OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

För att stärka den personliga integriteten innehåller EU:s dataskyddsförordning särskilda rättigheter för registrerade personer. Om en enskild vänder sig till Skatteverket och begär att verket ska vidta åtgärder mot bakgrund av de rättigheterna ska en sådan begäran handläggas och ärendet avslutas med att Skatteverket fattar ett beslut.

Beslutet ska som huvudregel vara skriftligt

När en registrerad person begär att Skatteverket ska vidta åtgärder med hänvisning till registrerades personers rättigheter i EU:s dataskyddsförordning ska Skatteverket avsluta handläggningen av ett sådant ärende genom att fatta ett beslut. Beslutet ska som huvudregel vara skriftligt. Kraven på vad ett beslut ska innehålla och hur det ska utformas framgår av 31–32 §§ FL. Att den enskilda ska underrättas om beslutet om det inte är uppenbart obehövligt framgår av 33 § FL.

Ett beslut ska fattas senast en månad efter att en begäran kommit in till Skatteverket (artikel 12.4 i EU:s dataskyddsförordning). Handläggningstiden kan förlängas om Skatteverket har en godtagbar anledning till förlängningen (artikel 12.3 i EU:s dataskyddsförordning). Se Att handlägga en begäran enligt EU:s dataskyddsförordning.

Om Skatteverket avslår en begäran

Om Skatteverket avslår en begäran från en registrerad person, d.v.s. att Skatteverket inte gör som den registrerade personen begär helt eller delvis, ska beslutet innehålla information om att den registrerade personen får överklaga beslutet (33 § andra stycket FL) och hur ett överklagande görs (43 § FL). Informationen ska även innehålla de krav som ställs på överklagandets form och innehåll. Den registrerade ska också informeras om möjligheten att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (artikel 12.4 i EU:s dataskyddsförordning). Rätten att lämna in klagomål är oberoende av rätten att överklaga beslutet. Den registrerade kan välja att utnyttja båda rättigheterna samtidigt.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) [1] [2] [3]

Lagar & förordningar