OBS: Detta är utgåva 2023.13. Sidan är avslutad 2023.

En delägare i en samfällighet för vattenreglering, väghållning eller liknande ändamål får dra av sin andel av samfällighetens ingående skatt. Avdragsrätten förutsätter dock att delägaren är skattskyldig och att fastigheten ifråga används i en verksamhet som medför skattskyldighet, t.ex. jord- och skogsbruk. Avdraget får göras för den del av samfällighetens ingående skatt som motsvarar fastighetens andel av samfällighetens förvärv (8 kap. 4 § första stycket 2 ML). Detta gäller bara om det finns någon avdragsrätt för fastighetens användning i verksamheten. Avdrag för ingående skatt får inte göras till den del fastigheten är en stadigvarande bostad. I övrigt gäller allmänna regler för avdragsrätt.

Skatteverket anser att en grundförutsättning för Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening är att föreningen inte är skattskyldig för sina tillhandahållanden till delägarna (medlemmarna) och av den anledningen inte heller har avdragsrätt för ingående skatt på föreningens förvärv.

Samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning är normalt skattskyldiga (Skatteverkets ställningstagande Samfällighetersföreningars tillhandahållanden till medlemmar).

Som en konsekvens av ovannämnda bedömning minskar tillämpningsområdet för bestämmelsen i 8 kap. 4 § första stycket 2 ML. En skattskyldig samfällighetsförening har avdragsrätt, enligt huvudregeln i 8 kap. 3 § ML, för ingående skatt på sina förvärv som avser tillhandahållanden till medlemmarna. Detta innebär att delägarna i en samfällighet som förvaltas av en sådan skattskyldig förening inte kan åberopa bestämmelsen i 8 kap. 4 § första stycket 2 ML för avdragsrätt hänförlig till föreningens förvärv. Däremot kan delägarna ha avdragsrätt enligt 8 kap. 3 § ML för den mervärdesskatt på tillhandahållandet som sker från samfällighetsföreningen.

Om samfällighetsföreningens verksamhet däremot inte medför skattskyldighet har föreningen ingen avdragsrätt för ingående skatt på de förvärv som den gör. Avdragsrätt för dessa förvärv kan då istället finnas för delägarna i samfälligheten om övriga villkor är uppfyllda. Ett exempel på en sådan situation kan vara om samfällighetsföreningen omfattas av reglerna om skattebefrielse för företag med liten omsättning. Ett annat exempel kan vara om samfällighetsföreningen inte tar betalt av delägarna, dvs. det sker inget tillhandahållande till delägarna mot ersättning. En sådan förvaltningsverksamhet får ses som en icke-ekonomisk verksamhet och därmed finns ingen avdragsrätt för samfällighetsföreningen.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Avdragsrätt för en delägare i en samfällighet som förvaltas av en samfällighetsförening; mervärdesskatt [1]
  • Samfällighetsföreningars tillhandahållanden till medlemmar, mervärdesskatt [1]