OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Pension enligt svensk socialförsäkringslag är socialförsäkringspension. Svensk socialförsäkringspension är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Pension som betalas från utlandet enligt ett annat lands socialförsäkringslagstiftning är utländsk socialförsäkringspension. Utländsk socialförsäkringspension som motsvarar svensk socialförsäkringspension är skattepliktig i inkomstslaget tjänst. Även om utländsk socialförsäkringspension inte motsvarar svensk pension kan annan grund finnas för beskattning.

Vad är socialförsäkringspension?

Vad som avses med pension framgår av 10 kap. 5 § IL. Pension som har sin grund i en socialförsäkringslagstiftning kallas socialförsäkringspension. Den punkt i 10 kap. 5 § IL som har sin grund i socialförsäkringslagstiftning är:

  • Allmän ålderspension, efterlevandepension, premiepension till efterlevande och inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken samt motsvarande utländska ersättningar (10 kap. 5 § första stycket 1 IL).

Av 11 kap. 1 § IL framgår att pension och andra inkomster på grund av tjänst ska tas upp som intäkt. Tidpunkten för beskattning i inkomstlaget tjänst är när inkomsten kan disponeras av den skattskyldiga eller på annat sätt kommer den skattskyldiga till del (10 kap. 8 § IL).

En utbetalning av socialförsäkringspension kan också omfattas av ett skatteavtal vilket kan begränsa den svenska beskattningsrätten. Läs mer under avsnitten om artikel 18 i OECD:s modellavtal och artikel 18 i det nordiska skatteavtalet.

Socialförsäkringspension från Sverige

Pension enligt svensk socialförsäkringslagstiftning är allmän ålderpension, efterlevandepension, premiepension till efterlevande och inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Läs mer om efterlevandepension i form av barnpension och särskild efterlevandepension nedan.

Barnpension

Barnpension är en form av efterlevandepension. Barnpension enligt 78 kap. SFB är skattepliktig bara till den del som pensionen för varje månad överstiger en tolftedel av 40 procent av prisbasbeloppet. Om barnet har pension efter båda föräldrarna blir den skattefria nivån per månad i stället en tolftedel av 80 procent av prisbasbeloppet.

Efterlevandelivränta kan även betalas ut. Om detta skett är denna livränta skattefri till den del den enligt 85 kap. 3, 5 och 6 §§ SFB gjort att efterlevandestöd och barnpension som inte är skattepliktig, har minskats (11 kap. 40 § IL).

Särskild efterlevandepension

Särskild efterlevandepension enligt 7 kap. 48–54 §§ lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken anses som pension vid tillämpning av 10 kap. 5 § första stycket IL (punkt 3 övergångsbestämmelserna till SFS 2010:1277).

Socialförsäkringspension från utlandet

Socialförsäkring används ofta som en samlingsbeteckning på en rad olika sociala trygghetssystem där ett lands allmänna pensionssystem oftast är en del. Utländska socialförsäkringsersättningar är skattepliktiga om de motsvarar de svenska ersättningarna allmän pension, efterlevandepension, premiepension till efterlevande och inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken (10 kap. 5 § första stycket 1 IL).

Kännetecknande för att en utländsk pension är en socialförsäkringspension, är att den betalas enligt författningar som reglerar

•tillhörigheten

•ersättningsvillkoren

•administrationen

•finansieringen.

Tillhörigheten är för det mesta obligatorisk utifrån att man är socialförsäkrad i det aktuella landet och finansieringen av en socialförsäkringspension sker med skatter, socialavgifter eller en kombination av båda.

Socialförsäkringspension kan betalas ut på olika grunder, antingen för att personen tidigare arbetat i landet i fråga (exempelvis inkomstgrundad ålderspension som är en del av ålderspension enligt socialförsäkringsbalken) eller på grund av tidigare bosättning där.

Skatteverket anser att det är utbetalningslandets bedömning som ska gälla när det gäller den skatterättsliga klassificeringen av en utländsk pension som betalats ut enligt ett lands lagstiftning. Detta innebär att pension som betalas från utlandet enligt ett lands lagstiftning om socialförsäkring ska klassificeras som en socialförsäkringspension vid inkomstbeskattningen och att pension som betalas från utlandet enligt ett lands lagstiftning om tjänstepension ska klassificeras som en tjänstepension vid inkomstbeskattningen. Denna bedömning gäller oavsett om pension betalas ut från ett land inom EU/EES-området eller från ett land utanför detta område. Se Skatteverkets ställningstagande Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkringspension eller tjänstepension.

Läs mer om Skatteverkets syn angående finsk folkpension respektive finsk arbetspension.

När det har konstaterats att det är en utländsk socialförsäkringspension ska det avgöras om det finns en beskattningsbestämmelse i inkomstskattelagen.

Ålders- och efterlevandepension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning

Utländska socialförsäkringspensioner som motsvarar allmän ålderspension, efterlevandepension, premiepension till efterlevande och inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken är pension (10 kap. 5§ första stycket i IL). Pension beskattas i inkomstslaget tjänst (11 kap. 1§ IL).

En utländsk socialförsäkringspension på grund av t.ex. sjukdom kan inte anses motsvara allmän ålderspension, efterlevandepension, premiepension till efterlevande och inkomstpensionstillägg enligt socialförsäkringsbalken. Läs vidare nedan om barnpension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning och andra utländska socialförsäkringspensioner.

Barnpension enligt utländsk socialförsäkringslagstiftning

Utländska ersättningar som motsvarar svensk barnpension omfattas av samma regler som svensk barnpension. Om både svensk barnpension och en eller flera utländska motsvarigheter betalas ut, eller om utbetalningarna endast gäller flera utländska motsvarigheter, så läggs dessa ersättningar ihop som ett sammanlagt belopp.

Den skattepliktiga delen av det sammalagda beloppet beräknas på samma sätt som om enbart svensk barnpension betalas ut (11 kap. 40 § IL).

Andra utländska socialförsäkringspensioner

Även om den utländska ersättningen inte motsvarar de svenska ersättningarna allmän ålderspension, efterlevandepension, premiepension till efterlevande och inkomstpensionstillägg kan det ändå finnas en grund för beskattning i Sverige i den mån ersättningen utgår periodiskt. Ersättningen beskattas då i inkomstslaget tjänst med stöd av 10 kap. 2 § 2 IL. Detta eftersom rätt till livränta, periodiska understöd eller liknande periodiska inkomster som inte är en ersättning för avyttrade tillgångar ska behandlas som tjänst. Till inkomstslaget tjänst räknas inkomster och utgifter p.g.a. tjänst till den del de inte ska räknas till inkomstslaget näringsverksamhet eller kapital. Av 11 kap. 1 § IL framgår att alla löner, arvoden, kostnadsersättningar, pensioner, förmåner och alla andra inkomster som erhålls på grund av tjänst ska tas upp som intäkt av tjänst om inte annat anges i detta kapitel eller i 8 kap IL.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Bedömning av en utländsk pension som socialförsäkrings­pension eller tjänstepension [1]
  • Beskattning av finsk arbetspension [1]
  • Beskattning av finsk folkpension [1]