OBS: Detta är utgåva 2023.13. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag är skyldigt att betala tillbaka det elstöd som har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp. Ett företag är även återbetalningsskyldigt om det inte följer de villkor som finns i beslutet om elstöd.

Återbetalningsskyldighet för elstöd bör inte förväxlas med skyldigheten att återbetala stöd som genomförts i strid med artikel 108.3 i EUF-fördraget, se sidan Konsekvenser om reglerna om statligt stöd inte följs.

Om stöd har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp

Ett företag är återbetalningsskyldigt för det elstöd som har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp (6 § 1 elstödslagen). Det krävs inte att någon utbetalning från skattekontot av det felaktiga stödet har skett, utan det är tillräckligt att elstödet felaktigt har tillgodoräknats på skattekontot. Ett elstöd får anses ha tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp om ett företag har fått elstöd utan att förutsättningarna för det varit uppfyllda. Det krävs inte att det finns något samband mellan företagets handlande eller underlåtenhet och det felaktiga tillgodoräknandet. Det krävs inte heller att företaget har insett eller borde ha insett felet (prop. 2022/23: 107 s. 40).

Om villkoren för stödet inte har följts

Ett företag är återbetalningsskyldigt om företaget inte följer de villkor som finns i beslutet om elstöd (6 § 2 elstödslagen). Denna återkravsgrund är kopplad till de villkor som tagits med i beslutet om elstöd. Ett villkor som ska tas med i beslutet är att företaget efter begäran av Skatteverket ska lämna de uppgifter och handlingar som krävs för kontroll av stödet (34 § första stycket elstödsförordningen). Om företaget inte följer en sådan begäran så kan stödet återkrävas (prop. 2022/23:107 s. 40).

Skatteverket ska visa att företaget är återbetalningsskyldigt

Det är Skatteverket som ska visa att ett företag är återbetalningsskyldigt för det elstöd som har tillgodoräknats felaktigt eller med ett för högt belopp, om verket väljer att besluta om återkrav. Detsamma gäller Skatteverkets påstående om att företaget inte följt villkor i beslutet om att bevilja elstödet (prop. 2022/23:107 s. 41).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2023:233) om elstöd till företag [1]
  • Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag [1] [2] [3]