OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

En kontrolluppgift ska lämnas vid en avskattningssituation rörande en pensionsförsäkring eller ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med en pensionsförsäkring.

Pensionsförsäkring och avtal om tjänstepension

En kontrolluppgift ska lämnas när en pensionsförsäkring ska avskattas eller om det finns en risk för att försäkringen ska avskattas (22 kap. 10 § SFL).

En kontrolluppgift ska också lämnas för en avskattning eller vid en risk för en avskattning av ett avtal om tjänstepension med ett utländskt tjänstepensionsinstitut om avtalet är jämförbart med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

Vem ska lämna kontrolluppgiften?

En kontrolluppgift om avskattning ska lämnas av försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet (22 kap. 10 § andra stycket och 11 § SFL).

För vem ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska lämnas för en obegränsat skattskyldig fysisk person eller ett dödsbo (22 kap. 10 § andra stycket och 22 kap. 11 § SFL).

Begränsat skattskyldig

En sådan kontrolluppgift ska också lämnas för en fysisk person som är begränsat skattskyldig (23 kap. 2 § SFL).

Vilka uppgifter ska kontrolluppgiften innehålla?

Kontrolluppgiften ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för

Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om

Med det kapital som hänför sig till försäkringen avses både försäkringens tekniska återköpsvärde och den del av försäkringsgivarens överskott som skäligen kan anses höra till försäkringen (prop. 2007/08:55 s. 107).

Motsvarande information ska även lämnas i en kontrolluppgift av ett utländskt tjänstepensionsinstitut om sådana avtal som är jämförbara med en pensionsförsäkring (22 kap. 11 § SFL).

En kontrolluppgift ska lämnas på fastställt formulär (38 kap. 1 § 1 SFL). En kontrolluppgift om underlag för avskattning ska lämnas på blankett 2230 (svensk eller engelsk version).

Utländskt skatteregistreringsnummer

Om kontrolluppgiften gäller en begränsat skattskyldig fysisk person ska den innehålla uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande. Kontrolluppgiften ska också innehålla en uppgift om medborgarskap (5 kap. 11 b § andra stycket SFF).

En uppgift om ett utländskt skatteregistreringsnummer eller motsvarande ska också lämnas om personen som kontrolluppgiften avser är obegränsat skattskyldig och har hemvist i någon annan stat eller jurisdiktion än Sverige (5 kap. 11 b § första stycket SFF).

Läs mer om ett utländskt skatteregistreringsnummer.

När ska kontrolluppgiften lämnas?

Kontrolluppgiften ska ha kommit in till Skatteverket senast 30 dagar efter att den händelse inträffat som medförde avskattningen eller risk för avskattningen av pensionsförsäkringen eller avtalet om tjänstepension (24 kap. 2 § SFL).

Försäkringsgivaren eller det utländska tjänstepensionsinstitutet ska också informera den person som kontrolluppgiften avser om de uppgifter som lämnats i kontrolluppgiften senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som kontrolluppgiften gäller (34 kap. 3 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2007/08:55 Nya skatteregler för pensionsförsäkring, m.m. [1]

Övrigt

  • Blankett 2230 [1]