OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

En kontrolluppgift ska innehålla identifikations­uppgifter för den uppgiftsskyldiga d.v.s. den som ska lämna kontrolluppgiften. Lämnas uppgifter åt en annan plattformsoperatör ska dennas identifikationsuppgifter också finnas med. Det ska även framgå vilken anknytning plattforms­operatören har till Sverige som gör den rapporteringsskyldig.

Identifikationsuppgifter

En kontrolluppgift ska innehålla uppgifter som innebär att Skatteverket ska kunna identifiera uppgiftslämnaren. Om kontrolluppgiften ska utbytas med ett annat land ska även skattemyndigheten i det landet kunna identifiera uppgiftslämnaren. Kontrolluppgiften ska därför innehålla följande identifikations­uppgifter om den rapporterings­skyldiga plattforms­operatören:

  • Namn: fullständigt officiellt namn inklusive juridisk form. Detta avser både svenska och utländska associationsformer t.ex. AB, HB, Ltd, AS eller liknande.
  • Registrerad företagsadress.
  • Skatteregistreringsnummer (TIN) eller funktionell motsvarighet och uppgift om varje stat eller jurisdiktion (land) som har utfärdat respektive skatte­registrerings­nummer. Om plattformsoperatören har flera skatte­registrerings­nummer ska samtliga anges. (Vad ett skatteregistreringsnummer (TIN) är framgår av sidan ”Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare”.)
  • Det unika identifieringsnummer som har tilldelats vid registreringen av en rapporteringsskyldig plattforms­operatör utanför EU enligt 2 § LAUF, eller motsvarade nummer som tilldelats av en behörig myndighet i ett annat EU-land i förekommande fall (5 kap. 12 d § 3 SFF).
  • Företagsnamn på den eller de plattformar som rapporteringen avser. Det är Skatteverkets uppfattning att namnet på plattformen ska anges ifall det skiljer sig från plattformens företagsnamn (5 kap 12 d § 4 SFF).

Rapportering åt en annan plattformsoperatör

Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör (A) åtar sig att lämna uppgift åt en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör (B) ska kontrolluppgiften även innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för den plattformsoperatör som överlämnat skyldigheten att lämna kontrolluppgift d.v.s. B (22 c kap. 9 § SFL samt prop. 2022/23:6 s. 261).

Anknytning till Sverige

Alla rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska ange på kontrolluppgiften vilken anknytning plattformsoperatören har till Sverige som gör att den är rapporteringsskyldig enligt 2 kap. 2 eller 3 § POL (23 c kap. 8 § första stycket 1 SFL).

En plattformsoperatör är en rapporteringsskyldig plattforms­operatör om den

Om plattformsoperatören skulle vara rapporteringsskyldig i både Sverige och ett eller flera andra länder ska plattformsoperatören välja vilket land den kommer att rapportera till och meddela detta till Skatteverket samt de andra ländernas behöriga myndighet (2 kap. 2 § andra stycket och 3 kap. 1 § POL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2022:1681) om plattformsoperatörers inhämtande av vissa uppgifter på skatteområdet [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2022:1686) om ändring i skatteförfarandelagen [1]
  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1]

Referenser inom informationsutbyte med andra länder