OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

En beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land ska ansöka om återbetalning av ingående skatt hos Skatteverket på en särskild blankett. Det ställs vissa krav på vad en sådan ansökan ska innehålla och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda.

Bestämmelser om återbetalning

EU:s bestämmelser om återbetalning av ingående skatt till beskattningsbara personer finns i artiklarna 170 och 171 i mervärdesskatte­direktivet. Bestämmelser som avser återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom unionen finns även i trettonde direktivet (86/560/EEG).

Utländska importörer som inte är registrerade för mervärdesskatt kan återfå ingående skatt i samband med import.

Bestämmelser om återbetalning av ingående skatt till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU finns huvudsakligen i 14 kap. ML.

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i 14 kap. ML tillämpas inte på återbetalningsperioder som påbörjats före ikraftträdandet av ML. När det gäller återbetalningsperioder som påbörjats före ikraftträdandet av ML tillämpas bestämmelserna i 10 och 19 kap. GML (prop. 2022/23:46 s. 332).

Bestämmelsernas principiella uppbyggnad

En beskattningsbar person som inte är etablerad i något EU-land kan omfattas av bestämmelserna om avdragsrätt i 13 kap. 6–11  §§ ML. För att det inte ska kunna finnas både en rätt till avdrag och en rätt till återbetalning så finns en bestämmelse i 13 kap. 12 § ML som anger att beskattningsbara personer som omfattas av bestämmelserna om återbetalning av ingående skatt i 14 kap. 36–37 §§ ML inte har rätt till avdrag för ingående skatt. Det innebär att man först får undersöka om personen har återbetalningsrätt.

Bestämmelserna i 14 kap. ML om återbetalning är uppbyggda på så sätt att

  • 33–35 §§ anger vem som kan ansöka om återbetalning. Av dessa bestämmelser framgår alltså under vilka förutsättningar en beskattningsbar person kan anses omfattas av rätten till återbetalning. Om personen inte uppfyller de villkor som framgår så finns ingen rätt till återbetalning. Det innebär dock att det istället kan finnas en rätt till avdrag enligt 13 kap ML.
  • 36–38 §§ anger återbetalningsrättens omfattning. Det är endast under förutsättning att villkoren i 33–35 §§ är uppfyllda som det kan finnas en rätt till återbetalning. Bestämmelser i 36–38 §§ anger under vilka förutsättningar återbetalningsrätt finns.
  • 40 § anger på vilket sätt en ansökan om återbetalning ska ske. Normalt sker ansökan genom fastställt formulär. Om den beskattningsbara personen redan är registrerad för mervärdesskatt här i landet ska dock ansökan ske i en skattedeklaration.

Beskattningsbar person etablerad i ett land utanför EU

En beskattningsbar person får inte under ansökningsperioden ha ett säte eller ett fast etableringsställe inom EU från vilket affärstransaktioner genomförts. Om ett sådant säte eller ett fast etableringsställe saknas får den beskattningsbara personen inte ha varit bosatt eller stadigvarande vistats inom EU under återbetalningsperioden (14 kap. 33 § ML). Motsvarande EU bestämmelse om återbetalning för beskattningsbara personer etablerade i ett land utanför EU finns i artikel 1.1 i trettonde direktivet (86/560/EEG).

Den beskattningsbara personen får inte under ansökningsperioden ha levererat några varor eller tillhandahållit några tjänster inom landet. Den beskattningsbara personen kan dock inom landet tillhandahålla transporttjänster och stödtjänster till dessa, under förutsättning att dessa tjänster är undantagna från skatteplikt enligt vissa bestämmelser i ML (14 kap. 34 § ML). Den beskattningsbara personen kan även leverera varor och tillhandahålla tjänster inom landet, där köparen är skyldig att betala mervärdesskatten enligt vissa bestämmelser i ML (14 kap. 35 § ML). Om den beskattningsbara personen inte uppfyller kraven för återbetalning i 14 kap. 33 § andra stycket ML, kan rätt till avdrag istället finnas enligt 13 kap. ML (Jfr 13 kap. 12 § ML).

Återbetalningsrättens omfattning

Förutom att det måste vara frågan om en beskattningsbar person enligt ovan, krävs det enligt 14 kap. 36 § ML för att återbetalning ska kunna ske även att den ingående skatten avser

  1. transaktioner i en ekonomisk verksamhet utanför landet och som skulle ha medfört avdragsrätt om de hade gjorts inom landet
  2. kvalificerade undantag i 13 kap. 10–11 §§ ML eller
  3. leverans av varor och tillhandahållanden av tjänster för vilka köparen är skyldig att betala mervärdesskatten enligt 14 kap. 35 § ML.

Rätt till återbetalning finns då ingående skatt debiterats för varor som levererats eller tjänster som tillhandahållits inom landet av beskattningsbara personer eller för import av varor till landet (14 kap. 36 § ML). Rätten till återbetalning gäller även sådan ingående skatt som omfattas av avdragsrätt enligt 13 kap. 8 § ML.

Vad en ansökan ska avse

En återbetalningsansökan ska avse

1. inköp av varor eller tjänster

a) som har fakturerats under återbetalningsperioden, om redovisningsskyldigheten för skatten inträtt före eller vid tidpunkten för faktureringen, eller

b) för vilka redovisningsskyldigheten har inträtt under återbetalningsperioden, om inköpet har fakturerats innan redovisningsskyldigheten har inträtt, eller

2. import av varor under återbetalningsperioden.

Utöver de transaktioner som anges i ovan får ansökan även avse fakturor eller importdokument som inte omfattas av en tidigare ansökan och som avser transaktioner som genomförts under det aktuella kalenderåret (14 kap. 39 § ML).

Om redovisningsskyldigheten inträtt får avgöras med utgångspunkt i bestämmelserna i 7 kap. ML som bl.a. innebär att redovisnings­skyldigheten inträder när en vara levererats eller en tjänst tillhandahållits eller vid en förskottsbetalning (prop. 2022/23:46 s. 474).

Begränsningar

Rätten till återbetalning ska styrkas (14 kap. 70 § ML). Återbetalningsrätten omfattar enbart ingående skatt som skulle ha varit avdragsgill enligt ML om den beskattningsbara personen i stället hade haft rätt till avdrag för ingående skatt (14 kap. 37 § ML). Det innebär att avdragsbegränsningarna i 13 kap. 13–28 §§ ML måste beaktas. Detsamma gäller reglerna om uppdelning av den ingående skatten i 13 kap. 29–30 §§ ML.

Den systematiska strukturen i ML medför att vissa transaktioner skulle kunna omfattas av både avdragsrätt och återbetalningsrätt. Därför finns en bestämmelse som skiljer avdragsrätt från återbetalningsrätt (prop. 2022/23:46 s. 314). Beskattningsbara personer som omfattas av bestämmelserna om återbetalning av ingående skatt i 14 kap. 36–37 §§ ML har inte rätt till avdrag för ingående skatt enligt 13 kap. 6 § ML eller någon av 13 kap. 8–11 §§ ML (13 kap. 12 § ML).

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som omfattas av 14 kap. 36 § ML har inte rätt till återbetalning av ett belopp som felaktigt angetts som mervärdesskatt i en faktura eller liknande handling. Det kan exempelvis röra sig om en felaktig skattedebitering vid en försäljning av varor till andra EU-länder som är undantagen från skatteplikt (14 kap. 38 § ML). I sådant fall får en beskattningsbar person som ansöker om återbetalning i stället begära rättelse hos säljaren.

En säljare som felaktigt anger mervärdesskatt på en faktura blir betalningsskyldig för beloppet. För ändring av den felaktigt debiterade skatten krävs att säljaren utfärdar en ändringsfaktura. Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket dock efterge kravet på ändringsfaktura (7 kap. 50 § ML).

Resetjänster

Vid tillhandahållande av resetjänster finns i vissa fall ingen avdragsgill ingående skatt. Sådan ingående skatt ger inte heller rätt till återbetalning för beskattningsbara personer (19 kap. 8 § ML). Se vidare om resetjänster.

Minimibelopp

Om återbetalningsperioden är minst tre kalendermånader men inte ett helt kalenderår ska det sökta beloppet vara minst 4 000 kronor. Om däremot en ansökan avser ett helt kalenderår eller återstoden av ett kalenderår ska det sökta beloppet vara minst 500 kronor (14 kap. 44 § ML).

Ansökan via blankett

En beskattningsbar person, som inte är etablerad inom EU, och har rätt till återbetalning enligt 14 kap. 36 § ML ska ansöka om återbetalning hos Skatteverket på en särskild blankett (14 kap. 40 och 41 §§ ML). Detta gäller dock inte om den beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § första stycket 3, 4 eller 5 skatteförfarande­lagen (2011:1244), SFL. I sådant fall görs ansökan om återbetalning i en skattedeklaration (14 kap. 51 och 52 §§ ML). I vilka fall en beskattningsbar person ska vara registrerad för mervärdesskatt framgår av Registrerade i Sverige.

Ansökan görs på blankett SKV 5801. Ansökan handläggs av Skatteverkets utlandsenhet. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av dennes ombud.

När en ansökan om återbetalning görs måste fakturan i original skickas med. Om en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas. Gäller ansökan import ska istället tullräkningen skickas med. I samband med beslut om återbetalning förses handlingen med en markering om beslutad återbetalning. Skatteverket ska senast i samband med att verket meddelar sökanden sitt beslut skicka tillbaka originalhandlingen till den som skickat in den (28 och 29 §§ MF).

En faktura kan vara ett meddelande i elektronisk form (2 kap. 9 § ML). Skatteverket anser att en utskrift av en elektronisk faktura kan godtas som underlag vid återbetalning till beskattningsbara personer. Däremot kan inte en kopia av en ”pappersfaktura” godtas som underlag. Sådana fakturor i original ska skickas tillsammans med ansökan (28 § MF).

Tillsammans med ansökan ska även ett intyg skickas in som visar att sökanden är en beskattningsbar person. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i det land sökanden är etablerad och bör vara högst 12 månader gammalt. Om den ingående skatten enligt 14 kap. 35 § ML avser leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster i Sverige för vilka köparen är skyldig att betala mervärdesskatten, ska fakturan avseende sökandens efterföljande leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster i Sverige bifogas ansökan. Om en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas. Till ansökan ska även andra handlingar bifogas som behövs för att bedöma om sökanden har rätt till återbetalning (28 § MF).

Storbritannien och brexit

Storbritannien lämnade EU den 31 januari 2020. Från och med den 1 februari 2020 är landet inte längre ett EU-land och en övergångsperiod inleddes, som avslutades den 31 december 2020. För mer information om brexit och vad som händer under övergångsperioden se Storbritannien och Nordirland.

Nordirland

Beskattningsbara personer, etablerade i Nordirland, kan även efter övergångsperiodens utgång ansöka om återbetalning av svensk ingående skatt avseende varuhandel genom den elektroniska portalen, se Nordirland ses som EU-land vid varuhandel och Nordirland ses som ett land utanför EU vid tjänstehandel. Detta gäller dock inte ingående skatt som avser tjänstehandel. Ansökan om återbetalning för ingående skatt hänförlig till tjänstehandel ska göras på särskild blankett.

Tidsfrist

Ansökan ska ha kommit in senast den 30 juni året efter det kalenderår som ansökan avser (14 kap. 43 § ML). Tidsfristen får inte beräknas med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. En ansökan om återbetalning ska avse en sammanhängande period om minst tre på varandra följande kalendermånader under kalenderåret, dock högst ett helt kalenderår. En ansökan som avser slutet av ett kalenderår får dock omfatta kortare tid än tre månader (14 kap. 42 § ML).

Beslut

Skatteverket ska fatta ett beslut efter en ansökan om återbetalning senast sex månader från den dag en fullständig ansökan och övriga föreskrivna handlingar kommit in till verket (14 kap. 45 § ML).

Utbetalningsland

Ett belopp som ska återbetalas ska betalas ut i Sverige. Efter begäran kan dock sökanden få beloppet utbetalt i ett annat land. Vid utbetalning i ett annat land ska verket från beloppet som ska betalas ut dra av de bankavgifter som tagits ut för överföringen (14 kap. 46 § ML).

Återkrav

Om en sökande har fått en återbetalning på ett bedrägligt sätt eller på annat oriktigt sätt ska Skatteverket besluta att sökanden ska betala tillbaka vad denne felaktigt har tillgodoförts. Betalning ska ske senast 30 dagar från den dag Skatteverket meddelat beslutet. De belopp som ska betalas tillbaka och obetalda skattetillägg får avräknas mot belopp som sökanden är berättigad att återfå enligt en annan ansökan om återbetalning (14 kap. 47 § ML).

Skatteverket ska utan dröjsmål överlämna obetalda belopp enligt ett beslut i enlighet med bland annat 14 kap. 47 § ML för indrivning enligt lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Skatteverket får besluta att inte överlämna en fordran för indrivning om fordran avser ett ringa belopp (14 kap. 76 § ML).

Skatteverket får inte vidta åtgärder för att återkräva ett belopp som felaktigt tillgodoförts senare än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet betalats ut (14 kap. 48 § ML).

Omprövning

Om en ansökan om återbetalning inte helt har bifallits har sökanden rätt att begära omprövning av beslutet. Den sökande kan också genom en begäran om omprövning ansöka om återbetalning av ytterligare ingående skatt för en period där ett beslut tidigare fattats (14 kap. 73 § första stycket ML). En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha inkommit senast inom två år efter utgången av det kalenderår som den ursprungliga ansökan avser (14 kap. 73 § andra stycket ML). En fråga som avser återbetalning av ingående skatt får inte omprövas om den har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol (14 kap. 75 § ML).

Ovanstående gäller även för den som är identifierad enligt de särskilda ordningarna (22 kap. 75 § ML).

Överklagande

Överklagande av ett beslut som avser återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU hanteras av förvaltningsrätten i Falun. Överklagandet ska ha kommit in inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet (24 kap. 3 och 6 §§ ML). Detta gäller även för den som är identifierad enligt de särskilda ordningarna.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]
  • Rådets trettonde direktiv 86/560/EEG av den 17 november 1986 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om omsättningsskatter – Regler om återbetalning av mervärdeskatt till skattskyldiga personer som inte är etablerade i gemenskapens territorium [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2022/23:46 Ny mervärdesskattelag [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Ytterligare frågor och svar på grund av nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt m.m. [1]