OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt LAS och tidigare LAS samt beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LAS eller tidigare LAS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i LAS eller tidigare LAS (13 kap. 2 § LAS respektive 34 § och 34 a § tidigare LAS). Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt någon av bestämmelserna i 12 kap. 2–7 §§ LAS respektive 28 §, 29 § eller 30 § tidigare LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar vid handläggning av ärenden om beskattning vid oegentligheter (13 kap. 5–9 §§ LAS respektive 34 a § andra och tredje stycket tidigare LAS).

Övriga beslut som Skatteverket fattar enligt LAS, tidigare LAS eller förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LAS och FIOSP?

En ny lag (2022:156) om alkoholskatt (LAS) har genomfört rådets direktiv (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler om punktskatt. Den 1 januari 2023 trädde nya regler om registrering som registrerad distansförsäljare, tillfälligt registrerad distansförsäljare, certifierad mottagare, tillfälligt certifierad mottagare, certifierad avsändare och tillfälligt certifierad avsändare samt överklagandebestämmelsen, som hör till dem, i kraft. Övriga bestämmelser i LAS träder ikraft den 13 februari 2023 och samtidigt upphävs tidigare LAS. Den upphävda lagen gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. I punktlistorna nedan anges endast beslut enligt LAS och FIOSP. För information om beslut fattade med stöd av tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåva.

De beslut som fattas med stöd av LAS eller FIOSP är följande:

Förfarande vid oegentligheter

Skatt kan behöva betalas i Sverige när varor avviker från en uppskovsflyttning genom en oegentlighet (9 kap. 25–26 §§ LAS), när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte når angiven mottagare (9 kap. 27 § LAS), eller när beskattade varor som flyttas till eller via Sverige inte omfattas av elektroniskt förenklat administrativt dokument (9 kap. 28 § LAS). Liknande reglering finns i tidigare LAS avseende tiden fram till den 13 februari 2023. För information om regleringen enligt tidigare LAS hänvisas till tidigare årsutgåva.

Skatteverket fattar beslut om skatt vid oegentligheter enligt 9 kap. 25–28 §§ LAS och beslut om ansvar för betalning enligt 9 kap. 30 § LAS (13 kap. 4 § första stycket LAS).

Om skatten enligt någon av bestämmelserna i 9 kap. 25–28 §§ LAS inte kan beräknas tillförlitligt, ska skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet, s.k. skönsbeskattning (13 kap. 4 § andra stycket LAS).

Skatteverket har möjlighet att besluta om ansvar för delägare i handelsbolag för det belopp som har bestämts i ett beslut om skatt vid oegentligheter eller beslut om ansvar för betalning vilket riktats mot handelsbolaget. Skatteverket har även möjlighet att ansöka om företrädaransvar för företrädare för en juridisk person som beslut om skatt eller beslut om ansvar för skatt avser. Bestämmelserna i 59 kap. 11, 13, 15–21, 26 och 27 §§ SFL gäller i tillämpliga delar för det belopp som omfattas av beslutet (13 kap. 5 § LAS).

Skatteverket har befogenhet att meddela ett föreläggande till eller besluta om revision av någon annan, d.v.s. tredje man, för att hämta uppgifter av betydelse för beslut om skatt enligt 9 kap. 25, 26, 27 eller 28 § LAS eller beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LAS av någon annan än den som föreläggs eller revideras. Bestämmelserna i 37 kap. 9 § SFL, 37 kap. 10 § SFL och 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar (13 kap. 6 § andra stycket respektive 13 kap. 7 § andra och tredje stycket LAS). Läs mer om vad som gäller vid tredjemansföreläggande och revision.

Vissa utpekade bestämmelser i SFL gäller i tillämpliga delar i ärenden om oegentlighetsbeskattning (13 kap. 8 § första stycket LAS). Bland annat tillämpas följande bestämmelser i SFL

Särskilt om utökade möjligheter vid förfarandet vid oegentligheter fr o m 13 februari

Fr.o.m. den 13 februari 2023 utökas Skatteverkets möjligheter att inhämta uppgifter som är av betydelse för beslut om oegentlighetsbeskattning genom förelägganden och revision jämfört med vad som gällde enligt tidigare LAS.

Skatteverket får enligt 13 kap. 6 § första stycket LAS förelägga

  • den som är eller kan antas vara skattskyldig på grund av oegentlighet att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om skatt
  • den som omfattas eller kan antas omfattas av 9 kap. 25, 27 eller 28 § LAS att lämna uppgift som är av betydelse för beslut om ansvar enligt 9 kap. 30 § LAS.

Skatteverket får enligt 13 kap. 7 § första stycket LAS besluta om revision för att kontrollera

  • skattskyldighet enligt bestämmelserna om oegentlighetsbeskattning
  • om det finns förutsättningar för att besluta om ansvar för betalning.

Bestämmelserna i 41 kap. 3–14 §§ SFL gäller i tillämpliga delar vid revision (13 kap. 7 § tredje stycket LAS).

De nya möjligheterna att förelägga och besluta om revision tillämpas på förhållandena som hänför sig till tiden efter ikraftträdandet, dvs. från och med den 13 februari 2023 (p. 1, 2 och 6 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till LAS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar