OBS: Detta är utgåva 2023.13. Sidan är avslutad 2023.

Det är Skatteverket som beslutar om återkrav av ett felaktigt tillgodofört elstödsbelopp. Ett sådant beslut ska normalt föregås av kommunikation.

Skatteverket får besluta om återkrav

Om ett företag är återbetalningsskyldigt får Skatteverket besluta att återkräva det felaktigt tillgodoförda beloppet. Ett sådant beslut ska ange det belopp som företaget ska betala tillbaka och när beloppet senast ska betalas (7 § elstödslagen).

Skatteverket kan besluta om återkrav oavsett orsak till felet, eftersom återbetalningsskyldighet enligt 6 § 1 elstödslagen kan fastställas utan samband mellan det stödmottagande företagets handlande eller brist på handlande och beviljandet. Det finns heller inget krav på uppsåt eller ond tro hos företaget (prop. 2022/23:107 s. 40).

Återkrav kan ske oavsett om det felaktigt tillgodoräknade elstödet

använts för att minska ett underskott på skattekontot, betalats ut till stödmottagarens konto eller avräknats enligt lagen om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter (prop. 2022/23:107 s. 41).

Det är Skatteverket som har bevisbördan för att förutsättningar för återbetalningsskyldighet och därmed för ett återkrav föreligger (jfr bl.a. HFD 2011 ref. 81 samt prop. 2022/23:107 s. 41).

Det finns ingen tidsgräns för att kunna besluta om återkrav.

Återkrav är ingen skyldighet för Skatteverket

Att Skatteverket får återkräva felaktigt tillgodoräknat elstöd innebär ingen absolut skyldighet att göra det. Exempelvis kan verket avstå från återkrav om det gäller obetydliga belopp. Som ett riktmärke anges i motiven tio procent av prisbasbeloppet men Skatteverket kan återkräva lägre belopp, om det exempelvis förekommit oegentligheter. Skatteverkets bedömning i frågan om att återkräva eller inte utmynnar inte i ett separat förvaltningsbeslut, och verket är inte bundet av sitt ställningstagande att avstå från att återkräva (prop. 2022/23:107 s. 41).

När Skatteverket återkräver elstöd med konstaterad återbetalningsskyldighet enligt 6 § 2 elstödslagen, d.v.s. grunden är att företaget inte följt villkoren i beslutet om beviljat stöd, är det hela det beviljade beloppet som återkrävs (prop. 2022/23:107 s. 41). Förarbetsuttalandet får anses begränsa Skatteverkets möjlighet att i sitt återkrav avstå från en del av det totala beviljade beloppet. Det kan påpekas att det inte finns någon uttrycklig möjlighet till befrielse från återkrav.

Ett beslut om återkrav ska föregås av kommunikation

Om Skatteverket bestämmer sig för att återkräva ett felaktigt tillgodofört belopp ska ett sådant beslut föregås av kommunikation. Skatteverket ska alltså, om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta företaget om allt material av betydelse för beslutet och ge företaget tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet.

Skatteverket får dock avstå från sådan kommunikation om det kan befaras att det annars skulle bli avsevärt svårare att genomföra beslutet, eller ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att beslutet meddelas omedelbart (25 § FL).

Det finns inget krav på förslag till beslut

I ärenden om elstöd finns det inget krav på att Skatteverket ska kommunicera inför ett beslut i ärendet genom att skriva ett förslag till beslut och där redogöra för verkets rättsliga argumentering, d.v.s. de skäl som verket överväger att lägga till grund för sitt beslut. Det finns dock inget som hindrar att Skatteverket gör på det viset, men det riskerar att fördröja handläggningen. Det viktiga är att företaget får allt material av betydelse för beslutet och att företaget ges tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet. Skälen för Skatteverkets beslut ska sedan redogöras för i motiveringen av beslutet.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2011 ref. 81 [1]

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:107 Vissa förfarandefrågor för elstöd till företag [1] [2] [3] [4] [5]