OBS: Detta är utgåva 2023.13. Sidan är avslutad 2023.

Återkrav ska betalas genom insättning på ett särskilt kontot för återbetalning. Ränta räknas på beloppet.

Betalningen ska göras till ett särskilt konto

Betalning av återkrav ska göras genom insättning på ett särskilt konto hos Skatteverket för återbetalning. Återbetalningen anses ha gjorts den dag då betalningen har bokförts på det särskilda kontot (8 § elstödslagen). Återbetalning ska alltså inte göras till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar enligt 62 kap. 2 § SFL, det s.k. skattekontot. Anledningen är att det är viktigt att det återbetalade beloppet enkelt ska kunna kopplas ihop med återkravet. Det skulle inte vara möjligt om betalningen gjordes till skattekontot (prop. 2022/23:107 s. 19).

Senaste betalningsdag

Återbetalningen ska göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket beslutat om återkrav (7 § andra stycket elstödslagen).

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket besluta att återbetalningen senast ska göras en annan dag (7 § tredje stycket elstödslagen). Bestämmelsen ger Skatteverket möjlighet att antingen senarelägga eller att tidigarelägga förfallodagen. Enligt Skatteverket kan särskilda skäl att tidigarelägga förfallodagen t.ex. vara att det finns risk för att den skattskyldiga undanskaffar medel eller på annat sätt försvårar för staten att få betalt.

Ränta beräknas på återkravet

Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt tid, ska ränta tas ut på det obetalda beloppet. Räntan beräknas från och med dagen efter att elstödet tillgodoräknats till och med den dag betalning sker. Ränta beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan enligt 65 kap. 3 § SFL (11 § första stycket elstödslagen). Detta gäller även om ett företag har beviljats anstånd med betalningen av ett återkrav (prop. 2022/23:107 s. 23).

Det kan uppkomma situationer då det skulle framstå som oskäligt att ta ut ränta. Det finns därför en eftergiftsgrund som innebär att Skatteverket helt eller delvis får avstå från kravet på ränta om det finns särskilda skäl (11 § andra stycket elstödslagen). Ett sådant skäl kan till exempel vara att ett felaktig tillgodoräknande av elstöd beror på ett misstag hos Skatteverket. Skatteverket kan pröva frågan om eftergift på eget initiativ (prop. 2022/23:107 s. 23).

Läs mer om ränta när fordran överlämnats till Kronofogden för indrivning.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag [1] [2] [3]