OBS: Detta är utgåva 2023.13. Visa senaste utgåvan.

Ibland inträffar det något som innebär att uppgifter på en kontrolluppgift inte längre är korrekta. Det finns en förväntan att en uppgiftslämnare rättar en felaktig kontrolluppgift. En uppgiftslämnare som avsiktligt avstår från att rätta en felaktig kontrolluppgift kan påföras plattformsavgift.

Nytt: 2023-02-23

Informationen om rättelser av kontrolluppgifter har flyttats till en egen sida för att bli tydligare. Själva texten har inte ändrats i övrigt.

En felaktig kontrolluppgift bör rättas

Det kan uppstå situationer då något inträffar efter det att plattformsoperatören har lämnat kontrolluppgiften som innebär att uppgift om t.ex. den sammanlagda ersättningen, provisioner, avgifter och skatter inte längre är korrekta. Det kan exempelvis bero på att en kund reklamerar en vara eller en utförd tjänst, eller att ett köp som går åter av annan anledning. För att underlätta för säljarna och undvika frågor från den behöriga myndigheten i det land dit uppgiften skickas, bör plattformsoperatören lämna in en rättad kontrolluppgift. Det finns en förväntan internationellt och en tradition att uppgiftslämnare rättar en kontrolluppgift som är felaktig (prop. 2022/23:6 s. 98 och kommentaren till DPI MR [avsnitt III A.3]).

Felaktig kontrolluppgift kan medföra plattformsavgift

En uppgiftsskyldig som avstår från att rätta en kontrolluppgift som denna vet är felaktig, kan inte anses ha uppfyllt sin kontrolluppgifts­skyldighet. En rapporterings­skyldig plattforms­operatör som brister i sitt uppgifts­lämnande kan påföras en plattformsavgift. Även uppgifter som i efterhand visar sig vara felaktiga kan leda till uttag av en plattformsavgift. Om plattforms­operatören rättar uppgiften på eget initiativ finns dock en möjlighet att undgå plattformsavgiften (prop. 2022/23:6 s. 98).

Referenser på sidan

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2]

Övrigt

  • OECD:s modellregler DPI MR [1]

Referenser inom informationsutbyte med andra länder