OBS: Detta är utgåva 2023.1. Sidan är avslutad 2023.

Vid internationell varuhandel aktualiseras bl.a. bestämmelser om omsättningsland, unionsinterna förvärv och undantag från skatteplikt vid EU-handel. I ett enskilt fall kan det därför vara lämpligt att gå systematiskt tillväga för att komma fram till rätt beskattningsresultat.

Söker du information om beskattning vid import eller export?

Vad menas med beskattningsland?

Med beskattningsland menas det land som är behörigt att beskatta en viss varutransaktion. Om Sverige är beskattningsland ska alltså svensk mervärdesskatt tas ut om övriga förutsättningar för skattskyldighet är uppfyllda.

Beskattningsland och omsättningsland

Mervärdesskattedirektivets bestämmelser innebär att en omsättning av en vara som huvudregel ska beskattas i det EU-land där omsättningen har ägt rum. Beskattningslandet är alltså enligt huvudregeln detsamma som omsättningslandet.

Det finns dock undantag från huvudregeln vid handel med varor som transporteras mellan EU-länder. Under vissa förutsättningar undantas omsättningen av varan från skatteplikt i omsättningslandet och beskattas i stället som ett så kallat unionsinternt förvärv i det land där köparen är registrerad till mervärdesskatt eller i varans destinationsland (beskattningslandet).

För dessa transaktioner är alltså omsättningslandet ett EU-land och beskattningslandet ett annat EU-land.

Läs mer om denna vanliga form av varuhandel inom EU

Destinations- och ursprungsprincipen m.m.

Bestämmelserna om beskattningsland vid varuhandel är många men bygger i huvudsak på två principer, destinationsprincipen (beskattning av varor i det land där transporten av varorna avslutas) och ursprungsprincipen (beskattning i det land från vilket varan transporteras eller hämtas).

Vid en omsättning av varor som transporteras från ett EU-land till en plats utanför EU (export) gäller den så kallade destinationsprincipen. Det innebär att omsättningen inte beskattas i det land inom EU från vilket varorna transporteras. Däremot kan importen av varorna komma att beskattas i destinationslandet utanför EU.

Bestämmelserna om beskattningsland vid handel mellan EU-länder bygger i stor utsträckning också på destinationsprincipen, alltså beskattning i det land där transporten av varorna avslutas. Någon importbeskattning sker dock inte. I stället beskattas antingen omsättningen eller ett unionsinternt förvärv i destinationslandet.

I vissa fall sker dock beskattning enligt ursprungsprincipen vid handel mellan EU-länder, d.v.s. beskattning sker i det land från vilket varan transporteras eller hämtas. Det gäller bland annat för varor som förs hem av resenärer och i vissa fall även när det är fråga om varuförsändelser under vissa tröskelvärden till privatpersoner och andra icke skattskyldiga.

Vid beskattning av unionsinterna förvärv enligt den så kallade reservregeln sker beskattningen i det land inom EU där köparen är registrerad för mervärdesskatt.

Metod att läsa bestämmelserna i ML

För att bedöma om Sverige är beskattningsland vid internationell varuhandel behöver du förstå sambandet mellan bestämmelser i 5 kap. ML om omsättningsland, 2 a kap. ML om unionsinterna förvärv och bestämmelserna i 3 kap. ML om undantag från skatteplikt vid EU-handel, samt vissa särskilda bestämmelser som rör vinstmarginalbeskattade varor och särskilda lager. I ett enskilt fall kan det därför vara lämpligt att gå systematiskt tillväga för att komma fram till rätt beskattningsresultat.

För att bedömningen ska bli rätt är det också nödvändigt att känna till territoriella avgränsningar, d.v.s. definitionen av EU och EU-land m.m. (1 kap. 10 a-c §§ ML).

Observera att beskattning på grund av import inte berörs här. Läs mer om beskattning av import.

Börja med att identifiera parterna och varans väg

Inledningsvis behöver man identifiera vem som är säljare och köpare och om det sker en gränsöverskridande transport i det aktuella transaktionsledet.

I 6 kap. 7, 9 och 10 §§ ML finns särskilda bestämmelser som innebär att den som på olika sätt förmedlar en varuförsäljning blir part i varutransaktionen och ska anses själv ha köpt varan och sålt den vidare.

Om varan säljs i flera led och transporteras från den första parten i kedjan till den sista, behöver man också avgöra till vilket försäljningsled transporten ska hänföras. För vissa situationer är detta särskilt reglerat i 5 kap. 2 e och 2 g §§ ML.

Är omsättningen gjord i Sverige?

Gå vidare med att bedöma omsättningsland. Är varan omsatt inom landet eller utomlands enligt 5 kap. 1–3 a och 20-21 §§ ML?

Om omsättningen är gjord inom landet – undantag från skatteplikt?

Om omsättningen har skett i Sverige enligt 5 kap. ML kan det därefter vara lämpligt att undersöka om något undantag i 3 kap. ML är tillämpligt, t.ex. de undantag som avser omsättning av varor som transporteras till andra EU-länder (3 kap. 30 a-31 a §§ ML) eller andra undantag som exempelvis 3 kap. 21 § ML för fartyg och luftfartyg samt delar och tillbehör till dessa. Är omsättningen undantagen från skatteplikt sker inte någon beskattning i Sverige.

Om det är en skattepliktig omsättning inom landet – vem är skattskyldig?

Om det är en skattepliktig omsättning av varor inom landet ska mervärdesskatt betalas (förutsatt att omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap - 1 kap. 1 § första stycket 1 ML). Då får du undersöka vem som är skattskyldig, säljaren eller köparen.

Om omsättningen är gjord utomlands – unionsinternt förvärv?

Om omsättningen har skett utomlands enligt 5 kap. ML sker inte någon beskattning i Sverige på grund av omsättningen. Om varan transporteras från ett annat EU-land till Sverige eller mellan EU-länder kan det vara fråga om ett unionsinternt förvärv enligt bestämmelserna i 2 a kap. ML. Är det inte ett unionsinternt förvärv sker inte någon beskattning i Sverige på grund av omsättning eller förvärv.

Om det är ett unionsinternt förvärv – undantag från skatteplikt?

Om det är ett unionsinternt förvärv enligt 2 a kap. ML bör du undersöka om något undantag från skatteplikt i 3 kap. ML är tillämpligt t.ex. något av de särskilda undantagen som endast avser unionsinterna förvärv i 3 kap. 30 b, 30 d och 30 f §§ ML, eller andra undantag som exempelvis 3 kap. 21 och 21 a §§ ML för fartyg och luftfartyg samt delar och tillbehör till dessa.

Är det ett unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt sker inte någon beskattning i Sverige på grund av förvärvet.

Om det är ett unionsinternt förvärv som är skattepliktigt

Är det unionsinterna förvärvet inte undantaget från skatteplikt föreligger skattskyldighet (1 kap. 1 § första stycket 2 ML) för förvärvaren (1 kap. 2 § första stycket 5 ML).

Omsättningen är i ett sådant fall gjord utomlands (i ett annat EU-land), men beskattning sker i Sverige på grund av det unionsinterna förvärvet. Annorlunda uttryckt så är omsättningslandet ett annat EU-land men beskattningslandet är Sverige.

Särskilda regler för avropslager

Med avropslager avses lager i ett annat EU-land dit en beskattningsbar person överför varor till en i förväg känd köpare. Säjarens överföring ska då under vissa förutsättningar inte ses som en omsättning utan det är i stället först när varorna överlåts till köparen som en omsättning och ett unionsinternt förvärv uppstår. Läs mera om avropslager på sidan Avropslager.

Särskilda regler för vinstmarginalbeskattade varor

För vinstmarginalbeskattade varor finns särskilda bestämmelser i 9 a kap. ML som du måste ta hänsyn till och alltså läsa tillsammans med bestämmelserna i 5, 2 a och 3 kap. ML vid bedömningen av beskattningsland, se sidan Handel inom EU.

Särskilda regler för varor i skatteupplag och i lager

I 9 c kap. ML finns bestämmelser om undantag från skatteplikt för transaktioner som avser varor i skatteupplag och lager (tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager). Bestämmelserna kan bland annat gälla vid omsättningar inom landet, unionsinterna förvärv och när varor tas ut ur sådana lager.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar