som överstiger detta tröskelvärde. De företag som har en förbrukning som är för låg för att nå över gränsen för när återbetalning medges får alltså inte nedsatt skatt och de företag som har en förbrukning som medför att gränsen passeras får rätt till återbetalning endast för den överskjutande delen av nedsättningen (jfr prop. 2017/18:1 s. 444).

Förbrukning för uppvärmningsändamål av viss märkt olja som förts in i Sverige

Återbetalning av skatt kan medges efter ansökan om en oljeprodukt har försetts med märkämne som avses i 2 kap. 9 a § LSE innan den har förts in till Sverige och oljeprodukten därefter har beskattats i Sverige enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE. Återbetalning medges endast om oljeprodukten har förbrukats i Sverige för uppvärmning eller för drift av stationära motorer (9 kap. 8 a § första stycket LSE).

Skatteverket medger återbetalning av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för produkten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE och det skattebelopp som gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE (9 kap. 8 a § första stycket LSE). Denna återbetalning aktualiseras sällan.

Det kan röra sig om fall då en oljeprodukt har frigjorts för konsumtion i ett annat EU-land och alltså beskattats där och som därefter förts in till Sverige under sådana förhållanden att skatt ska betalas här i landet, exempelvis genom privat införsel. För att olja ska beskattas enligt den lägre energiskattesatsen enligt 2 kap. 1 § 3 a LSE krävs förutom det EU-gemensamma märkämnet även att det nationella färgämnet tillsatts. Om oljan är märkt med det EU-gemensamma märkämnet, men inte det svenska färgämnet medför detta att oljan ska beskattas enligt den högre energiskattesatsen enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b LSE. I syfte att säkerställa att energiskatt tas ut efter den lägre nivån enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a LSE finns därför en möjlighet att ansöka om återbetalning av skillnaden mellan de högre och lägre energiskattebeloppen (jfr prop. 2006/07:123 s. 17).

Ansökningsperiod och senaste tidpunkt för ansökan

Ansökan om återbetalning ska omfatta ett kalenderkvartal och ska lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (9 kap. 8 a § andra stycket LSE).

Krav på undertecknad ansökan

En ansökan om återbetalning för viss märkt olja som förts in till Sverige för förbrukning för uppvärmningsändamål ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (9 kap. 12 § första stycket LSE).

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (9 kap. 12 § andra stycket LSE).

Bränsle som flyttats till ett annat EU-land

Huvudprincipen inom EU är att bränsle i de flesta fall endast ska beskattas i det land där det förbrukas. Det finns därför möjlighet att under vissa förutsättningar få tillbaka den svenska skatten om beskattade varor flyttas till ett annat EU-land under sådana förhållanden att skatt ska betalas där eller flyttningen sker för förbrukning för ett i det andra EU-landet skattebefriat ändamål (9 kap. 10 § LSE).

Bestämmelsen i 9 kap. 10 § LSE grundar sig på artiklarna 33.6 och 36.5 i punktskattedirektivet.

Distansförsäljning från Sverige

Vid distansförsäljning av bränsle från Sverige till ett annat EU-land föreligger under vissa förutsättningar rätt till återbetalning av den skatt som betalats för bränslet i Sverige (9 kap. 10 § LSE).

För att Skatteverket ska medge återbetalning vid distansförsäljning krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (9 kap. 10 a § första stycket LSE). Den sökande kan visa detta t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Skatteverket kan på sedvanligt sätt kontrollera att säljaren eller eventuellt tidigare leverantör redovisat och betalat in skatten.

Det krävs också att den sökande visar att bränslet har beskattats i mottagarlandet eller är avsett att användas där för ett skattebefriat ändamål (9 kap. 10 a § första stycket LSE). Detta kan den sökande visa t.ex. genom ett intyg från mottagarlandets myndighet om att skatten betalats där eller att användningsområdet är skattebefriat.

Ansökan om återbetalning vid distansförsäljning ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och lämnas in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång (9 kap. 10 a § andra stycket LSE).

Ansökan för ett visst kalenderkvartal ska omfatta alla leveranser som skett under kvartalet (prop. 94/95:54 s. 134, prop. 94/95:56 s. 101).

Bestämmelsen grundar sig på artikel 36.5 i punktskattedirektivet.

Övriga flyttningar av bränsle till ett annat EU-land

Även vid andra flyttningar till ett annat EU-land än vid distansförsäljning, d.v.s. då bränslet flyttas till näringsidkare, myndigheter, organisationer m.fl. i andra EU-länder, kan återbetalning under vissa förutsättningar ske av den skatt som har betalats för bränslet i Sverige (9 kap. 10 § LSE).

För att Skatteverket ska medge återbetalning i dessa fall krävs att den sökande visar att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige (9 kap. 10 b § första stycket LSE). Den sökande kan visa detta t.ex. med en faktura eller ett kvitto där det framgår att priset är inklusive skatt. Skatteverket kan på sedvanligt sätt kontrollera att säljaren eller eventuellt tidigare leverantör redovisat och betalat in skatten.

Skatteverket återbetalar skattebeloppet sedan sökanden visat att

 • skatt har betalats i mottagarlandet, eller
 • bränslet är avsett att användas i mottagarlandet för ett där skattebefriat ändamål (9 kap. 10 b § andra stycket LSE).

Bestämmelsen grundar sig på artikel 33.6 i punktskattedirektivet.

Ansökan om återbetalning ska lämnas till Skatteverket (9 kap. 10 b § första stycket LSE).

Det finns inte några bestämmelser om när ansökan om återbetalning senast ska lämnas till Skatteverket.

Krav på undertecknad ansökan

En ansökan om återbetalning vid flyttningar till ett annat EU-land ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (9 kap. 12 § första stycket LSE).

En ansökan om återbetalning som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (9 kap. 12 § andra stycket LSE).

Bränsle som inte når angiven destination eller mottagare

Om bränsle som flyttas enligt ett uppskovsförfarande inte når angiven destination eller beskattat bränsle inte når angiven mottagare, ska bränslet beskattas i Sverige under vissa förutsättningar (4 kap. 2, 2 a och 2 b §§ LSE).

Om sådan beskattning skett och den skattskyldige inom tre år efter det att flyttningen påbörjades visar att bränslet beskattats i ett annat EU-land, ska den skatt som betalats i Sverige återbetalas. Återbetalning ska dock endast ske om det andra EU-landets skatteanspråk är befogat (9 kap. 11 § LSE).

Återbetalningsbestämmelsen grundar sig på artiklarna 10.5 respektive 38.3 i punktskattedirektivet.

I prop. 2009/10:40 hänvisas i författningskommentaren till 9 kap. 11 § LSE till författningskommentaren till 29 § LTS i samma prop. I denna hänvisas till författningskommentaren till 29 § LTS i prop. 2000/01:118. Där uttalas följande avseende återbetalning av skatt när beskattning skett enligt 27 § LTS, vilken motsvarar 4 kap. 2 § LSE:

Det är dock långt ifrån säkert att medlemsländerna kommer att vara ense om var beskattning skall ske när varor, som transporteras under skatteuppskov, försvinner på grund av oegentligheter eller överträdelser.

Det kan dock mycket väl tänkas att beskattnings-myndigheten anser att det andra EG-landets tolkning av artikel 20 är felaktig och att det är Sverige som har beskattningsrätt. I sådana fall bör beskattningsmyndigheten inte vara skyldig att betala tillbaka den skatt som påförts med stöd av 27 § (prop. 2000/01:118 s. 123).

Hänvisningen i ovanstående citat till artikel 20 avser artikel 20 i det s.k. cirkulationsdirektivet, vilken motsvaras av artikel 10 i punktskattedirektivet.

Krav på undertecknad ansökan

En ansökan om återbetalning av skatt på bränsle som beskattats enligt 4 kap. 2, 2 a eller 2 b § LSE ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (9 kap. 12 § första stycket LSE).

En ansökan om återbetalning som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (9 kap. 12 § andra stycket LSE).

Bränsle som förvärvats av utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av:

 • utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (9 kap. 1 § första stycket 1 LSE). Exempel på sådana organisationer är European Space Agency (ESA), World Maritime University (WMU), FN-organet UNHCR, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) och EU-kommissionens representation i Sverige.
 • medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige (9 kap. 1 § första stycket 2 LSE).
 • EU-länders ombud vid en internationell organisation med säte i Sverige samt personal hos en sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med ett annat land eller med en mellanfolklig organisation om detta (9 kap. 1 § andra stycket LSE). Sverige har bland annat en sådan överenskommelse med FN-organet UNHCR.

Nytt: 2022-06-08

Från och med den 1 juli 2022 utökas 9 kap. 1 § första stycket LSE till att även omfatta återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förvärvats av väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land, om dessa styrkor deltar i en försvarsinsats för att genomföra en unionsverksamhet inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Varorna ska vara för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som följer med styrkorna eller för mässar och marketenterier (jfr 9 kap. 1 § första stycket 3 LSE samt prop. 2021/22:61 s. 451 jämför med s. 450).

Den som inte omfattas av återbetalningsrätten i 9 kap. 1 § LSE, men som ändå har rätt att förvärva bränsle utan skatt till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EU-bestämmelser, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten (64 kap. 6 § SFL).

Ansökan

Vid återbetalning av skatt enligt 9 kap. 1 § LSE eller 64 kap. 6 § SFL, d.v.s. vid återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige, gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. I 2 § i denna förordning finns bestämmelser om ansökan om sådan återbetalning. Nedan redogörs för dessa bestämmelser.

Ansökan ska göras skriftligen av chefen för beskickningen eller konsulatet eller av den som i Sverige får företräda den internationella organisationen eller av den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska ges in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även ges in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska ges in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Med ansökan ska en faktura bifogas. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan lämnades in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska innehålla uppgift om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet, priset, i förekommande fall varans volym eller vikt och, om inköpet avser bensin eller motorbrännolja, fordonets registreringsnummer.

Skatteverket har tagit fram blanketter som kan användas vid ansökan om återbetalning, SKV 5648 och SKV 5650.

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

 • RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG [1] [2] [3] [4]
 • Rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor [1]

Föreskrifter

 • Skatteverkets föreskrifter om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall [1]
 • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2017:1) om elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall; [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Budgetproposition för 2018. Förslag till statens budget 2018, finansplan och skattefrågor [1]
 • Proposition 1994/95:54 Ny lag om skatt på energi m.m. [1]
 • Proposition 1994/95:56 Nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2000/01:118 Inköp av bränsle och alkohol utan punktskatt, m.m. [1]
 • Proposition 2015/16:159 Vissa stadsstödskrav på bränsleskatteområdet [1] [2]
 • Proposition 2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]

Ställningstaganden

 • Förbrukning av energi-, koldioxid- och svavelskattebefriat bränsle i fartyg [1] [2]