OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Den rättsliga grunden för informationsutbyte finns i särskilda EU-förordningar, EU-direktiv, konventioner och bilaterala mellanstatliga avtal. Begreppet rättsakter används ofta som gemensam beteckning för sådana rättsliga instrument. Vilken rättsakt som är tillämplig i ett enskilt fall beror på vilket land utbytet ska ske med och vilken skatt eller avgift det är fråga om. Ofta är flera rättsakter tillämpliga och det blir då nödvändigt att välja vilken som ska åberopas. Skatteverket har utfärdat ett ställningstagande om val av rättsakt vid informationsutbyte på begäran.