OBS: Detta är utgåva 2023.13. Sidan är avslutad 2023.

Om en fordran på återkrav inte betalas i rätt tid lämnas den över till Kronofogden för indrivning.

Obetalda återkrav ska lämnas till Kronofogden för indrivning (restföring)

Om ett återkrav av elstöd inte har betalats i rätt tid, ska fordran lämnas till Kronofogden för indrivning (12 § elstödslagen). Bestämmelsen hänvisar också till indrivningslagen, vilket innebär att den betalningsskyldiga ska ha uppmanats att betala fordringen innan den kan lämnas till Kronofogden (3 § IndrF). Skatteverkets beslut om återkrav ska enligt 7 § elstödslagen innehålla uppgifter om när betalning ska ske och uppfyller därför indrivningsförordningens krav på betalningsuppmaning (prop. 2022/23:107 s. 44).

Skatteverket ska skyndsamt underrätta Kronofogden om fordringen har betalats, satts ned, fallit bort eller om anstånd har beviljats med betalningen (8 och 9 §§ IndrF).

Beslutet om återkrav gäller omedelbart

Ett beslut enligt elstödslagen gäller omedelbart och Skatteverkets beslut om återkrav får verkställas enligt utsökningsbalken trots att beslutet inte har fått laga kraft (14 och 19 § elstödslagen). Det innebär att Skatteverket inte måste delge beslutet om återkrav för att en fordran som inte har betalats ska kunna lämnas till Kronofogden för indrivning. Det innebär också att ett överklagande inte påverkar skyldigheten att betala enligt ett beslut om återkrav på elstöd (prop. 2022/23:107 s. 45 f.). Men företaget kan under vissa förhållanden beviljas ett anstånd med betalningen.

Avstå från att lämna för indrivning

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå att lämna en fordran på återkrav till Kronofogden för indrivning (13 § elstödslagen).

Ett särskilt skäl för att inte överlämna en fordran kan vara att en ansökan om anstånd inte har behandlats och det finns skäl som talar för att anstånd kan komma att medges (prop. 2022/23: 107 s. 44).

Ränta hos Kronofogden

Om en fordran på återkrav av elstöd har lämnats för indrivning, ska Kronofogden beräkna räntan efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL för tiden efter överlämnandet. Kronofogden ska driva in räntan (15 § elstödslagen). Ränta på återkrav av elstöd som lämnats för indrivning ska alltså beräknas på samma sätt som för restförda skatter och avgifter. Det innebär en räntenivå motsvarande basräntan på skattekontot.

Preskription av fordran

En fordran på återkrav av elstöd ska vid tillämpning av SPL m.m. anses vara en sådan fordran som har påförts enligt SFL (18 § elstödslagen). Det innebär att preskriptionstiden för en fordran på återkrav kommer att räknas från den tidpunkt när fordran överlämnades till Kronofogden för indrivning (3 § SPL). Preskriptionstiden är fem år. Genom att SPL görs tillämplig på återkravsfordran så kan Skatteverket även ansöka om preskriptionsförlängning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Indrivningsförordning (1993:1229) [1] [2]
  • Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. [1]
  • Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag [1] [2] [3]